จำนวนข้อมูลนักเรียน สพป.อต. เขต1
หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน
1539901180418 เด็กชายวิศรุต ทิอ่อน อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901185304 เด็กชายณภัทร รัตนโสภา อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901201741 เด็กชายธเนศ เพชรน้อย อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1659902765885 เด็กชายสุเทพ ละอองเนตร อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1779800447417 เด็กชายพัสกร กลิ่นน้อย อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901197779 เด็กหญิงนุศรา จ๋อยเจียม อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1549900911303 เด็กหญิงพชรพร ไทยะ อ.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901153381 เด็กชายฉันทวิทย์ สิทธิปัญญา อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901154841 เด็กชายวิษณุ ทิอ่อน อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901161103 เด็กชายอธิชาติ บุญเรือน อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901161456 เด็กชายภูริภัทร ชัยวงษ์ อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901163599 เด็กชายอัคพันธ์ ปั้นไล้ อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901166946 เด็กชายภาศิวัฒน์ จินดาวพงษ์ อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901167934 เด็กชายฐนกร สุกทน อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901177336 เด็กชายมินทฎา มาจันแสง อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1119902714924 เด็กหญิงสุทิสา เรือนคำ อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901149243 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำอ้าย อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901159613 เด็กหญิงธิดารัตน์ พลิกดา อ.3 บ้านเหล่าป่าสา
1530800122422 เด็กชายธวัชชัย อินต๊ะเหล็ก ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901119841 เด็กชายอานนท์ เจนชัด ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901124526 เด็กชายพีราพัฒน์ มีจักร์ ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901130691 เด็กชายศุภชัย เจนชัด ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901133975 เด็กชายนิรวิทย์ ลาดกอง ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901133991 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเปี้ย ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901144047 เด็กชายเรืองศักดิ์ หม่อมปุก ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1910600159701 เด็กชายธนาเดช ประกอบ ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1417400114250 เด็กหญิงชาลิสา สุวรรณเปิ้น ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539300034972 เด็กหญิงกนกพัชร ทะยะ ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901123376 เด็กหญิงธนิฏฐา กำเลิศ ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539901129331 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ชาวนา ป.1 บ้านเหล่าป่าสา
1149600218762 เด็กชายอรรณพ ร่าเริง ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1417300066610 เด็กชายวัชระ สิงหา ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901077587 เด็กชายปิยวัฒน์ รุ่งชื่น ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901078591 เด็กชายพงศกร มีเปิ้น ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901079229 เด็กชายวุฒิธิไกร มิ่งขวัญ ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901079130 เด็กหญิงแพรวแพรวา สิทธิทิม ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901088368 เด็กหญิงนัฐชาพร ทวีชัย ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901088376 เด็กหญิงนัฐญาพร ทวีชัย ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901089208 เด็กหญิงณภัทรศรา สุดเดชา ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901089933 เด็กหญิงทิพานัน ใจคำ ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539901100988 เด็กหญิงแพรวา สมพร ป.2 บ้านเหล่าป่าสา
1102004080539 เด็กชายศุภโชค สุวรรณเปิ้น ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1104200711424 เด็กชายฐิติวัฒน์ ปั้นเปี่ยม ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901046177 เด็กชายธีรพัฒน์ เจนชัด ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901056059 เด็กชายนพณัฐ โตนแห่ว ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901047289 เด็กหญิงภัคนันท์ พฤษธิศาธิกร ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901049907 เด็กหญิงนัฐกมล สีคำทา ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901054340 เด็กหญิงภณิดา แสนรัตน์ ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1669800404379 เด็กหญิงนงลักษณ์ จ๋อยเจียม ป.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539901011659 เด็กชายณัฐพงศ์ น้ำใจดี ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901012434 เด็กชายปิยวัฒน์ จิตผ่อง ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901029469 เด็กชายธีระพล เจนชัด ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901034845 เด็กชายชนพงษ์ สงครามภักดี ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1101001368565 เด็กหญิงพิมผกา สิทธิทิม ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1110201372387 เด็กหญิงภัทรวดี เกาหวาย ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1118600046405 เด็กหญิงชาลิสา จันทร์ศรี ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1129902125805 เด็กหญิงธนภรณ์ จ๋อยเจียม ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1459901296638 เด็กหญิงชุติมา สุดเดชา ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901012582 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงโรจน์ ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901013911 เด็กหญิงปณิตา ลาดำ ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901030858 เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขเมา ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1539901034080 เด็กหญิงวาริน ทิอ่อน ป.4 บ้านเหล่าป่าสา
1103200147269 เด็กชายศิรภัทร จากงูเหลือม ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1119902403392 เด็กชายวราทิศ ศรีเกิดคืน ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900979994 เด็กชายวิสิฐ รุ่งชื่น ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900985439 เด็กชายกิตติพงษ์ สมพร ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539901000622 เด็กชายสิริศักดิ์ สุวรรณเปิ้น ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900978181 เด็กหญิงกนกวรรณ แดงใส ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900979226 เด็กหญิงณัฐวดี ทิอ่อน ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900981441 เด็กหญิงชลธิชา รัตนโสภา ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900986630 เด็กหญิงสุธาธาร จอนเครือ ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539900990246 เด็กหญิงมณทิตา สุวรรณเปิ้น ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1539901003524 เด็กหญิงภัทรนันท์ แย้มเสนาะ ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1849901931283 เด็กหญิงภัทรพร แพเกิด ป.5 บ้านเหล่าป่าสา
1104700136968 เด็กชายณัฐภูมิ พรมมา ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900946140 เด็กชายยุทธภูมิ อรุณศรี ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900948631 เด็กชายอนิวัต เมินดี ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900951925 เด็กชายกฤษดา มาจันแสง ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900964237 เด็กชายณัฐพงษ์ ราชเงิน ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900964857 เด็กชายธนวัฒน์ เมฆเคลื่อน ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900966141 เด็กชายธนกร คำอินสม ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900972086 เด็กชายธนวัฒน์ ดวงแก้ว ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1100201898206 เด็กหญิงกาญจณา สีดาสอน ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900943167 เด็กหญิงพัชรา เจนชัด ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900946522 เด็กหญิงนารีรัตน์ โตนแห่ว ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900950201 เด็กหญิงอภิสรา เทพประเสริฐ ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900954541 เด็กหญิงน้ำฝน ทะล้า ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900955629 เด็กหญิงณิชมน กระต่ายทอง ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900962528 เด็กหญิงจิดาภา ราชเงิน ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1539900966175 เด็กหญิงนรภัทร ลาดกอง ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1800901307948 เด็กหญิงพรนภัส จันทร์แก้ว ป.6 บ้านเหล่าป่าสา
1530101131643 เด็กชายสมเดช สีเสมา ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900842051 นายชัยสิทธิ์ ขันทอง ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900909872 เด็กชายณัฐพร ศรีเนตร ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900912041 เด็กชายศรายุทธ ปิ่นใจ ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900915074 เด็กชายปวีณ์กร วารี ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900916054 เด็กชายวีรภัทร ซ้อนใส ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900922283 เด็กชายภานุพงศ์ ทิมา ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900925568 เด็กชายณัฎชนน แย้มเสนาะ ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900926998 เด็กชายวัชรศักดิ์ พันธ์ศรี ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900928745 เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์ดา ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900933102 เด็กชายพงศธร ปานอูป ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900933307 เด็กชายเสกสรรค์ เจนชัด ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900939291 เด็กชายนัฐพล ทิอ่อน ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900939381 เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดแสง ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900941083 เด็กชายนันทวัฒิ บุญมี ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900913837 เด็กหญิงกาญจนา จ๋อยเจียม ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900914558 เด็กหญิงสุนารี สุขเมา ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900915431 เด็กหญิงทิพย์เกสร อ่อนยัง ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900917492 เด็กหญิงจามะริน คำหยุ่น ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1679800380054 เด็กหญิงกมลชนก แจ้งงาม ม.1 บ้านเหล่าป่าสา
1539900875099 เด็กชายพุทธวัฒน์ จ๋อยเจียม ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900876869 เด็กชายณัฐพงค์ ป้องพันธ์ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900887127 เด็กชายณัฐกานต์ รวมแก้ว ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900894018 เด็กชายอนุชา มาจันทร์แสง ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900894204 เด็กชายจักรตรา แพงเพ็ง ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900894476 เด็กชายนพดล เกาหวาย ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900896690 เด็กชายทัศน์พล ตาวัง ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900898081 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ดีทา ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900898099 เด็กชายธีรวัฒน์ อุส่าห์ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1540301191291 เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำชม ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1101501260526 เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา นาประจักษ์ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1240401168103 เด็กหญิงนงลักษณ์ นรกิจ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900876834 เด็กหญิงคณิศร แสนรัตน์ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900886511 เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิ์ลอด ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900887241 เด็กหญิงสุพรรษา นาเวียง ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900891990 เด็กหญิงพรทิพย์ อริยะวงศ์ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900897513 เด็กหญิงพรหมพร ต๊ะเฮิง ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900898609 เด็กหญิงวีรญา ตาทา ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900900603 เด็กหญิงนริศรา แก้วอยู่ ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1539900905788 เด็กหญิงอริศรา มีปิ่น ม.2 บ้านเหล่าป่าสา
1102170040517 เด็กชายคมกิตย์ อินตาโย ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1189900350577 นายหาญณรงค์ มีรอด ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1479900626979 เด็กชายธีรภัทร์ กำเลิศ ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900835364 นายยุทธนา กุลศิริ ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900838312 นายภานุเดช เจ๊กผาจุก ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900864739 เด็กชายธนะพัฒน์ แก้วพวงใหม่ ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900870640 เด็กชายสุรศักดิ์ แจ้งงาม ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1209000105621 นางสาวประภัสสร เรือนทอง ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1240301236417 เด็กหญิงธันยนิษฐ์ โต๊ะคำมณี ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900827175 นางสาวนันนภัทร แพเกิด ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900833400 นางสาววิลาวัณย์ อุส่าห์ ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1539900843430 นางสาวฐิติมา คำอ้าย ม.3 บ้านเหล่าป่าสา
