ข้อมูลบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน
จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)
น.ส.กานต์พิชชา เรือนคำ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
น.ส.พิชญณัฎฐ์ คณารักษ์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
น.ส.ละออ วันจิ๋ว กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นาง รัตนา ปราบปราม ครู ครู บ้านหนองกวาง
นางกชกร ใสแจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางกนกพร ขุดขำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางกนกพร ทาเหล็ก กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางกนกวรรณ เจริญวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางกนิฏฐา พลอยเล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ แหลมนกแก้ว
นางกนิฏฐา ราวิน ครู ครู บ้านบึงท่ายวน
นางกนิษฐา ท่ากระเบา ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางกนิษฐา บุญเพลิง ครู ชำนาญการ วัดดงสระแก้ว
นางกมลพัฒน์ จิระตันติพงศ์ ครู ชำนาญการ บ้านดอนโพ
นางกมลวรรณ อ่อนกลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางกรทิพย์ ทองแตง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางกรรณิการ์ เจียวสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคยาราม
นางกรวรรณ ใจแก้ว ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางกรวิการ์ ไชยทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ม่อนดินแดงวิทยาคม
นางกฤษณา กำปนาท ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านดง
นางกฤษณา พุทธอินทรา ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นางกัญญาภัค วารี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางกัณทิมา เลี้ยงวงษ์ ครู ชำนาญการ บ้านหลักร้อย
นางกัลนิกา ชูอยู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านวังหิน
นางกัลยรัตน์ คัมภีรทัศน์ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางกัลยา ชายสุทธิ์ ครู ครู บ้านเหล่า
นางกัลยา พันถา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางกาญจนา ทนันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางกาญจนา บุญมาติด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นสำโรง
นางกาญจนา พรมเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางกาญจนา สังข์จันทร์ ครู ครู สามัคคีวิทยา
นางกาญจนา อภัยภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางกาญจนา อุสาหะกานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางการะเกด สุวรรณศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางกาละเกษ บุญเอม ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอกไม้
นางกำไร กรแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางกำไร ก่ำสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านโคน
นางกิติมา มะโน ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางกุลฉัตร เชื้อจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
นางกุลทรัพย์ ยาสา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอนสัก
นางกุลนิษฐ์ ภูสมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังโป่ง
นางขนิษฐา จันทร์ดวงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางขนิษฐา อยู่เจริญกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหัวค่าย
นางขนิษฐา เมิดไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางขวัญตา ม่อมดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางคมดาว โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางคำมูล นวลแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นางจงกลนี ภูมิประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นางจมาพร โตลำดับ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางจรรยา มีทอง กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางจรรยาลักษณ์ ทีกว้าง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นางจรอนรัตน์ พุฒโต ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำไคร้
นางจรัสลำไพ พงศ์พงัน ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางจรัสศรี สุนทรานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางจริยา มีกลิ่นหอม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
นางจรูญ พูลผล ครู ชำนาญการ บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
นางจันจีฬา จวนอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางจันทนา บุตรดา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นางจันทนา พูลประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางจันทนา แก้วเปี้ย ครู ชำนาญการ บ้านเหล่า
นางจันทรา นิลแนม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางจันทร์จิรา น่วมศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางจันทร์จิรา เร่งเจริญ ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางจันทร์จิฬา ศิริกุล ครู ชำนาญการ บ้านชำสอง
นางจันทร์ฉาย แก้วเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางจันทร์ตรา ธนสัมบันม์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์ ครู ชำนาญการ บ้านหน้าพระธาตุ
นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านงิ้วงาม
นางจันทร์แดง วัลลิยะเมธี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางจันทร์แรม ผาเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ด่านแม่คำมัน
นางจันทร์แรม อินทร์ทรา ครู ชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นางจันทา บุญมา ครู ชำนาญการ วัดไร่อ้อย
นางจารุณี ขำทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นางจำเนียร กล่อมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเต่าไหเหนือ
นางจิณณ์ธนัญญา นิธิกมลานันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสว่าง
นางจิดาภา ปันทะนันท์ ครู ครู บ้านหาดสองแคว
นางจิดาภา วงค์ยิ้มใย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางจิดาภา ศรีจันทร์ทัพ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางจิตรา ทันนิเทศ ครู ชำนาญการ วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
นางจิตรา พงศ์วุฒิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านใหม่
นางจิตรา อาจศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นางจินตนา จันทร์เยี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหลักร้อย
นางจินตนา ทองก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางจินตนา บุญเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดงสระแก้ว
นางจินตเนติ์ อินชัย ครู ชำนาญการ บ้านนายาง
นางจีรนันท์ คลังกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคยาราม
นางจีรนันท์ หน่อแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคคีวิทยา
นางจีรนันท์ อินทิม กพ. ปฏิบัติการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางจีรนันท์ แก้วบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางจีรวรรณ ดงปารี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางจีระประภา บุญประจง กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางจีระพร กล่ำเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านผักขวง
นางจุฑามาศ บุญพุ่ม ครู ชำนาญการ บ้านวังถ้ำ
นางจุฑามาส นาคำภา ครู ครู บ้านแพะ
นางจุฑารัตน์ บวรสิน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นางจุรีพร รอดทั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเต่าไหเหนือ
นางจุรีย์ ชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางจุรีรัตน์ รุ่งเรืองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางจุฬารัตน์ บุญราศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางฉลวย แสนสุภา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางฉลาด ภู่สวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางฉลาด สังเวียนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอนสัก
นางฉวี ธีระแนว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท้ายน้ำ
นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางฉายสิริ คุ้มปากพิง ครู ชำนาญการ บ้านดอนโพ
นางชนัญญา สังข์มูล ครู ครู บ้านปางวุ้น
นางชม ศักดิ์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นางชะอ้อน ดีโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางชะเรียม ชัยทอง กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางชัญญาภัค ถีระแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางชัยนา ใจยา ครู ชำนาญการ บ้านหาดสองแคว
นางชาคริยา อ่อนนิ่ม ครู ชำนาญการ บ้านท่าช้าง
นางชุรีพร ร้านกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางชุลีพร มูลละ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นางชูช่อ เพ็ชร์แบน ครู ชำนาญการพิเศษ วัดน้ำใส
นางชูศรี นุชโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านงิ้วงาม
นางชูศิลป์ ตั้งจิตรตรง ครู ชำนาญการ วัดโพธิ์ทอง
นางญาณิศา คำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคุ้งยาง
นางญาดา บุญโสภาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นางฐารินี นวลแหยม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านโคน
นางฐิตาภา เอกา ครู ชำนาญการ บ้านแสนขัน
นางฐิติภากร คำมงคล ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางฐิติมา หาญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางณัฎฐณิชา ลิ้มอุตสาหะ ครู ชำนาญการ บ้านนาอิซาง
นางณัฎฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดพญาปันแดน
นางณัฎฐิกา พรมอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดทุ่งเศรษฐี
นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้ว ครู ครู บ้านท่ามะปราง
นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ ครู ชำนาญการ บ้านขุนฝาง
นางณัฐกานต์ คงกะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางณัฐกานต์ คำชม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางณัฐกานต์ พลอาสา ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางณัฐชา ลาบรรเทา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง
นางณัฐชา วงศ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าอวน
นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางณัฐสิณี อุปธารปรีชา ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางณิชกมล ชูชื่น ครู ครู บ้านวังโป่ง
นางดวงพร ฉวีชัย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางดวงฤดี มะทะการ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางดวงเนตร แขงามขำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
นางดวงใจ ภู่เกาะ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นางดอกไม้ คำแย้ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางดารณี ทันเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางดารารัตน์ ทีบำรุง ครู ชำนาญการ พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)
นางดาราวรรณ เตชา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
นางดารุณี นาคะพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางดาวิน ชอบธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นางดิศรา พรมโต กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางดุษฎี กอบกำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นางตรีธนา มีมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางตวงพร ศรีวงษ์ ครู ชำนาญการ ด่านแม่คำมัน
นางตวงรัตน์ ตั้งฐานานุศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางถนอม บัวนุช ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าเดื่อ
นางทวีนันท์ แย้มอ้นสุข ครู ครู บ้านคลองละวาน