1141101146718 เด็กชายจักริน แมตเมือง อ.2 บ้านขุนฝาง
1510101684979 เด็กชายกรวิชญ์ ดวงแสง อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901184618 เด็กชายพิเชฐ พวงแก้ว อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901187765 เด็กชายธีรเมธ พันธุ์วัฒน์ อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901203698 เด็กชายกนกพัฒน์ ยาสุ่ม อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901183255 เด็กหญิงรัตนา เชิ้อฟั้นสา อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901192351 เด็กหญิงกิตติกา สร้อยตา อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901211062 เด็กหญิงวันวิสา ยาสุ่ม อ.2 บ้านขุนฝาง
1539901212701 เด็กหญิงวรนัฐดา แก้วกวย อ.2 บ้านขุนฝาง
1104200841182 เด็กชายอดิศร กาวิจิตร อ.3 บ้านขุนฝาง
1349700468963 เด็กชายภัทรภณ อุดหนองเลา อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901152228 เด็กชายธนพัฒน์ เชื้อฟั้นสา อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901166377 เด็กชายเสธ ศักลอ อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901169694 เด็กชายราเมศวร์ ชัยยศ อ.3 บ้านขุนฝาง
1329000085093 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีไหม อ.3 บ้านขุนฝาง
1348500152481 เด็กหญิงนภัสสร ทัพหน้า อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901145469 เด็กหญิงร่มเกล้า วงษ์กัณหา อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901145949 เด็กหญิงกมลลักษณ์ จินดาวงษ์ อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901155154 เด็กหญิงสุภาสีนี อยู่ป่าสา อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901178359 เด็กหญิงบุษบา หม่อมปุก อ.3 บ้านขุนฝาง
1539901129846 เด็กชายวจักร์ จังกินา ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901133223 เด็กชายฤทธิพล ยาสุ่ม ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901134840 เด็กชายนคราช จันเพิ้ง ป.1 บ้านขุนฝาง
1249901005198 เด็กหญิงผกามาศ สายปิว ป.1 บ้านขุนฝาง
1309801682821 เด็กหญิงมนัสสินี ชมภูหลวง ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901117350 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จินดาวงษ์ ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901131301 เด็กหญิงวริสรา ทองคำ ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901131921 เด็กหญิงวรดา จรรังกา ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901138012 เด็กหญิงสรัญญา สิทธิภารัตน์ ป.1 บ้านขุนฝาง
1670201327816 เด็กหญิงศรุตา ป้องชัย ป.1 บ้านขุนฝาง
1939100034088 เด็กหญิงสุธารินีย์ ศิริบำรุง ป.1 บ้านขุนฝาง
1539901060226 เด็กชายพีรภัทร สุระก่ำ ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901075738 เด็กชายภูผา ป้อมเปิ้น ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901078630 เด็กชายวีรเทพ ตาทา ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901089356 เด็กชายอดิศักดิ์ ปานอูบ ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901097715 เด็กชายศตายุ แป้นน้อย ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901101224 เด็กชายทีรวุฒิ เอี่ยมงิ้วงาม ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901101933 เด็กชายณัฐวุฒิ หมวกติน ป.2 บ้านขุนฝาง
1139600595612 เด็กหญิงนัทวรินทร์ แสนขันท์ ป.2 บ้านขุนฝาง
1539901088678 เด็กหญิงอิมพิรา ทิจอน ป.2 บ้านขุนฝาง
1639900533961 เด็กหญิงลัลน์ลลิศา พรหมอินทร์ ป.2 บ้านขุนฝาง
1159900537049 เด็กชายสิรวุฒิ เวียนรอบ ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901018220 เด็กชายอธิภัทร แก้วกวย ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901039308 เด็กชายธนากร พันประสาน ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901043861 เด็กชายธนัชพร ตาใส ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901061893 เด็กชายชยางกูร กาสกอเสริม ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901070485 เด็กชายกมลศักดิ์ เนตรจ๋อย ป.3 บ้านขุนฝาง
1600102064124 เด็กชายชุติพันธ์ ว่องศิลป์ ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901045383 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใสพิมพ์ ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901053971 เด็กหญิงอนิญชนา ศรีโพธิ์ ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901056431 เด็กหญิงชลธิภา คำหยุ่น ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901057047 เด็กหญิงชลดา สุระก่ำ ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901058949 เด็กหญิงญาณิสา กันวี ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901063837 เด็กหญิงพรญาณี จรรังกา ป.3 บ้านขุนฝาง
1539901072666 เด็กหญิงกนกวรรณ ยาสุ่ม ป.3 บ้านขุนฝาง
1306600042279 เด็กชายเกรียงไกร เสริมผล ป.4 บ้านขุนฝาง
1539900987458 เด็กชายสนธยา มาอิน ป.4 บ้านขุนฝาง
1539900996864 เด็กชายธรรมนุญ เอี่ยมงิ้วงาม ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901014658 เด็กชายจิราธัช อ่อนยัง ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901019552 เด็กชายอภิสิทธิ์ แสนพรมหล้า ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901023185 เด็กชายณัฐพล อ้นกา ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901036597 เด็กชายอัทธพร หม่อมปุก ป.4 บ้านขุนฝาง
1149600198494 เด็กหญิงอรนุช เอี่ยมงิ้วงาม ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901014119 เด็กหญิงภัทรสรณ์ นำแจ้ ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901020160 เด็กหญิงดารัตน์ ยงอุ่น ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901026443 เด็กหญิงอภิญญา เมืองนันท์ ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901040403 เด็กหญิงอมรรัตน์ สุระก่ำ ป.4 บ้านขุนฝาง
1539901042848 เด็กหญิงกาญจณา โอชารส ป.4 บ้านขุนฝาง
1508700074431 เด็กชายพงษ์ศกร ฤทธิสาร ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900952115 เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วกวย ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900963711 เด็กชายธนาทร แสนเกียง ป.5 บ้านขุนฝาง
1539901004393 เด็กชายกิตติศักดิ์ สร้อยตา ป.5 บ้านขุนฝาง
1609900844877 เด็กชายธิติภัณธ์ ว่องศิลป์ ป.5 บ้านขุนฝาง
1430301429922 เด็กหญิงจิราพร ทิจอน ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900983223 เด็กหญิงรัตติยา ชะนะจิตต์ ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900991692 เด็กหญิงอริสา ชมภูหลวง ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900992443 เด็กหญิงปิยะภรณ์ อยู่อ่อง ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900994675 เด็กหญิงกนกวรรณ เหล็กคำ ป.5 บ้านขุนฝาง
1539900998671 เด็กหญิงอมลมณี ยาสุ่ม ป.5 บ้านขุนฝาง
1709800525922 เด็กหญิงเนตรนภา เวียนรอบ ป.5 บ้านขุนฝาง
1102003837792 เด็กชายรัชชานนท์ อรุณศรี ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900951020 เด็กชายธีรภัทร พันธุ์วัฒน์ ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900954762 เด็กชายณัฐพล นุ่มนาค ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900963524 เด็กชายนพรัตน์ ไวเปีย ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900965586 เด็กชายวีรภาพ แสงแก้ว ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900973686 เด็กชายสุรเกียรติ โตมี ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900975751 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ฟักเชือก ป.6 บ้านขุนฝาง
1650801263801 เด็กชายธนภัทร แจ่มชาวนา ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900944945 เด็กหญิงปภาวรินทร์ กาพรหมวงค์ ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900945518 เด็กหญิงสุวรรณิสา มาจันแสง ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900946883 เด็กหญิงกรรณิการ์ สีทา ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900949491 เด็กหญิงกรรณิการ์ ยงอุ่น ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900959501 เด็กหญิงพิมชนก พรมวงษ์ ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900970521 เด็กหญิงชญาดา ปานอูบ ป.6 บ้านขุนฝาง
1749800414306 เด็กหญิงศศิธร ร่าเริง ป.6 บ้านขุนฝาง
1539900923107 เด็กชายเฉลิมวงศ์ อ้วนสอาด ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900932971 เด็กชายลัทชพล จรรังกา ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900938252 เด็กชายอิทธิพัทธ์ จรรังกา ม.1 บ้านขุนฝาง
1749800390601 เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ตะวัน ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900915546 เด็กหญิงศศิกานต์ จินดาวงษ์ ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900924197 เด็กหญิงเพ็ญพิตรา เพ็งแก้ว ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900925720 เด็กหญิงเนตรนารี จันเพิ้ง ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900926955 เด็กหญิงพัชรี จรรังกา ม.1 บ้านขุนฝาง
1539900942390 เด็กหญิงอภิรักษ์ แมตเมือง ม.1 บ้านขุนฝาง
1749800394755 เด็กหญิงศศิวิมล ร่าเริง ม.1 บ้านขุนฝาง
1640701208981 เด็กชายพิสิทธิ์ สุวรรณเปิ้น ม.2 บ้านขุนฝาง
1101801416700 เด็กหญิงวีรวรรณ ตาทา ม.2 บ้านขุนฝาง
1102003659983 เด็กหญิงวรพิชชา อรุณศรี ม.2 บ้านขุนฝาง
1104200455959 เด็กหญิงชิดชนก กาวิจิตร ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900830338 นางสาวรสสุคนธ์ แสนเกียง ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900881081 เด็กหญิงเยาวเรศ ป้อมเปิ้น ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900884098 เด็กหญิงนรมล แก้วกวย ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900891744 เด็กหญิงธนภรณ์ จินดาวงษ์ ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900891795 เด็กหญิงประภาพร เพ็งกุกุล ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900894743 เด็กหญิงกมลรัตน์ แสงแก้ว ม.2 บ้านขุนฝาง
1539900894875 เด็กหญิงศศิกานต์ สุระก่ำ ม.2 บ้านขุนฝาง
1650501121628 เด็กหญิงอารีรัตน์ สุระก่ำ ม.2 บ้านขุนฝาง
1749800364520 เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยตา ม.2 บ้านขุนฝาง
530189000061 นายสิรดนัย เจริญท้าว ม.3 บ้านขุนฝาง
1530101131538 นายอดิศร แก้วกวย ม.3 บ้านขุนฝาง
1530101131546 นายอภิสิทธิ์ แก้วกวย ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900805261 นายจิรพัชร นิ่มพริก ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900806402 นายวรายุทธ คำหยุ่น ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900833396 นายกสิกร ศรีโพธิ์ ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900828716 นางสาวอารียา ศรีสมบูรณ์ ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900831636 นางสาวอรสา จันทร์ศรี ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900831954 นางสาวมณีรัตน์ แสนพรมหล้า ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900840538 นางสาวธนภัค จินดาวงษ์ ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900860741 เด็กหญิงสุธาวัลย์ จรรังกา ม.3 บ้านขุนฝาง
1539900864429 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทิจอน ม.3 บ้านขุนฝาง
1608800025601 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฟักเชือก ม.3 บ้านขุนฝาง
1660601185938 เด็กหญิงเมวิษา แก้วกวย ม.3 บ้านขุนฝาง
1539901191851 เด็กชายโกมินทร์ พรมศรี อ.2 บ้านบ่อพระ
1539901205305 เด็กชายภูตะวัน พูลผล อ.2 บ้านบ่อพระ
1539901208967 เด็กชายธนธรณ์ สมานมิตร อ.2 บ้านบ่อพระ
1259200022967 เด็กหญิงรุ่งอรุณ บรรจงปรุ อ.2 บ้านบ่อพระ
1539901184928 เด็กหญิงกรรณาภรณ์ อำพันภาค อ.2 บ้านบ่อพระ
1539901194494 เด็กหญิงประภาพร เรืองขจร อ.2 บ้านบ่อพระ
1539901208631 เด็กหญิงปิ่นพิชารัตน์ โตเปลี่ยน อ.2 บ้านบ่อพระ
1668600025292 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พูลจุ้ย อ.2 บ้านบ่อพระ
1130201230612 เด็กชายภาคิน สังข์ทอง อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901148611 เด็กชายธนพร เดชบุรัมย์ อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901158544 เด็กชายปรีชา อินทร์ทิม อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901151663 เด็กหญิงพชรอร ขวัญเมือง อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901153160 เด็กชายดิษย์ดิศรณ์ ก้อนเพ็ชร อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901164251 เด็กหญิงมฑากาญน์ พึ่งทอง อ.3 บ้านบ่อพระ
1539901165214 เด็กหญิงเจนจิรา โยธา อ.3 บ้านบ่อพระ
1139600630221 เด็กชายชนาเมธ แพงพุย ป.1 บ้านบ่อพระ
1458700075161 เด็กชายภานุมาศ นครไทย ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901117546 เด็กชายภัทรวิทย์ รุ่งเรือง ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901121284 เด็กชายชานนท์ วันจิ๋ว ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901123716 เด็กชายชิตพล ผลสมบูรณ์ ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901124941 เด็กชายนิชคุณ สานใจวงค์ ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901125107 เด็กชายธนพล พุทธสิม ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901134904 เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญเมือง ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901136508 เด็กชายภูวนาถ อินอุด ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901141404 เด็กชายอนุพงศ์ ศรีม่วงสุข ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901145141 เด็กชายณัฐดนัย ชัยนนท์ ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901145761 เด็กชายสิทธิชัย โมหจิตร ป.1 บ้านบ่อพระ
1739902549588 เด็กชายวัชรพล ชัยเสม ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901122752 เด็กหญิงอรจิรา สิทธิชัย ป.1 บ้านบ่อพระ
1539901127291 เด็กหญิงณัฐมน อิ่มอุระ ป.1 บ้านบ่อพระ
1909803655426 เด็กหญิงจันทรัตน์ โตเปลี่ยน ป.1 บ้านบ่อพระ
1959901282268 เด็กหญิงจิดาภา รอดจินดา ป.1 บ้านบ่อพระ
1139600585188 เด็กชายธนกร สังข์ทอง ป.2 บ้านบ่อพระ
1539901086721 เด็กชายณัฐธนศรณ์ แสนคำ ป.2 บ้านบ่อพระ
1539901101186 เด็กชายปภานิจ พรมมา ป.2 บ้านบ่อพระ
1539901107796 เด็กชายพีรพัฒน์ ก้อนกระจ่าง ป.2 บ้านบ่อพระ
1709901856592 เด็กชายสรวิชญ์ อรัญสวรรค์ ป.2 บ้านบ่อพระ
1539901101879 เด็กหญิงจารุวรรณ อินทร์ทิม ป.2 บ้านบ่อพระ
1539901104207 เด็กหญิงณัฐพร แสงทอง ป.2 บ้านบ่อพระ
1149600208953 เด็กชายภูวดล ทรัพย์ผึ้ง ป.3 บ้านบ่อพระ
1468000037160 เด็กชายกฤษกร สิงขรเขต ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901044484 เด็กชายธนะพัฒน์ บุญเพียร ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901054129 เด็กชายณฐกร ศรีม่วงสุข ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901055150 เด็กชายธนโชติ แปสันเทียะ ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901058876 เด็กชายเอกลักษณ์ บุญอ้น ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901061397 เด็กชายวีรชน จ๋อยคล้าย ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901065481 เด็กชายอนุกูล รวยอบกลิ่น ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901071261 เด็กชายสิทธิพล เพ็งเงิน ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901073298 เด็กชายชาญชัย จันทร์ชัย ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901074090 เด็กชายธนภัทร ศรีม่วงสุข ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901046304 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกตุมี ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901046967 เด็กหญิงรวีนันท์ บางฟั้น ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901051481 เด็กหญิงต้นข้าว รื่นเกษร ป.3 บ้านบ่อพระ
1539901057632 เด็กหญิงรัชนี ดุสิตา ป.3 บ้านบ่อพระ
1101801574399 เด็กชายทินภัทร ชวิตรานุรักษ์ ป.4 บ้านบ่อพระ
1129701467466 เด็กชายนพดล นุ่นงาม ป.4 บ้านบ่อพระ
1470501178788 เด็กชายพัสกร สมานมิตร ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901018815 เด็กชายกิตติภูมิ อินอุด ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901019234 เด็กชายกมลภพ อินทร์ทิม ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901025927 เด็กชายวิภพ คำน้อย ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901025978 เด็กชายเดชณรงค์ เจนเขตการณ์ ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901029442 เด็กชายนาวิน อินใจ ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901038174 เด็กชายฉัตรดนัย ชัยนนท์ ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901041868 เด็กชายรัตนากร เพชรสะแก ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901021212 เด็กหญิงปัทมา ศรีสุข ป.4 บ้านบ่อพระ
1539901021816 เด็กหญิงศศิกานต์ นารุ่งโรจน์ ป.4 บ้านบ่อพระ
1939900676891 เด็กหญิงจุฑามาศ โตเปลี่ยน ป.4 บ้านบ่อพระ
1950400121921 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยภูมิ ป.4 บ้านบ่อพระ
1161000060222 เด็กชายจักรกฤษณ์ เฟื่องมณี ป.5 บ้านบ่อพระ
1209702378423 เด็กชายนันทสกุล โพธิ์ศรี ป.5 บ้านบ่อพระ
1219700056291 เด็กชายภานุวัฒน์ แตงคง ป.5 บ้านบ่อพระ
1539300029014 เด็กชายชินวัตร แสงทอง ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900982804 เด็กชายอภิชาติ กุลนะ ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900984866 เด็กชายปรเมศร์ พรมมา ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900982472 เด็กหญิงเจริญทรัพย์ ศรีทหาร ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900984262 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทรชิต ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900988632 เด็กหญิงธนพร บุญฟู ป.5 บ้านบ่อพระ
1539901000886 เด็กหญิงทิพากร เรือนปั้น ป.5 บ้านบ่อพระ
1539901004717 เด็กหญิงสิริญาการณ์ สิทธิชัย ป.5 บ้านบ่อพระ
1539900949921 เด็กชายประกายสิทธิ์ เพชรทองหลาง ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900976405 เด็กชายตติย วงษ์สวาท ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900977771 เด็กชายรัชชานนท์ น้ำเงิน ป.6 บ้านบ่อพระ
1479300069254 เด็กหญิงชลลิสา สมานมิตร ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900945798 เด็กหญิงฐิดาพร รับพรพระ ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900946719 เด็กหญิงจันทกานต์ ผิวหลง ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900950899 เด็กหญิงนันทิดา ศรีสุข ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900956901 เด็กหญิงอาทิตยา สังเกต ป.6 บ้านบ่อพระ
1539900974364 เด็กหญิงทองประกาย โชติสุข ป.6 บ้านบ่อพระ
1101000461073 เด็กชายรณพีร์ พรมมินท์ อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901184511 เด็กชายกิตติ ซาซง อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1549900905184 เด็กชายจิรายุ หาญมนต์ อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1730301213625 เด็กชายศรเทพ สุขเกษม อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901199992 เด็กหญิงกัญญาภัคจิรา คุ้มอักษร อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1659902781473 เด็กหญิงกิ่งเพชร แสนทิสา อ.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901160930 เด็กชายสุภกฤษ์ ปานนิ่ม อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901167586 เด็กชายปรีชา คำสิงห์ อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901171869 เด็กชายมโนสิทธิ์ โก่งพุก อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1739902608517 เด็กชายศรราม สุขเกษม อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1749901435295 เด็กชายภูรินท์ ทิงาม อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901159567 เด็กหญิงภรดา เครือรัตน์ อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901179878 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อินยา อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1849902386459 เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาวังยศ อ.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901110711 เด็กชายวุฒิชัย ทับจ่าย ป.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539901081681 เด็กชายวรธน หมั้นขุนสี ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901085113 เด็กชายปภังกร ทองเณร ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901091032 เด็กชายสืบสกุล ปานนิ่ม ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1104200781317 เด็กหญิงกรองกาญจน์ มากันต์ ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1240401240378 เด็กหญิงกนกธิดา เต่าคำ ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901087132 เด็กหญิงลดาภรณ์ จินดาประทุม ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539901089992 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ซาซง ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1639800435061 เด็กหญิงสุธิมา สุดตา ป.2 บ้านหาดเสือเต้น
1100704179579 เด็กชายกวิน ขำแก้ว ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1139900625169 เด็กชายยุทธภูมิ สินแจ่ม ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1409600468367 เด็กชายพิพัฒน์ อินยา ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901045308 เด็กชายขจรเดช ข้ามสาม ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1729900823411 เด็กชายจิรกฤต จินดาประทุม ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1538400023530 เด็กหญิงรุจีรา อินอ่อน ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901048277 เด็กหญิงเบญจวรรณ ชมเหว่า ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901068375 เด็กหญิงปาริชาติ ช้างต่อ ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1839800047159 เด็กหญิงนิภาวรรณ คำสิน ป.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539901011101 เด็กชายศราวุธ ทองแตม ป.4 บ้านหาดเสือเต้น
1539901025421 เด็กชายกิตติกวิน หาญมนต์ ป.4 บ้านหาดเสือเต้น
1539901032176 เด็กชายนิชคุณ แสนปัญญา ป.4 บ้านหาดเสือเต้น
1539900989060 เด็กชายอดิศร นาคโต ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1539900997755 เด็กชายสุทิวัส พรมณรงค์ ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1658700023275 เด็กชายรชตะ รุ่งเรือง ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1539900993911 เด็กหญิงเปมิกา หมั้นขุนสี ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1539901000576 เด็กหญิงเปรมิกา แซ่ซื้อ ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1759900505338 เด็กหญิงเข็มอักษร กล่ำสวัสดิ์ ป.5 บ้านหาดเสือเต้น
1139900508715 เด็กชายสิทธิชัย อินทร ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1749901130338 เด็กชายภาคภูมิ ทิงาม ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1539900941458 เด็กหญิงเพชรลดา หาญมนต์ ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1539900945101 เด็กหญิงกชกร มาท้ายน้ำ ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1539900958687 เด็กหญิงกวินทิพย์ อร่ามรักษ์ ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1539900968101 เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงปุ้ม ป.6 บ้านหาดเสือเต้น
1539900865581 เด็กชายนิธิโชติ พวงมณี ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900925509 เด็กชายนภดล จันทร์เส็ง ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900927137 เด็กชายสุรชัย โตยิ่ง ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900934184 เด็กชายนนทวัฒน์ จินดาประทุม ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1700401376941 เด็กชายพีรภัทร ขำแก้ว ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1104000151964 เด็กหญิงปารณีย์ อักษรไชย ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900869846 เด็กหญิงอนัญญา สุขคำ ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900926807 เด็กหญิงอินทุกร จินดาประทุม ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1539900932254 เด็กหญิงสุดารัตน์ หาญมนต์ ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1729100057233 เด็กหญิงธาริสา ฉิมผูก ม.1 บ้านหาดเสือเต้น
1100703493873 นายกฤติศักดิ์ เจตน์ครองสุข ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1149600098015 นายประพันธ์ รุ่งเรือง ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1209702190556 เด็กชายสินธุชา ตันจ่าง ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900882427 เด็กชายทรงศักดิ์ แสงทอง ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900888646 เด็กชายยุทธนา ชูสวัสดิ์ ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900903599 เด็กชายพงษ์รพี ทั่งทอง ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1218500018026 เด็กหญิงผุสดี เหลืองอ่อน ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900882052 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ มีกล่ำ ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900905532 เด็กหญิงกุลธิดา ภู่ดอก ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1539900909112 เด็กหญิงปานชีวา ดีมั่งมี ม.2 บ้านหาดเสือเต้น
1100703493920 นายปรัชญา อ่วมจันทร์ ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900836719 นายวุฒิชัย น้อยหัวหาด ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900837774 นายอธิฐาน สุขคำ ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900840155 นายภัทรดนัย แสนปัญญา ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900867517 เด็กชายเอกลักษณ์ บุญอินทร์ ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900867576 เด็กชายอนุพงษ์ อ่องอิ่ม ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900870828 เด็กชายอนันตฉัตร แหยมเตอะ ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900827086 นางสาวณัฐวดี วิทยากุล ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900835160 นางสาวตันหยง อินทิม ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900839840 นางสาวสุวิมล ทองแตม ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900859760 เด็กหญิงณัฐกานต์ จินดาประทุม ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539900867711 เด็กหญิงวิมล ก้อนคำ ม.3 บ้านหาดเสือเต้น
1539300037971 เด็กชายพิชญะ จันทร์สดใส อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901225748 เด็กชายณัฐวัฒน์ เลี้ยงประเสริฐ อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901231071 เด็กชายสุพศิน เตชะอมรกุล อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901233716 เด็กชายรชานนท์ แปลกเมือง อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1660800162539 เด็กชายปัญญากร แซ่เล้า อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1209301312367 เด็กหญิงอภิญญา โพธิสกุล อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1549900930642 เด็กหญิงปัญญาพร จริงแล้ว อ.1 บ้านคุ้งตะเภา
1104200929420 เด็กชายฐีรวัฒน์ เข็มจ้อย อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901180302 เด็กชายกิติพงษ์ พิมพ์ขาว อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901184103 เด็กชายฉัตรชัย นิยมเดช อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901195695 เด็กชายธีรศานตร์ ปานวน อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901195709 เด็กชายธีรสิทธิ์ ปานวน อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901210821 เด็กชายธนวุฒิ มีล่องลอย อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1209601860734 เด็กหญิงพิชชาพร อุ่่นเสือ อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1209601860742 เด็กหญิงพิชชากร อุ่่นเสือ อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901197264 เด็กหญิงวทันยา เมฆไหว อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901210279 เด็กหญิงชลธรณ์ โพธิสกุล อ.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901148123 เด็กชายจิรภัทร สหัสนา อ.3 บ้านคุ้งตะเภา
1240401267993 เด็กหญิงดาวิกา วงษ์ปัน อ.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901161383 เด็กหญิงศุภนภา พึ่งศรีใส อ.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901169325 เด็กหญิงรัชติการณ์ เปียพัด อ.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901171222 เด็กหญิงสรัลพร ดีคำ อ.3 บ้านคุ้งตะเภา