นางทองคำ เนียมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางทองเพียร โคเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางทัศนีย์ ฉัตรทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางทัศนีย์ ดวงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางทัศนีย์ เอมย่านยาว ครู ชำนาญการ บ้านบ่อพระ
นางทัศนีย์ แห้วเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นางทิพย์วรรณ นิมิศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ราษฎร์อุปถัมภ์
นางทิพย์วิมล สุรสอน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดงิ้ว
นางทิพาภรณ์ จักรน้ำอ่าง ครู ครู บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นางทิมาพร อักษร ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางธนารัตน์ แก้วเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางธมนวรรณ ยอดรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นด่าน
นางธัญณิชา คงเทศน์ ครู ครู บ้านในเมือง
นางนงคราญ ดะรีพัตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนงนุช กูลไข ครู ชำนาญการ บ้านข่อยสูง
นางนงนุช อมรธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางนงลักษณ์ ฝอยทอง ครู ชำนาญการ บ้านขอม
นางนงลักษณ์ สายกระจ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางนงลักษณ์ สุวรรณภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสว่าง
นางนงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุล ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นางนงเยาว์ นมเนย ครู ชำนาญการ บ้านฟากบึง
นางนงเยาว์ ใจกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนพวรรณ แก้วมหานิล ครู ชำนาญการ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางนภัสนันท์ ภู่ระย้า ครู ชำนาญการ วัดพระฝาง
นางนภาพร ทีฆาวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางนฤมล ทองเดชศรี ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นางนฤมล เมฆอรุณ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนฤมล เรือนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนวลปรางค์ บุญมีสุข ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางนันทนา โพธิ์พงษ์ ครู ชำนาญการ สามัคยาราม
นางนันทพร วาริสสอน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นางนาฎศิรินทร์ พรมสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดใหม่
นางนาตยา เกตุวงค์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านชำหนึ่ง
นางนารีรัตน์ โทนแจ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางนิจสิริ สิทธิยศ ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางนิตยา ชัยหัง ครู ชำนาญการ วัดคุ้งวารี
นางนิตยา มีมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนิทรา รอดชำนาญ ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางนิทรา หน่ายแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองละมุง
นางนิพัทธา นาคมี ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางนิรชา พันธุพัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านซ่านสามัคคี
นางนิรัญญา เครือฟั่น ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางนิลรัตน์ น้อยท่าช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นางนิลวรรณ พลอาสา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางนิ่มนวล จันทร์ดุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางนีรชา แดงกองโค ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางนุชนารถ เกิดยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางนุภาวัน สังเวียนวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำผักหนาม
นางนุษรี ไทยกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคลองนาพง
นางน้ำค้าง คลังกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางน้ำค้าง เกษศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางน้ำฝน คล้ายกัน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคุ้งตะเภา
นางน้ำฝน ดีณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางบรรจง กาญจนโกมล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบ่อพระ
นางบานจุรี โชติรักษา ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางบานเที่ยง ยอดคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางบำรุง ยิ้มเพ็ชร ครู ชำนาญการ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางบุญญารัตน์ พุ่มเชย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นางบุญณิศา อยู่สุข ครู ชำนาญการพิเศษ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
นางบุญมา คำจ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำผักหนาม
นางบุญเศก ปาลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางบุปผา คำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางบุปผา ไชยต้นเทือก ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางบุรินทรา เกษร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นางบุษกร คุ้มอักษร ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางบุษบา พัชรภูวดล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางบุหงา ไชยสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดงิ้ว
นางปณิชานา แปงการิยา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคุ้งยาง
นางประครอง เกตุสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นางประจวบ อยู่นิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านซ่านสามัคคี
นางประทีป คงริ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางประทุม เลียงกลกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางประนอม หุ่นลำภู ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นางประภาพรรณ กฤษณะดิลก ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางประเมิน คำเพ็ง ครู ชำนาญการ บ้านเหล่าป่าสา
นางประไพ ยาวไทยสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางปราณี กุลอ่อน ครู ชำนาญการ วัดน้ำใส
นางปราณี ขาวนวล ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางปราณี ชูสว่าง ครู ครู นาอินวิทยาคม
นางปราณี ทาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นางปราณี ทำนุพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางปราณี สาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นางปราณี หินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านงิ้วงาม
นางปราณี แจ่มใส ครู ชำนาญการพิเศษ วัดห้องสูง
นางปรานอม ทองเปรม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางปรานอม โตงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางปริณดา ผุยน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นางปรีดา งามอนันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางปรีดา สูงตรง ครู ชำนาญการ วัดพระฝาง
นางปรียา จันทร์เจ๊ก ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นางปรียา ปานเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ไร่อ้อย
นางปรียานันท์ ถุงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางปรียานุช ล้อธรรมมา ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางปัญจมาศ ทองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางปัทมา จักรน้ำอ่าง ครู ชำนาญการ บ้านท่าสัก
นางปัทมา รอดทั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นางปัทมา สดสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นางปาลลิตา นาลันทาธิติกร ครู ชำนาญการ บ้านดอนโพ
นางปิยนาถ น่วมทอง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยเสริมวิทยา
นางปิยะพร เม่นวังแดง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางปิลันฎา สังขโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม ครู ชำนาญการ วัดอรัญญิการาม
นางผกาทิพย์ เสรีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางผกามาศ อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางผ่องศรี ศรีปริวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางพจนันท์ ทิพย์พรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางพนอ คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคุ้งวารี
นางพนิดา สุขเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นางพนิดา อรุณศรี ครู ชำนาญการ บ้านงิ้วงาม
นางพรกมล ศิลปะ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใย ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านวังหิน
นางพรทิพย์ หาญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางพรธนา มุ้งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางพรรณทิพา ลาลี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางพรรณพิมล มีแก้วแกม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางพรรณราย รอดเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางพรรณิกา นาสอนใจ ครู ครู สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางพรวิไล หอมสุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นางพรศิริ โหมดพันธ์ ครู ชำนาญการ บ้านหน้าพระธาตุ
นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์ ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นางพฤษภา ปาลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางพวงพยอม อันจิตต์แจ่ม ครู ชำนาญการ บ้านฟากบึง
นางพวงพยอม อินแตง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นางพวงรัตน์ อยู่จำนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดศรีธาราม
นางพวงเนียร มั่นระวัง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางพัชรา ศิวานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าอวน
นางพัชรินทร์ คงสอน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางพัชรินทร์ ชำนาญ ครู ชำนาญการพิเศษ หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
นางพัชรี ชูช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นางพัชรี นกคล้าย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหลักร้อย
นางพัชรี ปัญชะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางพัชรีย์ ทานะขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
นางพัชรีวรรณ ยะเขตต์กรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นางพิกุล เครือนวล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าเดื่อ
นางพิชญา เฮอร์เรนดอร์ฟ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางพิณนภัส ตลอดพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางพิณประภา คนดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางพิน เสมานุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นางพิมพร ทองก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางพิมพิดา มาปุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นางพิมพ์พัฒน์ จันทร์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางพิมพ์ภัทรา บำรุงสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางพิมพ์ใจ สอนราช ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางพิศมัย สุขศรี กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางพิสมัย โนฟอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางพิไลลักษณ์ จู่คำสี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางพูลสิรี ศรีทองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางพเยาว์ บุญแสนขัน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบ่อพระ
นางภัคจิรา มงคลทัศพร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางภัทรภร ชาวสมุทร ครู ครู พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)
นางภัทราภรณ์ โกฎแสง ครู ชำนาญการ วัดบ้านใหม่
นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางภาริษา แก้วบุตรดี ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางภาวนา สิงหพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางภาวินีย์ พันทา ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นางภาวิไล ผ่องใส ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดวังยาง
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยฉลอง
นางมณฑิรา หลวงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางมธุรส บัวสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางมยุรา กาวีวน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางมยุรี คงนุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางมยุรี ตรีพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
นางมยุรี ทองเหลา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางมลฑา บัวทอง ครู ชำนาญการ บ้านป่าแต้ว
นางมลลดา ถิ่นประชา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นางมะลิ สังข์มูล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางมะลิ เข็มเพ็ชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางมันทนี แก้วพันยู ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
นางมาลัย เมณฑ์กูล ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นางมินตรา เมืองก้อน ครู ครู บ้านเหล่า
นางยุพดี แก้วส่องศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นางยุพา เหมือนภักตร์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางยุพิน กันยะมี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางยุพิน มูลเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางยุพินศรี เทียมเพ็ง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านงิ้วงาม
นางยุวธิดา กิ่งพวง ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางรจนา มั่นสวาทะไพบูลย์ ครู ชำนาญการ บ้านห้วยปลาดุก
นางรวินท์นิภา กำแพงแก้ว ครู ชำนาญการ บ้านหาดสองแคว
นางรวี สุขไมตรี ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคคีวิทยา
นางระพีพร ระโส ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นางระเบียบ บุญมา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขอม
นางรังษิณี คำพุกกะ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรี ครู ชำนาญการ วัดพญาปันแดน
นางรัชดา อ่อนแพง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าเดื่อ
นางรัชนา จาดเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นางรัชนี สิงหนาท ครู ชำนาญการ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นางรัชนีกร แก้วกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ด่านแม่คำมัน
นางรัฐมา จาดศรี ครู ชำนาญการพิเศษ วัดโรงม้า
นางรัดใจ กู้เขียว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางรัตติยา ผาลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท้ายน้ำ
นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางรัตนา ถิ่นเปลี่ยน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางรัตนา ทนุชน ครู ชำนาญการ บ้านปางวุ้น
นางรัตนา เหล็กคำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางรัตนาภรณ์ กำแพงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยเสริมวิทยา
นางรันได แก้วคง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองละวาน
นางราตรี ศรลัมพ์ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางรำพึง อ่อนอุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ด่านแม่คำมัน
นางริสรา ปั้นคุ่ย ครู ชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางรุจิรา สะโมทาน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดงิ้ว
นางรุจิรา เทพอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางรุจีวัลย์ แพฟื้น กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางรุ่งนภา เนตรใจ ครู ครู บ้านฟากบึง
นางรุ่งนภา โอวภกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอย
นางรุ่งรัศมิ์ จันทรา ครู ชำนาญการ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านไชยมงคล
นางฤดีพร มีเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นสำโรง
นางลมโชย เสมา ครู ชำนาญการ บ้านหาดทับยา
นางละมัย ทารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางละมัย บทไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นด่าน
นางละเอียด แผ้วเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางลักษมี พิลึก ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางลัคณา เรืองศิรรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นางลัฐิกา ผาบไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางลัดดา ทะนันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ไผ่ใหญ่(กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์)
นางลัดดาวัลย์ พาจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นางลาวัณย์ โฆวาสินธุ์ กพ. ชำนาญงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางลาวัลย์ ชื่นบาน ครู ชำนาญการ บ้านวังถ้ำ
นางลำจวน อ่อนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางลำดวน กุลท้วม ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางลำดวน ดานะ ครู ชำนาญการ ปางต้นผึ้ง
นางลำทิว เพ็ชรคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางลำพอง เกิดโมลี ครู ชำนาญการพิเศษ วัดห้องสูง
นางลำพันธ์ ใจแน่น ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางลำเนาว์ ทองใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางลำแพน ดีนิล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางลำแพน เกิดอ่วม ครู ชำนาญการพิเศษ วังโป่งดํารงวิทย์
นางวชิราภรณ์ เขตวิทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางวนิดา ทาจ๋อย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางวรรณา เบ้าพิมพา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางวรรณาภรณ์ สาขา ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางวรรณิดา รุ่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นางวราภรณ์ กรรขำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางวราภรณ์ อินทรประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นางวรารัตน์ อุ่นใจ ครู ครู ชุมชนบ้านโคน
นางวราลักษณ์ เชียงส่ง ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางวลินดา วงษ์แก้ว ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางวลีพร ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางวัชรา คำภู่ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางวัชรา อุตม์อ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางวัฒนา พัฒนสิน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางวันชาติ พงษ์พิชิต กพ. ชำนาญงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางวันดี เพ็ชร์ช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางวันดี เสาร์แดน ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางวันทนา วงษ์เดช ครู ชำนาญการพิเศษ วัดใหม่
นางวันทนา อู่ทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางวันทนา เกิดมั่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางวันทนีย์ วัลลิยะเมธี ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางวันเพ็ญ ลิ้มสกุล ครู ชำนาญการ บ้านดอนโพ
นางวันเพ็ญ อรรคเดโช ครู ชำนาญการ บ้านคลองกะพั้ว
นางวารี จักรน้ำอ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นางวารี วงษ์พิรา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังผักรุง
นางวารุณี พิรอด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดสองแคว
นางวาสนา ขีดขิน ครู ชำนาญการพิเศษ ม่อนดินแดงวิทยาคม
นางวาสนา ฐิตะวรรณ ครู ชำนาญการ บ้านกองโค
นางวาสนา ตาคม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
นางวาสนา ท้าวอาศา ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางวาสนา ปั้นจาด ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางวาสนา ฟักสีม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางวาสนา มณีนาค ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางวาสนา วรรณสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางวาสนา หล้าสุด ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางวาสนา อยู่เจริญกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางวิชชุดา รังสิยานนท์ ครู ชำนาญการ วัดแม่เฉย
นางวิชาดา ชาบาง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหัวค่าย
นางวินยา ภาสกรวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางวิภา พลขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นางวิภาดา พันธุ์ทหาร ครู ชำนาญการ บ้านวังปรากฏ
นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางวิยะดา จันทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางวิรมล ภู่เกาะ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางวิราธร แทนเทือก ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางวิลาลี เมืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
นางวิลาวัลย์ ลิ้มแดงสงวน ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางวิไล คำผิว กพ. ปฏิบัติการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางวิไล ลำอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางวิไล แสงเทียน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางวิไลรัตน์ ถายาธัชนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นางวิไลลักษณ์ โชติมานนท์ ครู ชำนาญการ บ้านไชยมงคล
นางวีราภรณ์ กาติ๊บ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางศรีธร สานต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดห้องสูง
นางศรีวรรณ ภูนวล ครู ชำนาญการพิเศษ หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
นางศรีอัมพร ทองอ่วม กพ. ชำนาญงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางศศิธร ทิมให้ผล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดสองแคว
นางศศิธร มากคล้าย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
นางศิริกัญญา สุวรรณประภา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางศิริกาล แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางศิรินภา บุญอินเขียว ครู ครู บ้านดอนโพ
นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางศิริพร ปาณะจำนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดินแดง
นางศิริภรณ์ รักพงษ์ไทย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางศิริภา ปราระกานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นางศิริรัตน์ ถมยา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางศิริรัตน์ พาหุกุล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางศิริรัตน์ โหมดประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางศิริลักษณ์ มั่นคงดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเต่าไหเหนือ
นางศิริเพ็ญ ปาวะนา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางศิวนาถ หมื่นโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางศิวิไล มณีสุวรรณ ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางศุภนาถ บุญกอแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ม่อนดินแดงวิทยาคม
นางศุภรัตน์ นามวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางศุภลักษณ์ วงษ์ประสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางศุภิสรา สำเภา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางศุภิอร ใจวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นางสถาพร แดงโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นางสนม คำทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดนาทะเล
นางสนอง น้อยหัวหาด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นางสมคิด คงพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นางสมคิด ติ่งหมาย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางสมคิด อ่อนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคคีวิทยา
นางสมคิด เชื้อเดช ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสมจิตร บุญกรับพวง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำตก
นางสมทรง แก้วเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสมนึก สีขำ ครู ครู นาอินวิทยาคม
นางสมบัติ ทายิดา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสมพร ผาเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสมพร ราชเฉลิม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสมพร แก้วประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางสมพิศ พิริยชนานันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นางสมพิศ แช่มช้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นางสมสกูล เหม็นหวาด ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสมหมาย เทพคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสมเกียรติ เพ็งถา ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางสมใจ ยาป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นางสมใจ สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านไชยมงคล
นางสมใจ เตชะสืบ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางสรรธานี ใจปวง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางสรัญญา จารุชาต ครู ชำนาญการพิเศษ ร้องประดู่(หนุนเภา0ประชาสงเคราะห์)
นางสร้อยทิพย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครู ครู บ้านชำหนึ่ง
นางสวรรค์ กองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นางสะใบทิพย์ ตำนานวาลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางสายทิพย์ มั่นดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังสำโม
นางสายฝน นุ่มเมือง กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสายฝน อุปหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางสายฝน เกิดก่อวงค์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสายพิณ เรียงสา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
นางสายพิน เพ็งเปลี่ยน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางสายรุ้ง ศรีพยอม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสายสุนีย์ เมืองบุญมา ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาลี่ สุปินะ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวกนกกาญจน์ บัวอ่วม ครู ชำนาญการ บ้านคลองกะชี
นางสาวกนกอร แดงแม่พูล ครู ครู บ้านกองโค
นางสาวกนิษฐา ทัพมอญ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวกมลทิพย์ นุ่นโฉม ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวกมลพร เมืองแก้ว ครู ครู บ้านในเมือง
นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาสุข ครู ครู บ้านแสนขัน
นางสาวกรรธิการ์ เย็นใจมา ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านโคน
นางสาวกฤตยา ทองแต้ม ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณ ครู ชำนาญการ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางสาวกัณฐมณี นาคะหะ ครู ครู บ้านนายาง
นางสาวกัลยา ลิ้มวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดโรงม้า
นางสาวกาญจนา กลิ้งตา ครู ครู บ้านห้วยใต้
นางสาวกาญจนา จันทร์ลอย ครู ครู บ้านทุ่งป่ากระถิน
นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียม ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวกิตติกา มีชิน ครู ครู สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางสาวกุลธิรัตน์ รุจาวดีธันยดล ครู ครู บ้านข่อยสูง
นางสาวขนิษฐา อัคนิถิน ครู ครู วัดดอกไม้
นางสาวขนิษฐา ไทยประยูร ครู ชำนาญการ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นางสาวคัดนางค์ กุลศิลาฤทธิ์ ครู ครู บ้านร้องลึก
นางสาวจรุงพร จันตาบุตร ครู ครู นานกกก
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโส ครู ครู วัดโรงม้า
นางสาวจิระประภา สายญาติ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
นางสาวจิราพร สอนแก้ว ครู ครู บ้านท่าสัก
นางสาวจิราภรณ์ ทรัพย์เมือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรสว่างเกิด ครู ชำนาญการ บ้านดารา
นางสาวจุฑามาศ ทองแน่น ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวจุฑามาศ ทำความชอบ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวจุฑามาศ นาคมูล ครู ครู บ้านคลองกะพั้ว
นางสาวจุฑามาศ รุ่งเมือง ครู ครู ชุมชนบ้านดง
นางสาวจุฑารัตน์ มีผลกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นางสาวฉันทนา มณีขาว ครู ชำนาญการ วัดช่องลม
นางสาวชญานิฐ ทัดนุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดอนโพ
นางสาวชญานิษฐ์ กาใจตรง ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นางสาวชญาภา เมืองจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ วังโป่งดํารงวิทย์
นางสาวชมนาด กันภัย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวชมพร หอมคำวะ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสาวชลธิชา ไชยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวชลียา วงศ์เนาวรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวชื่นกมล กะไร ครู ครู วัดพระฝาง
นางสาวชุติมา สังทรัพย์ ครู ครู บ้านคลองเรียงงาม
นางสาวณัฎฐณิจชา พวงศรี ครู ครู วัดบ้านเกาะ
นางสาวณัฐชยา สว่างศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านทุ่งป่ากระถิน
นางสาวณัฐณิชา คล้ายยา ครู ครู นาอินวิทยาคม
นางสาวณัฐพร มีทอง ครู ครู ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาวณัฐรดี ณิชารียากุล ครู ชำนาญการ หมู่ห้าสามัคคี
นางสาวณิชชยา เตชัย ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวดารณี สีสา ครู ครู วัดพญาปันแดน
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดโรงม้า
นางสาวดุษณีย์ ทองเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นางสาวทรงลักษณ์ เกตุปั้น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยฉลอง
นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์ ครู ครู บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นางสาวทิพย์วรรณ บางโม้ ครู ครู ด่านแม่คำมัน
นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นางสาวทิพวรรณ เทศเอม ครู ครู บ้านแพะ
นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวธนกร คงพัวะ ครู ชำนาญการ วังโป่งดํารงวิทย์
นางสาวธนธรณ์ แป้นพรหม ครู ครู บ้านขอม
นางสาวธนพร เกษแก้ว ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวธนพรพรรณ ปานทอง ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางสาวธัญญพร อ่องดา ครู ชำนาญการ บ้านร้องลึก
นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรี ครู ชำนาญการ บ้านเหล่าป่าสา
นางสาวนงเยาว์ แสนบิ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสาวนนฑพัทธ์ หอมหา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวนภา ยิ้มเผื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
นางสาวนฤภร รัตนสมบูรณ์ ครู ครู วัดคลองนาพง
นางสาวนฤมล ฑีฆากูล ครู ครู อนุบาลชุมชนหัวดง
นางสาวนฤมล ศรีจันทร์มาก ครู ครู บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางสาวนฤมล เกตุทอง ครู ครู ชุมชนบ้านโคน
นางสาวนฤมล เล็กคำด้วง ครู ครู ชุมชนบ้านโคน
นางสาวนวรัตน์ ฟักตั้ว ครู ชำนาญการ บ้านชำสอง
นางสาวนันทิชา แก้วจ้อน ครู ชำนาญการ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสาวนารี ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท้ายน้ำ
นางสาวนิตยา อินชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวนิฤมล ดาสี ครู ชำนาญการ บ้านปางวุ้น
นางสาวนเรศ กอนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านข่อยสูง
นางสาวบุญบุษกร รอดคง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวบุญเกลียว รอดคง ครู ชำนาญการ บ้านกองโค
นางสาวปรมพร รักเกียรติเผ่า ครู ครู บ้านท่าช้าง
นางสาวประพรพรรณ อ้นภู ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสาวประภัสสร ฮีมินกูล ครู ครู บ้านท่าสัก
นางสาวปราณี ขีปนวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นางสาวปราณี ชมสม ครู ครู วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมี ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาวปัณฑริกา ทองมา ครู ครู ชุมชนบ้านดง
นางสาวปัทมา จันทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดงิ้ว
นางสาวปัทมาสน์ งามอนันต์ ครู ครู บ้านนายาง
นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์ ครู ครู บ้านปากคลอง
นางสาวปาวีณี เล็กคำด้วง ครู ครู บ้านร้องลึก
นางสาวปิยนุช เณรรอด ครู ครู วัดพญาปันแดน
นางสาวผกามาศ ยอดถา ครู ชำนาญการ บ้านชำสอง
นางสาวพจนา สิงห์ทอง ครู ครู บ้านในเมือง
นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรี ครู ชำนาญการ หมู่ห้าสามัคคี
นางสาวพรทิพย์ คำแสน ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางสาวพรทิพย์ อินเรือน ครู ครู วัดอรัญญิการาม
นางสาวพรพิมล คล้ายคง ครู ชำนาญการ บ้านชำสอง
นางสาวพรรณี คล้ายชม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวพรลภัส จอมราช ครู ครู บ้านปางวุ้น
นางสาวพัชรา อยู่แจ่ม ครู ครู บ้านวังดิน
นางสาวพัชราวดี บุญมาสืบ ครู ครู บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
นางสาวพัชราวัลย์ คล้ายปิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดสองแคว
นางสาวพัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์ กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านหัวค่าย
นางสาวพายุ ใจหล้า ครู ครู วัดพระฝาง
นางสาวพิชญา ธูปแดง ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวพิชราพร มีปิ่น ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางสาวพีรภาว์ ลบช้าง ครู ครู วัดบ้านใหม่
นางสาวพุทธรักษ์ จันทร์เจียม ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นางสาวภญญาพัชญ์ ยศมาดี ครู ครู บ้านดงช้างดี
นางสาวภรณ์ธมนต์ คำบุญมา ครู ชำนาญการ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่น ครู ครู บ้านในเมือง
นางสาวภัทรวดี เกตุเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางสาวภัทราปวีณ์ ศรีสมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวภูพิงค์ ขมหวาน ครู ครู บ้านหลักร้อย
นางสาวมณีวรรณ เรืองเดช ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางสาวมนัสชนก มณีจำนงค์ ครู ครู บ้านร้องลึก
นางสาวมะลิ ถายา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางสาวยุคลธร มงคลคำ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางสาวรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรี ครู ครู บ้านฟากบึง
นางสาวรัชนู แสนสุข ครู ครู บ้านกองโค
นางสาวรัญชญา แก้วอยู่ ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นางสาวรินทร์ดา ภูคองตา ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านคลองเรียงงาม
นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านผักขวง
นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่าง ครู ชำนาญการ บ้านทุ่งป่ากระถิน
นางสาววรรณภา วัชรพุทธ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาววรรณเพ็ญ ต่ายอ้น ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาววรรธณา คงรอด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางสาววราภรณ์ แว่นศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดน้ำใส
นางสาววัชรา ภุมราดี ครู ครู วัดแม่เฉย
นางสาววัชรี พงษ์พิชิต ครู ครู ร้องประดู่(หนุนเภา0ประชาสงเคราะห์)
นางสาววันจันทร์ ชัยบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นางสาววันทนา ยิ้มปั่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางสาววันนิสา ขันใส ครู ครู ชุมชนบ้านดง