1139100037131 เด็กชายอภิวัฒน์ โสรมรรค ป.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901142621 เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนสากล ป.1 บ้านคุ้งตะเภา
1200901631376 เด็กหญิงพรรษสรณ์ ทับเลิก ป.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901133240 เด็กหญิงณฐฐินันท์ อุไรงาม ป.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901135978 เด็กหญิงทิตยา มีชำนะ ป.1 บ้านคุ้งตะเภา
1539901079482 เด็กชายนพดล ยิ้มพรม ป.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901103502 เด็กชายพลกันต์ นาคสวน ป.2 บ้านคุ้งตะเภา
1539901090940 เด็กหญิงนภาวดี จันทา ป.2 บ้านคุ้งตะเภา
1209601671427 เด็กชายนิธิกร อุ่นเสือ ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1709800579267 เด็กชายศิวัฒน์ รอดสู ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1100202029147 เด็กหญิงณัฐสุดา เพ็ชรพินิจ ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1209301231529 เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิสกุล ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901065635 เด็กหญิงกนกวรรณ ชูเชื้อ ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901074073 เด็กหญิงพลอยรัตน์ รัตนสากล ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901076432 เด็กหญิงรุจิรัตน์ สวนม่วง ป.3 บ้านคุ้งตะเภา
1539901014305 เด็กชายธนัช สิงห์คาร ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901015239 เด็กชายธนาวุฒิ บุตรคอนบุรี ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901019749 เด็กชายธนพล มีล่องลอย ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901027610 เด็กชายบุณยกร นาจิน ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901028101 เด็กชายปิยพงษ์ พิมพ์ขาว ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901034110 เด็กชายหาญณรงค์ ต่วนคำ ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1139100031027 เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่ ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901012680 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มากคล้าย ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901027822 เด็กหญิงพรชนก หิรัตพรม ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901039251 เด็กหญิงจตุพร เดือนแจ่ม ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1539901039464 เด็กหญิงนภาวีย์ เลี้ยงประเสริฐ ป.4 บ้านคุ้งตะเภา
1100703932389 เด็กชายธีระชัย บุตรคอนบุรี ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1102900128339 เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรพินิจ ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1539901000029 เด็กชายพีระพงษ์ รัตนสากล ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1539901005454 เด็กชายสุกฤษฎิ์ วังทอง ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1539901006671 เด็กชายพีรณัฐ ปานวน ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1104200634179 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกตุโพ ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1309903503585 เด็กหญิงสุพัดชา ยุกติรัตน์ ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1539900995957 เด็กหญิงนนธิชา ยิ้มสามเสน ป.5 บ้านคุ้งตะเภา
1103704165872 เด็กชายธนกฤต รู้ด่านกลาง ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1149900941729 เด็กชายชวนากร แก้วแหวน ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1539900946034 เด็กชายกฤตเมต พึ่งศรีใส ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1539900959110 เด็กชายเฉลิมชัย สุขตน ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1539900962692 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรหุน ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1539900966795 เด็กหญิงกัญยาณี พึ่งศรีใส ป.6 บ้านคุ้งตะเภา
1539901185703 เด็กชายธนบดี บุญทรัพย์ อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901193102 เด็กชายธนกร ประจิตร์ อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901196730 เด็กชายศิรายุทธ สิทธิชัย อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901207472 เด็กชายพีรนันต์ จีนอยู่มั่น อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901181660 เด็กหญิงวรลักษณ์ ฤทธิบุญ อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901186912 เด็กหญิงปรารถนา ธูปทอง อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901190049 เด็กหญิงอภิญญา โสภะสาระ อ.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539300036312 เด็กชายชินดนัย แตงแก้ว อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901150039 เด็กชายวัชระ บุญทรง อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901151230 เด็กชายจารุวัฒน์ สามแก้ว อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901154948 เด็กชายธีรวุฒิ เดชเมือง อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901155375 เด็กชายพีรวิชญ์ ครุฑอ่ำ อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901160069 เด็กชายตุลา เอี่ยมนิ่ม อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901160425 เด็กชายสิรธีร์ อินทร์ท่าอิฐ อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901162509 เด็กชายอนุพงษ์ กล่ำศิริ อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901164455 เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขหอม อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901173756 เด็กชายวันชนะ อิ่มเกิด อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901177662 เด็กชายธีรเดช ชังนุ่ม อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1101801716550 เด็กหญิงกมลรัตน์ เลี้ยงประเสริฐ อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901145965 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญยัง อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901166440 เด็กหญิงฐิดาภา เงินสุวรรณ อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901168141 เด็กหญิงอภัชรา ขุมเงิน อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901175350 เด็กหญิงสุนิษา บุตรหุน อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901175571 เด็กหญิงธัญรดี ไกรทอง อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901178952 เด็กหญิงยวิษฐา อ่อนคง อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1609901099741 เด็กหญิงวลีรัตน์ จ๋อยคล้าย อ.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1102170167991 เด็กชายเมษา ปานบุญ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1199901417268 เด็กชายภูเขา ปานบุญ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901116191 เด็กชายกันตินันท์ เส็งทอง ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901119280 เด็กชายธีรเดช อยู่นาค ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901119298 เด็กชายธีรวัฒน์ อยู่นาค ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901124305 เด็กชายณัฐพล ทองคต ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901126391 เด็กชายทนะดน จันนวล ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901127070 เด็กชายธนารัตน์ สังข์จันทร์ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901138250 เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเงิน ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901141196 เด็กชายกันย์ตกาน โพธิ์ชนะ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901144039 เด็กชายเดชานนท์ แซ่อึ๊ง ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1659902637437 เด็กชายพชร บุญยัง ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1729900921960 เด็กชายธนธรณ์ นุชวัน ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1104301361712 เด็กหญิงณัฐธิชา สุรพันธ์เสรี ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901114016 เด็กหญิงอมรชฎาณ์ สุขประกอบ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901115896 เด็กหญิงพิยะนันท์ เด็ดขาด ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901120512 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใจยะเด็ด ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901124372 เด็กหญิงณกัญญา เอี่ยมนิ่ม ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901129412 เด็กหญิงชลดา คงนิล ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1559600074490 เด็กหญิงศรัณยภัทร เหลืองอ่อน ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1907500120613 เด็กหญิงสมัชญา เกื้อเกตุ ป.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1101000293766 เด็กชายณัฐภูมินทร์ สุรพันธ์เสรี ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1101801658681 เด็กชายธีรเดช เลี้ยงประเสริฐ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1129800183997 เด็กชายธนภัทร จ๋อยคล้าย ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1529902480521 เด็กชายวายุ พรหมรักษ์ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901061354 เด็กชายพัชรพล พ่วงพูล ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901092314 เด็กชายภัชรพงษ์ สุขประกอบ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901098363 เด็กชายฐนิต จันทร ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901101135 เด็กชายวีระชัย สิทธิชัย ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901110631 เด็กชายสุกฤษฎ์ ใจแก้ว ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901110801 เด็กชายเสกสรร ผันมา ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901113389 เด็กชายเฉลิมพงษ์ แจ่มกระจ่าง ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1659600036627 เด็กชายชนาธิป ขำนาพึง ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1103704643502 เด็กหญิงเนติยา อ่องอ้น ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1129902245703 เด็กหญิงกัลญาณี พรมเมฆ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1249900974731 เด็กหญิงปณิสรา กลิ่นลอย ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1309903884775 เด็กหญิงภูริสา มาดขาว ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901081410 เด็กหญิงปทิตตา ชังนุ่ม ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901082122 เด็กหญิงณัฐลดา อ่อนคำ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901100228 เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ยวง ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1609900991900 เด็กหญิงสุกัญญา รอดฤทธิ์ ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1770401352376 เด็กหญิงธิดารัตน์ นุ่มนวล ป.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900998301 เด็กชายธงชัย ใจกล่ำ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901033717 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หงษ์คำ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901048510 เด็กชายศรัทธา คงนิล ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901059139 เด็กชายธนิสร มากคล้าย ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901070167 เด็กชายธนกฤต อยู่อิ่ม ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901072372 เด็กชายธรรมรัตน์ อ่อนคำ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901073972 เด็กชายสงกรานต์ ใจแก้ว ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901076637 เด็กชายพงศกร เงินสุวรรณ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1101801615044 เด็กหญิงปวีณ์นุช เลี้ยงประเสริฐ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901051081 เด็กหญิงนวรัตน์ อิ่มเกิด ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901070639 เด็กหญิงพิมลรัตน์ อินทร์ท่าอิฐ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1769900912898 เด็กหญิงภัคจีรา มีประไพ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1909803471040 เด็กหญิงอัญชิสา เกื้อเกตุ ป.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1129701454241 เด็กชายตะวัน พรหมรักษ์ ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901015948 เด็กชายภีรวิชญ์ สีเขื่อนแก้ว ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901016561 เด็กชายพีระพงษ์ สุขประกอบ ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901017576 เด็กชายธเนศ ท้าวแก้ว ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901021531 เด็กชายศิรวุฒิ มีฤาสาร ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901023762 เด็กชายพฤตินันท์ จีนอยู่มั่น ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901024173 เด็กชายอติกันต์ อุ่นมาก ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901027555 เด็กชายธีรพงศ์ สุขหล้า ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1659902526759 เด็กชายฐปพณ พาที ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1219901223519 เด็กหญิงประภาศิริ ศรีแก้ว ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901026371 เด็กหญิงอริสรา ปานบุญ ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901031200 เด็กหญิงอิสรียา ขุมเงิน ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901041442 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิ์เวทย์ ป.4 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1319800528569 เด็กชายพิษณุ ปั้นมูล ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900963575 เด็กชายธีรพฤทธิ์ เอื้องเพ็ชร์ ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901000916 เด็กชายอนุวัฒน์ เหล็กนาค ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1118700113601 เด็กหญิงสุภาพร อบสิน ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900990599 เด็กหญิงธัญสุดา โลกเลื่อง ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900994101 เด็กหญิงจินดารัตน์ เมฆบริสุทธิ์ ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901005683 เด็กหญิงอรปรียา หลวงชัง ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1729900775629 เด็กหญิงปวีร์ทิชา พัชรกุลธนโชค ป.5 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1104300998288 เด็กชายณัฐพล ทับทอง ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1199901046723 เด็กชายศราวุฒิ มั่นน้อย ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1409903589462 เด็กชายประเสริฐ ศรีแก้ว ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1489900590770 เด็กชายชยากร พ่อลีละ ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900966213 เด็กชายพัสกร เหล็กนาค ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1650801261794 เด็กชายพัฒนพงษ์ จันทร์จับ ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1749400068761 เด็กชายปรเมษฐ์ แจ่มกระจ่าง ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900962072 เด็กหญิงโป๊ยเซียน มีฤาสาร ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900968348 เด็กหญิงธนัชพร คงนิล ป.6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1102003717002 เด็กชายอภิชาติ ขุมเงิน ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1218700020687 เด็กชายอธิชา ภูแลนคู่ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1301502117440 เด็กชายภูรินทร์ มาดขาว ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900894514 เด็กชายธนทรัพย์ แสงจันทร์ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900895260 เด็กชายวิศาสตร์ ม่วงเลี่ยม ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900897025 เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์คำ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900913616 เด็กชายกฤษดา สิทธิชัย ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900914515 เด็กชายชัชพิมุข เมฆกล่อม ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900923778 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์เนตร ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900926971 เด็กชายชนินทร์ ภู่มอญ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900935202 เด็กชายจารุกิตต์ โลกเลื่อง ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900942632 เด็กชายลักษเกียรติ สุขประกอบ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1720900287511 นายสพลเชษฐ์ ศรีดี ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1104200347226 นางสาวเพชรไพลิน ลิขิต ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1104400024935 เด็กหญิงณัฐธิดา สุรพันธ์เสรี ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900912768 เด็กหญิงวรรณธนา คงนิล ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900926718 เด็กหญิงสุภาพร อยู่มล ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900928877 เด็กหญิงศิราภรณ์ สิทธิชัย ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900928966 เด็กหญิงธัญธิตา พรมต่อม ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900932998 เด็กหญิงวรัชยา ทีปะปาล ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
2269900030669 เด็กหญิงนุสรา มีประไพ ม.1 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1119902225567 เด็กชายสิทธิชัย ศาตรจำเริญ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1139600272929 เด็กชายชยพล อยู่นาค ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1149500004574 นายอภิชาติ เชื้อจันสา ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1229901100956 เด็กชายภัทรพล วสิกรัตน์ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900800366 นายอานนท์ สังข์นุ่ม ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900868751 เด็กชายวรเมธ เพ็ชรสิน ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900873088 เด็กชายอาทิตย์ มีประไพ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900874840 เด็กชายธราเทพ มีฤาสาร ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900881641 เด็กชายสุรัตน์ บุญเงิน ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900882842 เด็กชายอภิรักษ์ พนัสเจริญศรี ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900883377 เด็กชายวรากร สิทธิชัย ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900892198 เด็กชายธีรวัสส์ สิทธิชัย ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1749900964243 เด็กชายจารุกิตติ์ บุญรักษ์ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1104200321332 นางสาวสัณห์สิริ สุวรรณ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1349300017727 เด็กหญิงพรนภา ยังเกษม ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900779324 นางสาวสุวิชญา ทองมีศรี ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900842913 นางสาวกนกกานต์ สรรค์เชื้อไพบูลย์ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900868211 เด็กหญิงการ์ตูน สักคำ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900874998 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประกอบ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900888751 เด็กหญิงอริยา อ่อนคง ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900891353 เด็กหญิงกรกมล มีประไพ ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900892180 เด็กหญิงปาณิศรา สิทธิชัย ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900892643 เด็กหญิงนภัสสร ปั้นจีด ม.2 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1102003573337 เด็กชายพัสกร ฟุ้งไชยกิจ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1118700034905 นายธนินท์ มหิศยา ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1119902109362 นายชินธา คำสามาลย์ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1149600087951 นายสุทธิพัฒน์ วงษ์ทันท์ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1250801107853 นายพีรวิชญ์ แก้วมณี ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1269900344096 นายศุภมงคล ปานขำ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1319800383927 นายภาษิต ปั้นมูล ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900811597 นายศุภฤกษ์ คงนิล ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900826179 นายชัยวัฒน์ บัวเทพ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900828287 นายกิตติภพ สว่างพื้น ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900831211 นายธวัชชัย กล่ำศิริ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900831229 นายธนชัย กล่ำศิริ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900842506 นายพัฒนา อินทร์ศรีจันทร์ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900867533 เด็กชายวุฒิไกร ค้านเทียม ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900867827 เด็กชายธนากร แตงริด ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900869340 เด็กชายอิฐติยพงษ์ พิมพ์เหมือน ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900870801 เด็กชายฉัตรมงคล พรมแดง ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1570800096499 นายปฐพี ชัยวรรณะ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1770401266801 นายอนุชา นุ่มนวล ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1129701293760 นางสาวพรหมพร พรหมรักษ์ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1279800167419 นางสาวอรวรรณ มีประไพ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1409903214981 นางสาวนรินดา สามปลื้ม ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900777003 นางสาวน้ำทิพย์ สีหา ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900786177 นางสาวกัญญารัตน์ ทัศนา ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900798281 นางสาวอาภัสรา แพทอง ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539900820278 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์ท่าอิฐ ม.3 ป่าขนุนเจริญวิทยา
1539901084842 เด็กชายนะโม ศรีบัวโรย อ.3 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901164072 เด็กชายอดิศร คงถม อ.3 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1139600694327 เด็กหญิงจิราพร คืนประคอง อ.3 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901149545 เด็กหญิงสิริลักษณ์ แย้มนุช อ.3 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901173977 เด็กหญิงพจนา คำวงษา อ.3 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1100704104056 เด็กชายภานุพงศ์ รอดอ่อง ป.4 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901034241 เด็กชายจุมพล ม่วงเลี่ยม ป.4 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901040748 เด็กชายเจษฎาพร พรมแดง ป.4 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901009603 เด็กหญิงธีรตา อักษรไชย ป.4 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539901025781 เด็กหญิงสุพรรษา สักคำ ป.4 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539900976600 เด็กชายภูวนาท ทิมสันติ์ ป.5 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1189900473709 เด็กหญิงปัญญาพร อิ่มทรัพย์ ป.5 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1539900989035 เด็กหญิงกนกวรรณ ผองมา ป.5 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1102004500724 เด็กชายชนะชน ทับแก้ว อ.2 บ้านหัวหาด
1539901208665 เด็กชายณัฐชนน มั่นจันทร์ อ.2 บ้านหัวหาด
1539901198023 เด็กหญิงพิมลพรรณ สังข์หอม อ.2 บ้านหัวหาด
1659902787544 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์ คำสามัญ อ.2 บ้านหัวหาด
1539901150951 เด็กชายกรกช ผาลา อ.3 บ้านหัวหาด
1539901159273 เด็กชายวีรภาพ ผ่องโสภา อ.3 บ้านหัวหาด
1539901165206 เด็กชายกิตติโชค อักษรไชย อ.3 บ้านหัวหาด
1539901173284 เด็กหญิงดารัตน์ พรมรัตน์ อ.3 บ้านหัวหาด
1539901132782 เด็กหญิงพรพิมล นวลแก้ว ป.1 บ้านหัวหาด
1539901089917 เด็กชายอัศวิน อ่องอิ่ม ป.2 บ้านหัวหาด
1539901090346 เด็กชายศักดิ์ณรงค์ ขันมณี ป.2 บ้านหัวหาด
1129701497152 เด็กชายอัคครินทร์ ตุ๊ประโคน ป.3 บ้านหัวหาด
1539901065074 เด็กชายวุฒินันต์ แหยมเตอะ ป.3 บ้านหัวหาด
1539901075541 เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญอ้น ป.3 บ้านหัวหาด
1539901062890 เด็กหญิงนภัสวรรณ สร้อยสาย ป.3 บ้านหัวหาด
1539901071708 เด็กหญิงชโรธร เกิดอุดม ป.3 บ้านหัวหาด
1539901072780 เด็กหญิงอรพรรณ อยู่นาค ป.3 บ้านหัวหาด
1539901073506 เด็กหญิงกฤติกานต์ ผาลา ป.3 บ้านหัวหาด
1219700062011 เด็กชายดารากร สิงห์ลอ ป.4 บ้านหัวหาด
1539901043224 เด็กชายชนกันต์ แสงศร ป.4 บ้านหัวหาด
1209601562156 เด็กชายนครินทร์ ตุ๊ประโคน ป.5 บ้านหัวหาด
1259500121065 เด็กชายญาณพัฒน์ คำสอน ป.5 บ้านหัวหาด
1539900994454 เด็กชายสมภพ เขียวใส ป.5 บ้านหัวหาด
1539901008615 เด็กชายกิตติพิชญ์ คตสุข ป.5 บ้านหัวหาด
1539900986273 เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งเรือง ป.5 บ้านหัวหาด
1120300163361 เด็กชายพลพล พรมคำ ป.6 บ้านหัวหาด
1209601529957 เด็กชายธนพล สัจจา ป.6 บ้านหัวหาด
1539900954011 เด็กชายพงศกร สังไทย ป.6 บ้านหัวหาด
1539900962323 เด็กชายณัฐปภัสร์ สร้อยสาย ป.6 บ้านหัวหาด
1539900979528 เด็กชายอนุสร ทักคุด ป.6 บ้านหัวหาด
1539900958920 เด็กหญิงวศิณี แก้วงาม ป.6 บ้านหัวหาด
1539900973554 เด็กหญิงธัญญาเรศ คำสอน ป.6 บ้านหัวหาด
1539901053149 เด็กชายนัธทวัฒน์ สายสนธิ์ ป.3 วัดศรีธาราม
1539901035892 เด็กชายธนชาติ เชื้อทอง ป.4 วัดศรีธาราม
1539900983070 เด็กชายณัฐวุฒิ ดีเรือง ป.5 วัดศรีธาราม
1103400279487 เด็กชายกิตติศักดิ์ สารีโสด อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901189865 เด็กชายรัชชานนท์ น้อยสงวน อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901195873 เด็กชายชาญกวี คุณศิลป์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901209289 เด็กชายธีรเดช ดีดวงพันธ์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1718400132531 เด็กชายภาคิน ขันแก้ว อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1801600338055 เด็กชายจริยวัฒน์ จ๋อยเจียม อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100801756160 เด็กหญิงอุรัสยา สอนศาสตร์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1119902796041 เด็กหญิงญาดา แสงโพธิ์แก้ว อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1129902422605 เด็กหญิงกัญยการัตน์ คำพักดี อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1200901732784 เด็กหญิงกัลญาณัฐ พรมรอด อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1538400025583 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นัดดาพรหม อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901185053 เด็กหญิงณิชชยา พงษ์สวัสดิ์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901188231 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธนีจีระพัฒน์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901200753 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยชนะ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901204732 เด็กหญิงรักษิณา จำปาแพทย์ อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1679900919419 เด็กหญิงสุพิชญา แดงสด อ.