นางสาววันวิสา ทิแก้ว ครู ครู บ้านผักขวง
นางสาววันวิสา เนตรซัง ครู ครู ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางสาววิณิกา อินศรี ครู ครู บ้านวังดิน
นางสาววิภาภรณ์ แก้วไพร ครู ครู บ้านปางวุ้น
นางสาววิมลา ดีแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางสาววิวาห์ ฤทธิรงค์ ครู ชำนาญการ บ้านข่อยสูง
นางสาววิไลวรรณ ปาลาศ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวศรัญญา น้อยนา ครู ครู บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางสาวศศิกร จันน้ำท่วม ครู ครู บ้านหน้าพระธาตุ
นางสาวศศิวิมล อินปา ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านดง
นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ ครู ครู ชุมชนบ้านดง
นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ ครู ครู นาอินวิทยาคม
นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะ ครู ครู วัดแม่เฉย
นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน ครู ครู วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร ผู้อำนวยการ ครู บ้านหนองกวาง
นางสาวสกาวเดือน ติ๊บอาจ ครู ครู ชุมชนบ้านโคน
นางสาวสงกรานต์ ม่วงยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่ามะปราง
นางสาวสตรีรัตน์ ตั้งมีลาภ ครู ชำนาญการ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นางสาวสนธยา ปรีดี ครู ครู นานกกก
นางสาวสมคิด โตทินา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพญาปันแดน
นางสาวสมจิตร แก้วตา ครู ชำนาญการ พิชัยดาบหัก 1
นางสาวสมนึก แก้วกุลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นางสาวสมพร กะรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางสาวสมเพชร เรียนหม่อม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำไคร้
นางสาวสรรยา เหี่ยวนา ครู ครู วังโป่งดํารงวิทย์
นางสาวสาธิดา เพ็งตา ครู ชำนาญการ บ้านหนองกวาง
นางสาวสายฝน เกิดเจริญ ครู ชำนาญการ บ้านวังดิน
นางสาวสายสมร สร้อยสอน ครู ชำนาญการพิเศษ วัดทุ่งเศรษฐี
นางสาวสายหยุด โตรัตน์ ครู ชำนาญการ บ้านหาดทับยา
นางสาวสารี่ อินอิว ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสาวสาวิตรี บุญยพันธ์ ครู ครู บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางสาวสาหร่าย เกิดสา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสาวสิริรัตน์ พัดเทพ ครู ครู ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางสาวสิริวิมล ปามิตร ครู ครู บ้านวังถ้ำ
นางสาวสุกัญญา แสงกล้า ครู ชำนาญการ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางสาวสุจินต์ พวงพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)
นางสาวสุชาดา กล่ำใย ครู ครู บ้านวังโป่ง
นางสาวสุชีลา ใจบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอย
นางสาวสุฐิพร สอนอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวสุดารัตน์ โตอิ่ม ครู ครู บ้านหาดสองแคว
นางสาวสุทธิกร ธรรมสุทธิ์ ครู ครู บ้านเหล่าป่าสา
นางสาวสุทธินี วังวนสินธุ์ ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญ ครู ชำนาญการ หมู่ห้าสามัคคี
นางสาวสุธิดา นิคมขำ ครู ครู ชุมชนบ้านดง
นางสาวสุนทรี เขียวจันทร์แสง ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นางสาวสุนีย์ บุญไทย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอยแก้ว
นางสาวสุภัคกุล พรมสุวรรณ ครู ชำนาญการ นานกกก
นางสาวสุภางค์ คำสี ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางสาวสุภาพร เอี้ยงเจียม ครู ครู บ้านหน้าพระธาตุ
นางสาวสุภาวดี ฟองน้ำ ครู ครู บ้านหาดสองแคว
นางสาวสุภาวดี สังคพร ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านดง
นางสาวสุมินตรา อินทะรังษี ครู ครู ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาวสุรางคณา สังข์โพธิ์ ครู ชำนาญการ บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นางสาวสุรางค์รัตน์ จินดารัตน์ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวสุรีพร บุญมา ครู ครู บ้านนาป่าคาย
นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นางสาวสุวิมล สุโน ครู ชำนาญการ วัดดอยแก้ว
นางสาวสโรชา สังข์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวหนึ่งหทัย เชียงส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดใหม่
นางสาวหรรษา ภูมิประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นางสาวอธินา ขัดผาบ ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านวังหิน
นางสาวอนงค์ สิริคุณาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางสาวอภัสนันท์ นุอิน ครู ครู บ้านหาดสองแคว
นางสาวอภิชญา เทียนไชย ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นางสาวอรชร กวนไวยบุตร ครู ชำนาญการ บ้านกองโค
นางสาวอรทัย จิตรสมัคร ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็น ครู ครู บ้านวังถ้ำ
นางสาวอรสา ดอนเทศ ครู ครู บ้านนาอิซาง
นางสาวอลิศรา คิดชอบ ครู ชำนาญการ วังโป่งดํารงวิทย์
นางสาวอัจฉราวรรณ กองศิลป์ ครู ชำนาญการ บ้านเหล่าป่าสา
นางสาวอัจฉริยา บุญมาสืบ ครู ครู บ้านชำสอง
นางสาวอัญชลี ประจง ครู ครู บ้านหลักร้อย
นางสาวอัญชลี เบาใจ ครู ชำนาญการ วัดดอนสัก
นางสาวอัญชลี แขงามขำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
นางสาวอัมพร นาพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาน้อยวิทยา
นางสาวอัมพร ร่าเริง ครู ชำนาญการ บ้านขุนฝาง
นางสาวอาภรณ์ บุตรมางกูล ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวอำพร ศิริกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวอำพร สีนวนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางสาวอุษาวดี อ่อนมี ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวเทวิกา แสงอรุณ ครู ครู บ้านคลองกล้วย
นางสาวเนตรนภา สิงหเดช ครู ครู ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางสาวเปมาญา อัศวจีระ ครู ครู บ้านคลองเรียงงาม
นางสาวเพียงขวัญ สีนาคม ครู ครู บ้านเด่นสำโรง
นางสาวเพ็ญนภา สาหร่าย ครู ชำนาญการ นานกกก
นางสาวเพ็ญพักตร์ อินแจ้ ครู ครู วังโป่งดํารงวิทย์
นางสาวเมย์ แป้นเพ็ชร์ ครู ชำนาญการ บ้านนายาง
นางสาวเยาวน์ยศ ถีปรี ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านพลู ครู ครู บ้านหาดสองแคว
นางสาวแสงระวี แสงเดช ครู ครู แหลมนกแก้ว
นางสาวแสงเดือน ใจจันทร์ ครู ชำนาญการ นานกกก
นางสาวโชติวรรณ แดงกองโค ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางสาวโสภิตา คำด้วง ครู ชำนาญการ บ้านปางวุ้น
นางสำราญ อินจุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางสำเนียง บานบู่ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางสิริกัญญา สถาปนศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางสิริกุล รักสัจจา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นางสิรินันท์ ศักดิ์ประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นางสิริบูรณ์ ใฝ่ใจ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นางสิริพร ดีน้อย ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางสิริพร นิยมสำรวจ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดไร่อ้อย
นางสิริพร วงษ์ดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสิริรัตน์ พึ่งศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นางสุกัญญา วิรัชชัย ครู ชำนาญการ วัดช่องลม
นางสุกัญญา หอมอ่อน กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสุกัญญา ไทยปิยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางสุขพร เถลิงศก ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปากคลอง
นางสุคนธ์ แก่งศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นางสุคนธ์ทิพย์ ปัญญาสงค์ ครู ชำนาญการ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางสุจิตรา อยู่แจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ สามัคยาราม
นางสุชิดา สมุทรหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางสุณิสา บุญมากาศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุดจิตร เข็มเพ็ชร กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสุดาพร ภวภูตานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุดารัตน์ อินทร์ขำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านข่อยสูง
นางสุดใจ ธนวัฒน์ ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุทธรัตน์ สงคราม ครู ชำนาญการ บ้านคลองกล้วย
นางสุธาสินี รักเส็ง ครู ชำนาญการ วัดวังผักรุง
นางสุธาสินี สราญรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสุธีรา ดวงเสา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นางสุนทรี สื่อสาร ครู ครู บ้านในเมือง
นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสุนารี แก้วบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุนิภา คำภิระแปง ครู ครู บ้านในเมือง
นางสุนิษา ดีแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางสุนิสา ทองสุขแก้ว ครู ชำนาญการ บ้านหนองกวาง
นางสุนีนารถ งามนาท ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหัวค่าย
นางสุนีย์ ธิช่างทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
นางสุปราณี ปิ่นนาค ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางสุพัชรา เพ็ญธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสุพัตรา จันนวน ครู ครู บ้านเหล่า
นางสุพัตรา ศิษย์ปู่ทรัพย์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสุพิชชา คืนประคอง กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางสุพิศ สมศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นางสุภัทิรา วารี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นางสุภาพร มาประกอบ ครู ครู บ้านปากคลอง
นางสุภาพร แสงสุวรรณ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุภารัตน์ กัดมั่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านซ่านสามัคคี
นางสุภารัตน์ เต็มกันทา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นางสุภาวดี อินมั่นคง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางสุภิญญา สุวรรณารมณ์ ครู ชำนาญการ วัดสว่าง
นางสุมาลี เบญจวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุมาลี เภารอด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดารา
นางสุมิตรา อิ่มเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นางสุระพิน ดวงสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสว่าง
นางสุรางค์ เนียมแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุรีย์ สุวรรณสารารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นางสุรีย์ โทนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางสุรีย์พร แหยมคง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นางสุรีย์รัตน์ วงษ์ยอด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นางสุลลิตา แก้วสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยฉลอง
นางสุวรรณา ตันบุญ ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางสุวรรณา ธรรมยศ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางสุวรรณา สิงห์อรุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางสุวรรณี ไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางสุวิชา วัฒกวิกรานต์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอย
นางสุวิตา ชุ่มแจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นางสุวิมล คงเสมอ ครู ชำนาญการ บ้านนายาง
นางหทัยคนึง วิเศษคำ ครู ครู บ้านในเมือง
นางหทัยรัตน์ สาหร่าย ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหาดทับยา
นางหรรษา ธูปทอง ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางอนงค์ บัวจันทร์ ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นางอนุชิดา ฉั่วประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นางอภิญญา ธานีใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอมรรัตน์ ภูจอม ครู ครู บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นางอมรรัตน์ วุฒิเดช ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นางอรวรรณ จันทา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอรวรรณ ตาพา ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางอรวรรณ พาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอรสา นึกอุ่นจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางหมิ่น
นางอรสา พรมฝาย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดนาทะเล
นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้ว ครู ชำนาญการ วังโป่งดํารงวิทย์
นางอรัญญา ขำวีระ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอรุณรังสี หิรัญดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นางอรุณี มีปิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านใหม่
นางอังคณา อ่อนชูศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นางอัจฉรา ทำมา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปากคลอง
นางอัจฉรา ออไอศูรย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดใหม่
นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านผักขวง
นางอัญชลี คันทรง ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นางอัญชลี นามโชติ ครู ครู บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางอัญชลี บัวสด ครู ชำนาญการ ด่านแม่คำมัน
นางอัญชลี เชตะมี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางอัญชลี เมืองก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางอัญชลี แจ้งฉาย ครู ชำนาญการพิเศษ ราษฎร์อํานวย
นางอัมพร ปิ่นรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นางอัมพร พันธุ์พิศาลสหกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังยาง
นางอัมพร สุริยะมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางอัมรินทร์ เหม็นต้นสาย ครู ครู บ้านในเมือง
นางอาริศรา มาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นางอาริษา มาทำมา ครู ครู บ้านป่าแต้ว
นางอารี ดาวแดน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นางอารีย์ ต๊ะถิน ครู ชำนาญการพิเศษ ไผ่ใหญ่(กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์)
นางอารีรัตน์ กังขอนนอก ครู ครู บ้านชำทอง
นางอารีรัตน์ บุตรราช ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอารีลัคณ์ พัฒนะโภไคย กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางอำนวย ทองน่วม ครู ชำนาญการ ชุมชนเมืองปากฝาง
นางอำนวยพร โปร่งใจ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หนองนาเกลือวิทยา
นางอำภา มีเครือรอด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางอำไพ วังแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นางอินทิรา ดวงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นางอุบล อินหม่อม ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นางอุษณี ไชยวงค์ ครู ชำนาญการ บ้านในเมือง
นางอุษา มณีกลัด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นางอุษา อินทร์ลา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดทับยา
นางอุไร ดีอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหลักร้อย
นางอุ่นเรือน มากคล้าย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นางเกศรา เพ็งด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นางเกศินี เมตตา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นางเกื้อกูล มุรธามงคลกุล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางเครือวัลย์ ยานนาวา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดสองแคว
นางเฉลา อ่องอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังผักรุง
นางเชาวนี อานุภาพ ครู ชำนาญการ วัดพระฝาง
นางเดือนกวี ทองก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นางเตือนจิตร ไทยเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดงสระแก้ว
นางเตือนตา แปงกูล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นางเตือนใจ ชารีวัลย์ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางเตือนใจ วรรณภักตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
นางเนตรดาว กรกนก ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดอนโพ
นางเบญจมาภรณ์ กันปาน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางเบญจรัตน์ ครุฑผาสุข ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นางเพียรเพ็ญ หมื่นยุทธ ครู ชำนาญการ วัดไร่อ้อย
นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิรา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางเพ็ญศรี มูลเขียน ครู ชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางเพ็ญศรี หอมขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางเพ็ญศรี เขียวเกษม กพ. ชำนาญงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางเพ็ญแข อุทธา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคลองนาพง
นางเรณู รองกระโทก ครู ชำนาญการ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นางเรณู สุวะ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองละวาน
นางเรณู อินมา ครู ชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นางเรณู เผือกกล่อม ครู ครู บ้านในเมือง
นางเรียม แดงหน่าย กพ. อาวุโส 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางเสน่ห์ ประกอบผล ครู ชำนาญการพิเศษ วัดทุ่งเศรษฐี
นางเสาวนีย์ ปานเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านกองโค
นางเสาวภา จรจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นางเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางเสี้ยน แสงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นางเอมอร คำสอน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำหนึ่ง
นางเอมอร อ่อนวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นางแสงจันทร์ สุวรรณเพ็ชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นางแสงเดือน วงศ์จินดา ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นางแสงเดือน สุขเกตุ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางแสงเดือน หน่อเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ปางต้นผึ้ง
นางโชติรส ศรีทับทิม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นางโชษิตา หล่ำทุ่ง ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นางโสมอุษา เพ็งคำ ครู ชำนาญการ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นางไพรินทร์ สกุลโพน กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางไพรินทร์ เที่ยงฟัก ครู ชำนาญการพิเศษ วัดดอยแก้ว
นาย พนาวุฒิ จันทับทอง ครู ครู นาอินวิทยาคม
นาย มณเฑียร สอนศรี ครู ครู ชุมชนบ้านโคน
นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านกองโค
นายกมล สาวสวัสดิ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านไชยมงคล
นายกมล เมิดไธสง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดห้องสูง
นายกฤษฎี คงจันทร์ ครู ชำนาญการ บ้านหาดสองแคว
นายกฤษดา มีปิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหัวหาด
นายกวี พุฒโต ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นายกวีชัย ปิ่นนาค ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นายการชัย ประสิทธิ์ไทย ครู ชำนาญการ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายกิตติ เขื่อนแก้ว ครู ครู บ้านขุนฝาง
นายกิตติ เมืองก้อน ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นายกิตติกุล แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหลักร้อย
นายกิตตินันท์ แก้วพันยู ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
นายกิตติพงศ์ วงค์ยิ้มใย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดเจดีย์
นายกิตติศักดิ์ สายกระจ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นายขวัญชัย หุ่นลำภู ครู ชำนาญการ วัดคุ้งยาง
นายขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นายคงเดช จันทร์ศรีงาม ครู ชำนาญการ บ้านหาดสองแคว
นายคชา มุขดี ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นายคมสัน หัสดิน ณ อยุธยา ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
นายครรชิต จันทร์กวี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายจตุพร เที่ยงบูทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นายจตุรงค์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านปากคลอง
นายจรูญโรจน์ แว่นสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นายจะทอ พะยาจู่ ครู ครู บ้านนายาง
นายจักรศิลป์ วงษ์พิรา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านดินแดง
นายจักราวุธ แตงแก้ว ครู ครู บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นายจักรเพชร เส็งชา ครู ชำนาญการ บ้านห้วยใต้
นายจำเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายจำเริญ กาวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นายจำเรียง มีเครือรอด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายจิตร ดำทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นายจิตริน ด้วงแห้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นายฉลวย มีแก้วแกม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายฉลาด มั่นดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังสำโม
นายฉลามชัย สกุลโพน ครู ชำนาญการพิเศษ นาน้อยวิทยา
นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยเสริมวิทยา
นายชยุต ทองพุทธมงคล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดช่องลม
นายชวลิต ตันมา ครู ครู วัดบ้านเกาะ
นายชวลิต แก่งอินทร์ ครู ชำนาญการ พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)
นายชัชดล ตลอดพงษ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านน้ำไคร้
นายชัชวาลย์ บุตรทอง ครู ครู สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายชัยประสงค์ อินบัว ครู ชำนาญการ บ้านป่ากะพี้
นายชัยพร ศิริวัฒน์ ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นายชัยโรจน์ บุตรสกุลกุญชร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดงช้างดี
นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านบ่อพระ
นายชานนท์ กิ่งพวง ครู ครู บ้านในเมือง
นายชำนาญ สิงห์ใส ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านวังหิน
นายชำนาญวิทย์ บุญดัด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นายชุมพร แก้วเปี้ย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นายชูชาติ อ่อนอุระ ครู ชำนาญการ ด่านแม่คำมัน
นายชูศักดิ์ แดงกองโค ครู ชำนาญการพิเศษ ศรีอุทิศ
นายฌานชินะ ญาณวุฒิ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นายณธกร ขวัญมุข ครู ครู ราษฎร์อํานวย
นายณรงค์ ทองแตง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นายณรงค์ ศรีวัฒนกุล ครู ครู บ้านในเมือง
นายณัฐวุฒิ จินดาทา ครู ชำนาญการ บ้านปางวุ้น
นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา ครู ชำนาญการ วังโป่งดํารงวิทย์
นายณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นายดิเรก สวัสดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านดารา
นายตระการ ขวัญเนตร ครู ครู บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นายตระการ ปั้นคุ่ย ครู ชำนาญการ บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นายทวีพงษ์ กาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดศรีธาราม
นายทศพร ตุ้ยเล็ก ครู ครู วัดพญาปันแดน
นายทองใบ นึกอุ่นจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายธงชัย ถาดี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย