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1129902327386 เด็กชายภูริทัตย์ คำภักดี อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901156797 เด็กชายนภดล คนหาญ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901157629 เด็กชายชนาธิป เขียวใส อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901158277 เด็กชายธีระศักดิ์ พรหมศิริ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901163581 เด็กชายจักรกฤษ ศรีคมขำ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901175210 เด็กชายคชารี ราชจักร์ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901176542 เด็กชายธนาธิป ขันกฤษ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1749901426610 เด็กชายนพรัตน์ อ่อนละมูล อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1110301565942 เด็กหญิงปัณชญา โยงรัมย์ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1199901452276 เด็กหญิงนิชาดา นายี่ อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901145540 เด็กหญิงนิฐิกานต์ ปันเปียง อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901156070 เด็กหญิงวรัทยา มุขอิ่ม อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901157408 เด็กหญิงกัญญาพัชร แดงสด อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901160247 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มูลเมือง อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901161944 เด็กหญิงสุพรรษา จัตตุแวง อ.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100401567815 เด็กชายรัชชานนท์ ตาลอรัญ ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1339200117983 เด็กชายรัชชานนท์ เอมลา ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901113290 เด็กชายทวีทรัพย์ เพิ่มพูล ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901119999 เด็กชายสรภัศ ภู่มาลัย ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901126677 เด็กชายศุภชัย แดงใส ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901139027 เด็กชายอรรถวิทย์ ม่วงทอง ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901141706 เด็กชายรัฐภูมิ อินติ๊บ ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901144896 เด็กชายณัฎฐวี คำฟู ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1149901252757 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ วันสอน ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901111718 เด็กหญิงศศิกาณต์ อินทิม ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901124542 เด็กหญิงชณิสรา แสงอยู่ ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901135943 เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตน์เรืองเดช ป.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1118600058772 เด็กชายศิวกร แสงโพธิ์แก้ว ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1219901353838 เด็กชายธนชัย ทองเกียรติ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1219901357531 เด็กชายชัยธวัช แสวงหา ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1248000036203 เด็กชายธนวัฒน์ ทองภาพ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1359000071017 เด็กชายชิษณุพงศ์ กรมทำมา ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901078672 เด็กชายณัฐภัทร สุขธุระ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901082424 เด็กชายชัยวัตร มีโรง ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901083030 เด็กชายสูงศักดิ์ เสาขวัญ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901095402 เด็กชายบุญมี เบอะมาก ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901109047 เด็กชายกิตติพศ เณรแก้ว ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1779800373154 เด็กชายกมลวิทย์ ตามบุญ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1801600323040 เด็กชายชิษณุพงศ์ จ๋อยเจียม ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1839902151044 เด็กชายสิรดนัย ขันกฤษณ์ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1849300142951 เด็กชายชนาภัทร คณะมิ่ง ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1118600063521 เด็กหญิงนัทธมน ธรรมวงค์ ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901083650 เด็กหญิงนันทพัฒน์ วงค์เรือน ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901088813 เด็กหญิงบัณฑิตา ตันบุตร ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901093663 เด็กหญิงนิลรัตน์ชา แก้วขาว ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901097707 เด็กหญิงจิดาภา โพพะนา ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901098088 เด็กหญิงเมธาวี ปาด้วง ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1749800523661 เด็กหญิงพลอยปภัสร์ ปันเปียง ป.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1104200672992 เด็กชายจินตกวี เขียวใส ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1306200098552 เด็กชายนที กาดบุรี ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539300031434 เด็กชายพงศกร ใจคู่ ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901049290 เด็กชายวศิน ราชจักร์ ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901050875 เด็กชายศักสิทธิ์ พรเมือง ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901050905 เด็กชายกิตติคุณ แก้วดี ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901052835 เด็กชายนวพล เณรแก้ว ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901066577 เด็กชายไตรรงค์ คลังกูล ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901069355 เด็กชายณัฐพัชร์ ทองคำ ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901070841 เด็กชายพัชรพล น้อยสงวน ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901070906 เด็กชายชัยปราการณ์ สุขคง ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901071350 เด็กชายพันธนากร คำฟู ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1629900897750 เด็กชายชาญชัย ไกรแพร ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1119902548340 เด็กหญิงสิทธาสินี นิลโคตร ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1209000472853 เด็กหญิงยุพาพร สีมูล ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901049362 เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจยา ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901050620 เด็กหญิงพรพิมล ปีแก้ว ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901057306 เด็กหญิงนุชจิรา แก้วทา ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901058094 เด็กหญิงนภาภรณ์ ครุฑสอน ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901064566 เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศรีทอง ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901072534 เด็กหญิงวราภรณ์ ขาวประเสริฐ ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901074553 เด็กหญิงสุุวนันท์ ทองพืช ป.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100201982452 เด็กชายธีรเทพ อินชูรัญ ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1102004021052 เด็กชายธนธรณ์ สายแสง ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1128700146681 เด็กชายปรณัฐ มาอินทร์ ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1209601632359 เด็กชายธนโชติ วงศ์แกล้ว ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1319800550017 เด็กชายศุภกร กองเงินนอก ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901025668 เด็กชายจิรายุส ศรีรักษ์ ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901032681 เด็กชายธนา ไชยสอน ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901033881 เด็กชายบุลากร โมลารักษ์ ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1549100038061 เด็กชายธีรภัทร จันทรวิมูล ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1749901220655 เด็กชายฉัตรมงคล รุ่งเรือง ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1348700070241 เด็กหญิงเนตรทิพย์ ศรีอักษร ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901013759 เด็กหญิงรสริน รุ่งเรือง ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901019480 เด็กหญิงณัฐธิดา แย้มนุช ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901023517 เด็กหญิงศุภรัฐดา กองกวย ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901034977 เด็กหญิงนันธิดา สุทาใจ ป.4 ชุมชนเมืองปากฝาง
1102170099686 เด็กชายจิรสิน อุดแน่น ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1104301093734 เด็กชายธนกฤต แสงโพธิ์แก้ว ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1129902076600 เด็กชายชัยสิทธิ์ เพชรแท้ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900978602 เด็กชายเชษฐา ชมภูทอง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900985129 เด็กชายพงค์พญา ชมชื่น ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900989981 เด็กชายเกียรติพงษ์ ทับทิมทอง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900991773 เด็กชายวัชรากร แก้วหา ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900992656 เด็กชายเมธี ยิ้มเยื้อน ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900995892 เด็กชายธีระพงษ์ นาคทั่ง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900997763 เด็กชายสุรศักดิ์ ซาซง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901003613 เด็กชายพัฒนพงศ์ แก้วนรินทร์ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901005560 เด็กชายธีเดช ตะสน ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901006256 เด็กชายกฤตเมธ กองโพธิ์ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901007651 เด็กชายวิทวัส สีแดง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901010881 เด็กชายเจษฎาภร น้อยสงวน ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100201931581 เด็กหญิงพรชิตา อินชูรัญ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1129701414214 เด็กหญิงขวัญข้าว อูปเสา ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1349200082861 เด็กหญิงจินตนาการ เขียวใส ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900979064 เด็กหญิงปวีณา พิมพ์สวัสดื์ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900997933 เด็กหญิงพอณิภัทร์ นาคทองมี ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900997950 เด็กหญิงเพียงณภัทร์ นาคทองมี ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900999642 เด็กหญิงกาญจนา สังข์ทอง ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901005756 เด็กหญิงปิยธิดา แดงสี ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901005969 เด็กหญิงจิรภิญญา เพชรสลับแก้ว ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901006221 เด็กหญิงภัทรวรรณ ยิ้มเจริญ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901007791 เด็กหญิงรัชนี พวกดี ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539901018521 เด็กหญิงชนัญญา มาลาวงศ์ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1900101608195 เด็กหญิงกะรัต หวังนุลักษณ์ ป.5 ชุมชนเมืองปากฝาง
1101000174538 เด็กชายณรงค์พร นามศรี ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1102003810622 เด็กชายอนุวัช ทองสง่า ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1103100945708 เด็กชายรพีภัทร เทียนชัย ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1190601100694 เด็กชายโชคอนันต์ ปาด้วง ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1219700047659 เด็กชายไอยรัฐ อุดแน่น ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1510101500851 เด็กชายธันปกรณ์ เคหะไตรรัตน์ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900950350 เด็กชายนนทวัฒน์ สุทาใจ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900953197 เด็กชายอนัญชนา สายสุด ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900966787 เด็กชายภัทรกร ประเสริฐสังข์ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1749901094013 เด็กชายสุริยา พุ่มจันทร์ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1749901096199 เด็กชายธนพล กลัดเจริญ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1209702354346 เด็กหญิงนันธิดา เทียนชัย ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900893909 เด็กหญิงชนาพร เส็งล้ำ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900946131 เด็กหญิงสุมณฑา กุลพรม ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900948100 เด็กหญิงนภัสสร บุญทา ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900960533 เด็กหญิงพนิตพร อาสนะทอง ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900962803 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วทา ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900962919 เด็กหญิงปุณยาพร ไหลทา ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900964148 เด็กหญิงปุณิกา วัลยะเพชร ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900965365 เด็กหญิงวิมลสิริ ม่วงทอง ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900965772 เด็กหญิงทิพวรรณ บุญมี ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900971195 เด็กหญิงพัชรรินทร์ ชัยชนะ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900976995 เด็กหญิงรัชนก พวกดี ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900977428 เด็กหญิงสุชาดา จำปาแพทย์ ป.6 ชุมชนเมืองปากฝาง