นายธงชัย บุญธนาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายธงชัย แว่นแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าอวน
นายธนธัช บุญคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายธนวิทย์ พุ่มจีน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยฉลอง
นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นายธนะกิจ ทิพยศ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นายธนะรัตน์ อินชายเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นายธนากร มีเทียม ครู ครู บ้านข่อยสูง
นายธนาตย์ ป้องกัน ครู ครู วัดพญาปันแดน
นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายธวัช สุขวิทย์ ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นายธวัช เทศคลัง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหน้าพระธาตุ
นายธวัชชัย จาดแห ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านวังหิน
นายธวัชชัย บุตรแก้ว ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านวังหิน
นายธิติ เรืองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบึงท่ายวน
นายธิติวุฒิ มังคลาด กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายธิรพันธ์ อินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นายธีรพล ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชายเขาวิทยา
นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ ครู ครู บ้านนาอิซาง
นายธีรวัฒน์ แก้วทองมา ครู ครู ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายธีรานันท์กรณ์ ทรัพย์เมือง ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นายนพดล สารี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นายนพดล อัมพวัน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายนพพร กลิ่นเจริญ ครู ครู บ้านกองโค
นายนพพร ศิวานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นายนพพินันท์ อ่องอ้น ครู ชำนาญการ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นายนรงค์ ขำทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท้ายน้ำ
นายนรเศรษฐ์ มุรธามงคลกุล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายนัธวุฒิ อ่อนแพง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นายนันทยุทธ สันตินรนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำหนึ่ง
นายนิคม ทนันไชย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านชำผักหนาม
นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการ ครู บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
นายนิยมพร นพศรี ครู ชำนาญการ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นายนิรัติ บัวทอง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านป่าแต้ว
นายนิรันต์ ผ่องใส ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นายนิวัติ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นายนเรศ สุขเกษม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าช้าง
นายนเรศ เภารอด ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
นายบรรจง หงษ์ประสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นายบรรยงค์ ภูมิอรัญ ครู ชำนาญการพิเศษ นานกกก
นายบัณฑิต ทำนุพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านดารา
นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ไร่อ้อย
นายบุญชุม มีรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายบุญชู นมเนย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านฟากบึง
นายบุญญวัฒน์ กาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มิตรภาพที่ 39 (ส.ท.ถนอมอุประอนุสรณ์)
นายบุญเรือง กันกรด ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านข่อยสูง
นายบุญเรือง ปาวะนา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางวุ้น
นายบุญเสริม อาจศรี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นายบูชิต มามิ่ง ครู ครู บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นายปฐมพงศ์ แดงกองโค ครู ชำนาญการ บ้านหาดสองแคว
นายประกาศ เพียสามารถ ครู ครูเชียวชาญ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายประกิจ สนโต ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดบ้านใหม่
นายประจักษ์ ทองอิ่ม ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นายประดิษฐ์ เศวตสุจริตกุล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นายประทีป พัดจันทร์หอม ครู ครู นาอินวิทยาคม
นายประพันธ์ ทำมา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นายประภาส แดงโชติ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พิชัยดาบหัก 1
นายประวิณ แก้วอุดรศรี ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านโคน
นายประสพโชค มาเลี้ยง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นายประสาท พวงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านขุนฝาง
นายประสิทธิ์ สานต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
นายประสูตร คล้ายกัน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคุ้งตะเภา
นายประหยัด มีมา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นายประเจตน์ จันทร์ลภ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นายประเทือง ช้างต่อ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นายปริญญา สะลิม ครู ชำนาญการ บ้านคลองกล้วย
นายปรีชา พุทธอินทรา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นายปัญญา เกิดยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายพงษ์ศักดิ์ ฉายบ้านใหม่ กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นายพงษ์ศักดิ์ อินงาม ครู ครู บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายพงษ์สวัสดิ์ ฟองจันทร์ ครู ชำนาญการ บ้านนาคะนึง
นายพนม ยันต์ประสิทธิ์ ครู ชำนาญการ วัดดอยแก้ว
นายพยนต์ เงินเมือง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นายพลสรรค์ ขาวนวล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหัวหาด
นายพัลลภ ชูเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ กพ. ปฏิบัติการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิทพงศ์ เดือนหงาย ครู ชำนาญการ บ้านท่าสัก
นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นายพิศาล อักษร ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นายพิษณุ จันทร์ยวง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคุ้งตะเภา
นายพิษณุ ทองพืช ครู ชำนาญการ บ้านเหล่า
นายพีรวัส ทองตีฆา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นายพีระพล แซ่โซ้ง ครู ครู วัดแม่เฉย
นายภคภัทร พรมแก้วต่อ ครู ครู วัดไร่อ้อย
นายภราดร เชียงส่ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดแม่เฉย
นายภาณุ พรหมน้อย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นายภาณุชิต ดีแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นายภานุสิทธิ์ มหานิล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายภาสกร อินทะสอน ครู ชำนาญการ วัดคุ้งยาง
นายภาสะพล ลาลี ครู ครู บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นายภูธร ผุยน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นายภูมน ทองพิมพ์ ครู ครู ชุมชนบ้านวังหิน
นายภูศิทธ์ สอนหว่าง ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นายมณฑล สุวรรณารมณ์ ครู ชำนาญการ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
นายมนตรี พรหมสนธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
นายมนตรี ภูสมศรี ครู ชำนาญการ บ้านวังสำโม
นายมนตรี รักนิยม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราษฎร์อุปถัมภ์
นายมัณฑนภัทร ขุนจ้อน ครู ครู บ้านข่อยสูง
นายมานพ โหมดพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านซ่านสามัคคี
นายมานะ แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย
นายยงยุทธ ใฝ่ใจ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์ กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายรังสรรค์ ศรีพยอม ครู ชำนาญการพิเศษ แหลมนกแก้ว
นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่า
นายรุ่งโรจน์ อยู่บาง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหนองหิน
นายฤทธี อุ่นเจริญ กพ. ชำนาญงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายวรากรณ์ วังแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหาดเสือเต้น
นายวริศ ท้าวกัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายวสันต์ ชุ่มเย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นายวสันต์ ศิริกุล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านชำตก
นายวัชรา เลี้ยงวงษ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นายวัน ดวงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายวันเฉลิม สีมา ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นายวิชชา เที่ยงจันทร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านไชยมงคล
นายวิทยา คำโอด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านในเมือง
นายวินัย ถิ่นอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นายวิรัติ น้อยหัวหาด ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองกล้วย
นายวิรัลพัชร ฉัตรเจริญชัยกุล ครู ครู ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายวิศิษฐ์ เชยเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นายวิษณุ แสงรัศมี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ น้ำริดราษฎร์บำรุง
นายวิเนต จันทร์วิจิตร กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายวิโรจน์ ปลิกแสง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านดง
นายวิโรจน์ เทียนสีม่วง ครู ชำนาญการ บ้านชำตก
นายวีรภัทร กลเรียน ครู ชำนาญการ บ้านขุนฝาง
นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าอวน
นายวีระ ปัญญาสงค์ ครู ชำนาญการ บ้านป่ากะพี้
นายวีระ แก้วทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดห้องสูง
นายวุฒิชัย แก้วบุญมา ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค ครู ครู วัดโรงม้า
นายศตวรรษ บุตรพา ครู ครู บ้านในเมือง
นายศรชัย ดีอุดม ครู ชำนาญการ ชุมชนบ้านวังหิน
นายศักดา แป้นไทย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดดงสระแก้ว
นายศักดิ์ชัย วงษ์รีย์ ครู ครู วัดสิงห์ศรีสว่าง
นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
นายศิริศักดิ์ คำด้วง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นายศุภชัย ขรรวาระนาท ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สามัคยาราม
นายศุภชัย สิงห์โต ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านบึงท่ายวน
นายศุภณัฐ อ้นน่วม ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นายศุภวิชญ์ ทาต่อย ครู ชำนาญการ วัดดอยแก้ว
นายสกลกริต วรรณสวาท ครู ครู บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
นายสกุล นาพันธุ์ กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายสง่า มีอินถา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการเชียวชาญ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายสถาพร ทำนุพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายสถิต จิตต์มั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นายสนิท แทนเทือก ครู ชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นายสมคิด กอบกำ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นายสมคิด เมืองก่อ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดสว่าง
นายสมคิด แก้วเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายสมชาติ มีศิริพันธ์ ครู ชำนาญการ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นายสมชาย ชิวชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นายสมชาย ต่ายทอง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยปลาดุก
นายสมชาย พุฒโต ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำไคร้
นายสมชาย รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดทุ่งเศรษฐี
นายสมชาย โตลำดับ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ วัดดอกไม้
นายสมนึก พลฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านข่อยสูง
นายสมบูรณ์ ชาบัว ครู ชำนาญการ วัดบ้านเกาะ
นายสมบูรณ์ วันยะนาพร กพ. ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายสมปอง มาศรี ครู ชำนาญการ บ้านหลักร้อย
นายสมพงษ์ ธรรมชัย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นายสมพงษ์ สังเวียนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดน้ำใส
นายสมพงษ์ เชื้อบาง ครู ชำนาญการ บ้านคลองกะพั้ว
นายสมพร สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการ บ้านนาคะนึง
นายสมพร สุวรรณประภา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านป่ากะพี้
นายสมยศ พันธุ์ทหาร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายสมรัฐ แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดน้ำใส
นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดดอย
นายสมศักดิ์ ทาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นายสมศักดิ์ พิมพ์โพธิ์ ครู ชำนาญการ วัดโพธิ์ทอง
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านดงช้างดี
นายสมศักดิ์ เสือน้อย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดดอนสัก
นายสมเกียรติ พันธุ์เภา ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นายสมเดช ทองแดง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
นายสมเดช ร้านกันทา ครู ชำนาญการ บ้านห้วยใต้
นายสรศักดิ์ รุ่งอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ วังโป่งดํารงวิทย์
นายสวงษ์ บุญมา ครู ชำนาญการ บ้านขอม
นายสหัส ทิศอาจ ครู ชำนาญการ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดดอยแก้ว
นายสันต์ชัย บุญเลี้ยง ครู ชำนาญการ วัดไร่อ้อย
นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายสาธิต วาริสสอน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาอิซาง
นายสายัน หลวงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายสายันต์ เงินเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดสิงห์ศรีสว่าง
นายสาวิตร เกิดเจริญ ครู ชำนาญการ วัดพญาปันแดน
นายสาโรช ดีวิจิตร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
นายสำราญ แก้วเมธีกุล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
นายสิงหา บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดคุ้งยาง
นายสิทธา เนยสูงเนิน ครู ครู บ้านบึงท่ายวน
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นานกกก
นายสี อ่วมแจง ครู ชำนาญการ บ้านปางวุ้น
นายสุชาติ ทองอู๋ ครู ชำนาญการ บ้านบ่อพระ
นายสุชีพ เจริญวนวิจิตร ครู ชำนาญการ วังโป่งดํารงวิทย์
นายสุชีพ เสาเกิด ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านคุ้งตะเภา
นายสุฑณ ดวงตาน้อย ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นด่าน
นายสุทธิชัย เดโชชัย ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายสุธี เอี่ยมกลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
นายสุนทร อ่อนวัง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายสุบิน บางใจ ครู ครู วัดแม่เฉย
นายสุพจน์ ทิศอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนาป่าคาย
นายสุพจน์ แก้วมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนวัดบรมธาตุ
นายสุพจน์ แห้วเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นายสุมนต์ จันทะพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนด่านวิทยา
นายสุมินทร์ ระโส ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังสะโม
นายสุรชาติ เกิดอ่วม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นายสุรธีร์ แสงจันทร์ ครู ชำนาญการ บ้านวังสะโม
นายสุรพงษ์ หอมสุนทร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดโพธิ์ทอง
นายสุรพล ถายา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นายสุรพล ทำนุพันธุ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านงิ้วงาม
นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรี ครู ชำนาญการ วัดดอกไม้
นายสุรัชชัย สอนแก้ว ครู ชำนาญการ บ้านขุนฝาง
นายสุรินทร์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ด่านแม่คำมัน
นายสุริยา มาติดต่อ ครู ชำนาญการ บ้านชำสอง
นายสุรเชษฐ์ ดวงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ วัดคุ้งยาง
นายสุเทพ ทำนุพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นายสุเทพ บุญกรับพวง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำตก
นายอกนิษฐ์ ขำวีระ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านชำสอง
นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วังโป่งดํารงวิทย์
นายอดุลย์ ขวัญอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
นายอดุลย์ อู่ตุ้ม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นายอนุชา ตาแก้ว ครู ครู วังโป่งดํารงวิทย์
นายอนุสรณ์ จันทร์หอม ครู ครู บ้านเหล่า
นายอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นายอภิรักษ์ สุรสอน ครู ชำนาญการพิเศษ วัดพระฝาง
นายอภิเดช แสงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ วังโป่งดํารงวิทย์
นายอักฤทธิ์ ถนอมคุณ ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายอัครเดช แก้วบุญมา กพ. ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายอาคเนย์ บานบู่ ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
นายอานนท์ หน่ายแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านคลองละมุง
นายอานนท์ แช่มช้อย ครู ชำนาญการพิเศษ เลอเดชประชานุสรณ์
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประชาชนอุทิศ
นายอำนวย คำศรี ครู ชำนาญการ ด่านแม่คำมัน
นายอำนวย สุขเงิน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
นายอำนาจ จู่คำสี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังดิน
นายอิทธ อุไรวร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย
นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทับ ครู ชำนาญการ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายอิทธิเดช นามพริ้งพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านหลักร้อย
นายอุดม รัตนสังข์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดอรัญญิการาม
นายอุเทน แก้วทิ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหาดงิ้ว
นายอโนทัย สนประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
นายเกษม จิรอาภาพงศ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านวังแดง
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยใต้
นายเจม เม่นวังแดง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการเชียวชาญ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นายเจษฎา เจนวิทยาสากล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านคลองละวาน
นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภา ครู ชำนาญการ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายเฉลิม คำลอย ครู ชำนาญการ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายเฉลิมเกียรติ ค้ำชู ครู ชำนาญการพิเศษ ชุมชนเมืองปากฝาง
นายเชาวฑิต จารุชาต ครู ครู บ้านวังโป่ง
นายเชาว์ ใจปวง ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านปางหมิ่น
นายเชิดศักดิ์ สุขสาด ครู ครู บ้านบึงท่ายวน
นายเชิดสกุล จันนวน ครู ชำนาญการ บ้านนายาง
นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุบาลชุมชนหัวดง
นายเทวิน ปัญญาธิ ครู ชำนาญการ วัดวังยาง
นายเทวินทร์ สอนเพ็ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หมู่ห้าสามัคคี
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านดอนโพ
นายเรวัต สมยาโรน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ แหลมนกแก้ว
นายเรวัตร บุตรดา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแสนขัน
นายเร่ อิ่มสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแพะ
นายเศกสรรค์ นพศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง
นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราษฎร์อํานวย
นายเสกสรร น้อยยอด ครู ครู บ้านนาอิซาง
นายเสถียร มีงิ้ว ครู ชำนาญการ วัดดอยแก้ว
นายเสถียร มูลแก่น ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นายเสน่ห์ ท้าวอาศา ครู ชำนาญการ วัดแม่เฉย
นายเสน่ห์ บัวสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายเสน่ห์ ปิ่นมณี ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านร้องลึก
นายเสน่ห์ อยู่สุข ครู ชำนาญการ บ้านวังปรากฏ
นายเสน่ห์ แก้วหนู ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านชำทอง
นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังแดง
นายเสวก มูลเขียน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหัวหาด
นายเสวียน จู่คำสี ครู ชำนาญการ บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านนายาง
นายเอกชัย มงคล ครู ครู วังโป่งดํารงวิทย์
นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบ ครู ครู อนุบาลอุตรดิตถ์
นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาอินวิทยาคม
นายเอกวิทย์ นาคหอม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ วัดวังผักรุง
นายเอนก กาญจนโกมล ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายเอนก ดีท่า ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านกองโค
นายเอนก พลอยเล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ แหลมนกแก้ว
นายเอนก รุ่งเรืองแสง ครู ชำนาญการ บ้านวังดิน
นายแสน รุ่งเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุบาลอุตรดิตถ์
นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ
นายโกมล เอี่ยมเวช ครู ชำนาญการพิเศษ เลอเดชประชานุสรณ์
นายโกวิทย์ จันทร์แจ่มศรี ครู ชำนาญการ ด่านแม่คำมัน
นายโกวิทย์ ดีมูล ครู ชำนาญการ อนุบาลชุมชนหัวดง
นายโยธิน แสนสุยะ ครู ครู บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านคลองกะพั้ว
นายโสภณ เขียนงาม ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านเหล่าป่าสา
นายโสภี เกิดผล ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านวังปรากฏ
นายใหม่ แก้วเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดบ้านเกาะ
นายไกรฤกษ์ ทองคำนุช ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านบ่อพระ
นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ ครู ชำนาญการ นานกกก
นายไพฑูล ทองเปรม ครู ชำนาญการพิเศษ ป่าขนุนเจริญวิทยา
นายไพบูลย์ จุลญาติ ครู ชำนาญการ นาอินวิทยาคม
นายไพบูลย์ อินทร์ยา ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าสัก
นายไพบูลย์ โล่ห์พานิช ครู ชำนาญการพิเศษ วัดใหม่
นายไพรัตน์ สืบคำ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ บ้านแสนขัน
นายไพโรจน์ แผ้วเกษม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สามัคคีวิทยา
นายไมตรี วิรัชชัย ครู ชำนาญการ วัดช่องลม
นายไสว สอนคำ ครู ชำนาญการ บ้านห้วยใต้
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวรรธน์ สมอคำ ครู ครู บ้านนายาง
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา จันทร์อ้น ครู ครู บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี ครู ชำนาญการ ม่อนดินแดงวิทยาคม
ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ว่าร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ กันธุระ ครู ครู บ้านป่ากะพี้
สิบเอกบุญแล บางจับ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านเด่นสำโรง
สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านวังถ้ำ