1140601260772 เด็กชายสามารถ เที่ยงพันธ์ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1509966481005 เด็กชายบุญฤทธิ์ สีแดง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900873185 เด็กชายนพรัตน์ คำบำรุง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900907110 เด็กชายพงศธร หลงสกุล ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900911265 เด็กชายคมสัน ทองเนตร ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900915562 เด็กชายกฤษติพงษ์ นาดี ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900916224 เด็กชายกิตติพันธ์ ดอกไม้ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900916836 เด็กชายเมธี สุขเขียว ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900917069 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ราชอาษา ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900917590 เด็กชายสายชล สุขจิตร ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900919061 เด็กชายพุทธิพงษ์ ศรีหะไชย ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900919088 เด็กชายพงษ์สกรณ์ ศรีหะไชย ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900920426 เด็กชายนพดล ใจมูล ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900927412 เด็กชายชลนที มาลาวงศ์ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900927552 เด็กชายคมกฤษ จันรุน ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900928559 เด็กชายอดิเรก เอี่ยมเจริญ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900937019 เด็กชายพีรพล เปิ้นสุวรรณ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900937647 เด็กชายสิทธิโชค ปีแก้ว ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900937752 เด็กชายอมรเทพ นวลมะ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900939267 เด็กชายณัฐพงศ์ มูลแดง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900939461 เด็กชายประกฤษฏิ์ ใจยา ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900940222 เด็กชายภูธเนศ เขียวใส ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900941491 เด็กชายณัฐวุฒิ นุชงิ้วงาม ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1901001174577 เด็กชายธนพล วงศ์ปภัสสร ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1103100904831 เด็กหญิงจริยา อัปปะติกานัง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1118700094142 เด็กหญิงสุธีกานต์ ยอดแก้ว ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900507146 เด็กหญิงอรกานต์ ทรวงสิงห์ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900898722 เด็กหญิงปฐมา ธิกันทา ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900907543 เด็กหญิงพัดชราพา ปาด้วง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900913209 เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์ศรี ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900913322 เด็กหญิงชมพูนุช สายยุด ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900917239 เด็กหญิงบุณิกา นำรอง ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900919711 เด็กหญิงกนกวรรณ โสภาถา ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900933838 เด็กหญิงอัจจิมา มากคล้าย ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900937272 เด็กหญิงแก้วมณี แดงใส ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900940133 เด็กหญิงพัชราภา แก้วนรินทร์ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900940893 เด็กหญิงปณิสรา แดงสด ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900943540 เด็กหญิงศิรภัสสร ยิ้มเจริญ ม.1 ชุมชนเมืองปากฝาง
1104200388542 เด็กชายสงกรานต์ ทองแสง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1139600242558 เด็กชายทินกร สีสุดโท ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1189900398227 เด็กชายณัฐนันท์ มูลเมือง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1269500012924 เด็กชายภูภิภัทร์ จงเกษกรณ์ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900842522 นายณัฐวุฒิ อ่อนละมูล ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900862817 เด็กชายอรรถนนท์ ม่วงทอง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900879396 เด็กชายภัทรณัฐ มาอินทร์ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900882885 เด็กชายนพชัย วัสสุวรรณ์ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900883938 เด็กชายชัยยศ ป๊อกแป๊ก ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900884217 เด็กชายจักรพันธ์ พงษ์ประเสริฐ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900887135 เด็กชายวัชระ เสน่ห์เมฆะ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900889871 เด็กชายกฤษดา อุดม ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900891205 เด็กชายชัยณรงค์ ปาด้วง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900891451 เด็กชายธันวา จุลทองสัย ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900902584 เด็กชายพิสณุ ศรีโชติ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1640900120226 เด็กชายฤทธิชัย วงศ์สีใส ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1103703823221 เด็กหญิงสุจิตรา สารแก้ว ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1139600311924 เด็กหญิงกมลชนก ขาวประเสริฐ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1398800024543 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คณะมิ่ง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900808731 นางสาวกรธัญญา แซ่ลี้ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900837421 นางสาวสตรีวิทย์ หยุ่นแก้ว ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900876249 เด็กหญิงปิยฉัตร์ นาคทั่ง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900879302 เด็กหญิงภัทราพร มูลแก้ว ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900882508 เด็กหญิงกนกอร คำสอน ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900887011 เด็กหญิงชลธิชา สายแสง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900888387 เด็กหญิงพรพิมล การะพิน ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900891752 เด็กหญิงขนิษฐา ผอบทอง ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900901316 เด็กหญิงชนากานต์ แดงจีน ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900905184 เด็กหญิงนัยนา ดีทา ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1640401144936 เด็กหญิงอาวิกา สำรี ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1640900121516 เด็กหญิงปาลิตา นาพันธ์ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1679900621215 เด็กหญิงภคพร ฤทธิเรืองศักดิ์ ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
2530101021129 เด็กหญิงสุกานดา การินตา ม.2 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100201754948 เด็กชายวชิร นุ่มนวล ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1101000105706 นายนำโชค ไมตรีจิตต์ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1119902129843 นายธงชัย พูนบุญ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1219900852105 นายฐิติพงศ์ เวรุริยะ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539300004674 นายชินวัตร มีโรง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900792835 นายศักดินนท์ กุมสุวรรณ์ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900804752 นายวรุฒ วันทา ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900810159 นายณัฐวุฒ ทีกว้าง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900818583 นายอภิชาติ เนนสุทับ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900824451 นายกรกฤต โตเฟื่อง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900824591 นายพงศกร ฟักหมู ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900828856 นายดัสกร แตงอ่อน ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900830575 นายธนาพล บุญเสงี่ยม ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900832110 นายวัชระชัย อุดตัน ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900832128 นายวัชระพล อุดตัน ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900835356 นายจตุรงค์ ดอกไม้ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900836581 นายญาณวัฒน์ ทองเณร ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900842336 นายธีรศักดิ์ พุ่มปัญญา ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900842964 นายณัฐวุฒิ หน่อเครื่อง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900863619 เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีลุนทอง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900867126 เด็กชายกัมพล ทองเนตร ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900871751 เด็กชายณัฐกร นันนวน ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900874505 เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนขาว ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1830101159472 นายมาตุภูมิ จงหมั่น ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1101801396083 เด็กหญิงภัคปัณฑา บุญเจริญ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1398700000421 นางสาวธิดารัตน์ ชัยสิงห์ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1500701314366 นางสาวอารีรัตน์ นนธิบุตร ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1538400002460 นางสาวจุฑามาศ เส็งล้ำ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900770815 นางสาวกมลพรรณ ตันแท้ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900799210 นางสาวกมลชนก เชยเกลี้ยง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900823781 นางสาวจันทร์จิรา คำเหม็ง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900824711 นางสาวอิษฎาอร สีมั่ง ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900828694 นางสาวปิยะธิดา จันทร์แก้ว ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900860415 เด็กหญิงอภิญญา เพชรสลับแก้ว ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1539900860873 เด็กหญิงวิไลวรรณ สุขเกตุ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1718400014521 เด็กหญิงกนกพร ศรีประดู่ ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1901001161076 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ปภัสสร ม.3 ชุมชนเมืองปากฝาง
1100704426134 เด็กชายธันชนก คำร้อง อ.2 บ้านงิ้วงาม
1309701378755 เด็กชายญัฐพร แซ่เล้า อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901188176 เด็กชายนพดล แก้วจ้อน อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901191410 เด็กชายดัสกร ราศรี อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901197477 เด็กชายเสฏฐวุฒิ หล้าท้วม อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901205968 เด็กชายณัฐภูมิ อินสอน อ.2 บ้านงิ้วงาม
1199901490909 เด็กหญิงปียาภรณ์ เวรุริยะ อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901185541 เด็กหญิงวิภาวี สารอิน อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901187773 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มสว่าง อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901189792 เด็กหญิงสุทจิรา มนตรี อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901194231 เด็กหญิงณัชชา กล่อมจิตร อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901194311 เด็กหญิงสุชิตา กำเลิศ อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901204333 เด็กหญิงนันธิดา ดีทา อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901209114 เด็กหญิงวรรณปภา ฉิมเชื้อ อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901209122 เด็กหญิงวรัณปภา ฉิมเชื้อ อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901209963 เด็กหญิงนุชญาดา เรือนคำ อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901210791 เด็กหญิงภคนันท์ ภักดีสอน อ.2 บ้านงิ้วงาม
1539901145736 เด็กชายชยกฤช แสนกัลยา อ.3 บ้านงิ้วงาม
1539901146813 เด็กชายไกรวิชญ์ ขมัก อ.3 บ้านงิ้วงาม
1539901158595 เด็กชายพงศกร อ่อนวัง อ.3 บ้านงิ้วงาม
1738700121331 เด็กชายณดล ขอบใจ อ.3 บ้านงิ้วงาม
1539901148654 เด็กหญิงขวัญแก้ว คำร้อง อ.3 บ้านงิ้วงาม
1539901158684 เด็กหญิงพิไลวรรณ ปลงใจ อ.3 บ้านงิ้วงาม
1100202078733 เด็กชายญาณภัทร ทองคำคูณ ป.1 บ้านงิ้วงาม
1139600658576 เด็กชายอดิศักดิ์ สีสุดโท ป.1 บ้านงิ้วงาม
1199600514035 เด็กชายภานุรัตน์ ดาวงศ์ ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901142711 เด็กชายภคิน ภักดีสอน ป.1 บ้านงิ้วงาม
1648900159324 เด็กชายนราพัฒ เถาวัลย์ ป.1 บ้านงิ้วงาม
1679000130789 เด็กชายสิทธิชัย แซ่เล้า ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901111858 เด็กหญิงกมลชนก หล้าท้วม ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901118500 เด็กหญิงสุชาพิชญ์ พรวนพรม ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901119239 เด็กหญิงกนกพร กุลธำรงค์ ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901130038 เด็กหญิงชนม์ขนิษฐ์ เคหะวัฒกานนท์ ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901132430 เด็กหญิงสุชาวดี สายหยุด ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901133398 เด็กหญิงชุติกาญจน์ รีมูล ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901138195 เด็กหญิงกนกวรรณ ป๊อกหลง ป.1 บ้านงิ้วงาม
1669900695677 เด็กหญิงพิมพกานต์ วงษ์เปี่ยม ป.1 บ้านงิ้วงาม
1539901098461 เด็กชายอมรศักดิ์ ป๊อกหลง ป.2 บ้านงิ้วงาม
1539901099092 เด็กชายพิทวัส ทองปลั่ง ป.2 บ้านงิ้วงาม
1539901105637 เด็กชายณัฐวุฒิ นกแก้ว ป.2 บ้านงิ้วงาม
1539901091873 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วรธณพิบูล ป.2 บ้านงิ้วงาม
1539901103898 เด็กหญิงนิวรรณ์ณา ศรีบุญ ป.2 บ้านงิ้วงาม
1110301495618 เด็กชายเกิดสุข คำแว่น ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901048111 เด็กชายอรรถพล มิลรัมย์ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901051421 เด็กชายเทพไท ทาทองคำ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901054218 เด็กชายฐานันดร พรมวัง ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901055222 เด็กชายอนุชาติ สิงห์หมุด ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901062423 เด็กชายกฤษฎา มูลเชื้อ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901066496 เด็กชายสมพงษ์ เชื้อดีสืบ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901069606 เด็กชายธีรศักดิ์ ฟักหมู ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901072445 เด็กชายพัลลภ ศิริเวช ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901075568 เด็กชายกฤษณพงศ์ คำสามัญ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1260401208784 เด็กหญิงปริศา ต้นงอ ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901064094 เด็กหญิงอรนภา คำผ่อง ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539901065066 เด็กหญิงนภัสสร ทองสุข ป.3 บ้านงิ้วงาม
1539900987873 เด็กชายทิวากรณ์ แพรทอง ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539900991781 เด็กชายพงศกร ดอกไม้ ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539901039863 เด็กชายพัฒนชัย ภู่มาลัย ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539901043062 เด็กชายกฤษณะ สายสังข์ ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539901043631 เด็กชายพฤกษ์พงษ์พันธุ์ เลี้ยงประเสริฐ ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539901044131 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สุขุม ป.4 บ้านงิ้วงาม
1539901045014 เด็กชายนคเรศ พัดลม ป.4 บ้านงิ้วงาม
1139600463325 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สีสุดโท ป.5 บ้านงิ้วงาม
1149900124216 เด็กชายพชรพล ทองปลั่ง ป.5 บ้านงิ้วงาม
1199600456205 เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดิ์กงศรี ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900983568 เด็กชายพรรษา จุลทองสัย ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900986249 เด็กชายคงเกียรติ กันธิมา ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900993679 เด็กชายจีรยุทธ ซื่อสัตย์ ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900995051 เด็กชายจิรายุทธ แม่นชาวนา ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539901004687 เด็กชายนิธิกร หิงสุวรรณ ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539901008810 เด็กชายกานต์ตะวัน ลอดฝุ่น ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900982227 เด็กหญิงปุณยนุช เขียวใส ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539900996724 เด็กหญิงสุพาพร ป๊อกกระสพ ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539901006922 เด็กหญิงณัฐชยานันท์ อินนวล ป.5 บ้านงิ้วงาม
1539901010831 เด็กหญิงชลธิชา ไพรวรรณ์ ป.5 บ้านงิ้วงาม
1103100944761 เด็กชายปาราเมศ สร้างไธสง ป.6 บ้านงิ้วงาม
1407700032941 เด็กชายศรศักดา มูลเชื้อ ป.6 บ้านงิ้วงาม
1539900952140 เด็กชายสถาพร หิงสุวรรณ ป.6 บ้านงิ้วงาม
1539900952247 เด็กชายฐิติชัย จุลทองสัย ป.6 บ้านงิ้วงาม
1539900957095 เด็กชายธนากร ป๊อกแป๊ก ป.6 บ้านงิ้วงาม
1539900950520 เด็กหญิงปรีดาวรรณ์ นวลจร ป.6 บ้านงิ้วงาม
1538400024811 เด็กชายสมชาย ชัยสิงห์ ป.1 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
1749800552911 เด็กหญิงสุชญา ดอกเตย ป.1 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
1539901099262 เด็กหญิงเสาวภา โปธิ ป.2 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
1749800524527 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ดอกเตย ป.2 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
1110301584581 เด็กชายธนวัฒน์ แหยมไทย อ.2 บ้านวังถ้ำ
1209702834470 เด็กชายณัฐวุฒิ นวนหิงษ์ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1209702862147 เด็กชายภัทรดนัย สิงห์แจ่ง อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901185975 เด็กชายศรณ์นวัช ภู่เกาะ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901187871 เด็กชายจิราภัทร ศรีธิ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901191053 เด็กชายภูเมศ พัฒนภักดี อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901205747 เด็กชายณฐกร แสนยาคำ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901208088 เด็กชายธราทร แซ่ลี อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901208304 เด็กชายวรเมธ ตายศ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901210902 เด็กชายธีรเมธ คำสุวรรณ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1103101281650 เด็กหญิงเกตกมล เชียงสน อ.2 บ้านวังถ้ำ
1209000790154 เด็กหญิงพรภิมล เอี้ยวเหล็ก อ.2 บ้านวังถ้ำ
1218500058834 เด็กหญิงวนัชญา สีหะบุตร อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901181180 เด็กหญิงอรณิชา เพชรศรีโชติ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901184961 เด็กหญิงทิพย์ปวีณ์กร วรสร้อย อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901187820 เด็กหญิงวิรานันทร์ ชลพล อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901190839 เด็กหญิงโชติกา เงินคำ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1539901198911 เด็กหญิงณัฐสุดา สุริยะ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1749901466824 เด็กหญิงพิชานันท์ เรืองศิลป์ อ.2 บ้านวังถ้ำ
1101801730978 เด็กชายปรีติ ขันใจ อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901149324 เด็กชายจิตติพัฒน์ ตายศ อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901152155 เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณรัตน์ อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901153241 เด็กชายสิงหา ขวัญเงิน อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901154859 เด็กชายธนวรรธน์ สุขเกษม อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901155634 เด็กชายกันทรากร พาดแสง อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901155740 เด็กชายกิตติพงษ์ แดงกองโค อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901157866 เด็กชายอารักษ์ แนยิ อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901169236 เด็กชายอิทธิกร โล้นลุย อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901176321 เด็กชายสัณหณัฐ เอี่ยมมี อ.3 บ้านวังถ้ำ
1919900659511 เด็กชายพิตรภิบูรณ์ เอี้ยวเหล็ก อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901146899 เด็กหญิงอธิชา ผ่องใส อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901150420 เด็กหญิงวราภรณ์ เทศทิม อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901172181 เด็กหญิงปาริตา ขวัญเงิน อ.3 บ้านวังถ้ำ
1539901113532 เด็กชายอิษฎาคริษฐ ตินธนกิจ ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901114512 เด็กชายธนวัฒน์ ดวงตาอ่อน ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901118232 เด็กชายธีรเดช ศรีเนตร ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901122973 เด็กชายมนัญชัย ไชยลังกา ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901129056 เด็กชายรัฐชานนท์ พรมมา ป.1 บ้านวังถ้ำ
1749800555961 เด็กชายณัฐกร อาจคำพันธ์ ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901115098 เด็กหญิงญาณิศา คำเหม็ง ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901118968 เด็กหญิงอังสุมา มั่งละมูล ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901133738 เด็กหญิงวันวิภา สีหะบุตร ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901134751 เด็กหญิงวิชญาดา เวียงทอง ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901137954 เด็กหญิงขวัญธิดา บุญชู ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901141838 เด็กหญิงนภัสวรรณ อินทรีย์ ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901142699 เด็กหญิงยลดา คำบุญมา ป.1 บ้านวังถ้ำ
1539901143661 เด็กหญิงวรกานต์ ปิงเมือง ป.1 บ้านวังถ้ำ
1648800026098 เด็กหญิงอภิสรา ทับคำ ป.1 บ้านวังถ้ำ
3530100493912 เด็กหญิงกมลรัตน์ ม่วงสิงห์ ป.1 บ้านวังถ้ำ
1118700172356 เด็กชายธิติพันธ์ แสนยาคำ ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901083951 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์สมุท ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901085563 เด็กชายนันทิพัฒน์ ทานา ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901089895 เด็กชายวีระชัย สุขเณร ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901097529 เด็กชายธนวัฒน์ ฟองทราย ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901106986 เด็กชายสงกรานต์ คำพรรณ์ ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901087175 เด็กหญิงรัตติกาล จันโฉม ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901090281 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทีพา ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901090516 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ จุฬาลม ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901091407 เด็กหญิงวรกาญจน์ ลอยทอง ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901098151 เด็กหญิงยุคลพรรณ เพ็ญศรี ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901099726 เด็กหญิงพิชญาภา ทรงพระทัย ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901102204 เด็กหญิงภาพตะวัน สังข์แตง ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901102981 เด็กหญิงปะริญาภัทร วงศ์วิสูตร ป.2 บ้านวังถ้ำ
1539901039243 เด็กชายธนภูมิ ชนะประเสริฐ ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901048781 เด็กชายภรัณยู วันจิ๋ว ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901061541 เด็กชายปัญญานิธิ วรสร้อย ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901069550 เด็กชายศุภฤกษ ม่วงทิม ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901070779 เด็กชายกฤษดา ขันใจ ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901071139 เด็กชายกิตติภูมิ กุลให้ ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901046258 เด็กหญิงพิมพ์รภัส ไร้เปี่ยม ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901060480 เด็กหญิงนัทกานต์ นวนหิงษ์ ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901062245 เด็กหญิงทิพร์ทิยา มียา ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901064426 เด็กหญิงสุนิสา ขวัญเงิน ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901071911 เด็กหญิงฤทัยญดา พรมศรี ป.3 บ้านวังถ้ำ
1539901010547 เด็กชายวัชรดนัย พาดแสง ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901014445 เด็กชายเอกรินทร์ แป้นเกิด ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901032419 เด็กชายวุฒิชัย จูบรรจง ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901034811 เด็กชายอัถชัย เสือโทน ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901039235 เด็กชายธนภัทร ชนะประเสริฐ ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901039936 เด็กชายภาณุเดช แสนหอม ป.4 บ้านวังถ้ำ
1219901203615 เด็กหญิงวศินี ปัญญาเสน ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901017339 เด็กหญิงรัชนีกร พาดแสง ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901017983 เด็กหญิงวรรณิษา รุ่งเรือง ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901027032 เด็กหญิงณัฐธิชา คำบุญมา ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901031790 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญช่วยแล้ว ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901035272 เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์สมุท ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539901040721 เด็กหญิงขวัญสุดา ขันใจ ป.4 บ้านวังถ้ำ
1539900978955 เด็กชายธนดล นะทะศิริ ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900986541 เด็กชายชาญชัย บุญชู ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900990378 เด็กชายจิราวัฒน์ เชียงสน ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900993831 เด็กชายอภิรักษ์ หงอนไก่ ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900998522 เด็กชายทาดะ มะซึซิโอะ ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539901002587 เด็กชายนรินทร ไร้เปี่ยม ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539901010687 เด็กชายภาณุเดช บำเพ็ญ ป.5 บ้านวังถ้ำ
1800101381183 เด็กชายพงศ์พล เกลี้ยงขำ ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900992494 เด็กหญิงกรกนก แปงสุข ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539900996783 เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญรักษา ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539901006329 เด็กหญิงวรัญญา ใจหลวง ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539901006337 เด็กหญิงวิชญาพร ใจหลวง ป.5 บ้านวังถ้ำ
1539901008232 เด็กหญิงธิดารัตน์ ม่วงโมด ป.5 บ้านวังถ้ำ
1104000152260 เด็กชายชนะชล เนตรเมือง ป.6 บ้านวังถ้ำ
1129800164534 เด็กชายนัฐวุธ คงมี ป.6 บ้านวังถ้ำ
1259500093703 เด็กชายเอกอรุณ คำแก้ว ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900952093 เด็กชายนันทวัฒน์ มีดี ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900956897 เด็กชายดำรงค์ ศรีเนตร ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900964377 เด็กชายเมตไตร เรืองฤทธิ์ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900965560 เด็กชายส่งบุญ จำปาเงิน ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900967741 เด็กชายสุเนตร เสนะจำนงค์ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900970628 เด็กชายปริยากร ขยัน ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900975115 เด็กชายจักริน ตินธนกิจ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1579901193846 เด็กชายศักดิธัช พลายละมูล ป.6 บ้านวังถ้ำ
1749901040525 เด็กชายอภิรักษ์ รูปทรง ป.6 บ้านวังถ้ำ
1102003828009 เด็กหญิงปทิตตา พระเกตุ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1102003832766 เด็กหญิงโศภิษฏ์ปรียา แก้วผา ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900946816 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทรายหมอ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900953359 เด็กหญิงรจนา แต้มใจ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900956510 เด็กหญิงวราภรณ์ ทับแว่ว ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900958521 เด็กหญิงกัญธิมา จันโฉม ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900959594 เด็กหญิงทิพวัลย์ แก้วทา ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900959632 เด็กหญิงกาญจนา แก้วทา ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900960690 เด็กหญิงจิราภัทร มาบุญ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900960878 เด็กหญิงหทัยรัตน์ เล่ายี ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900965578 เด็กหญิงกุลยา กระจายศรี ป.6 บ้านวังถ้ำ
1539900967821 เด็กหญิงน้ำทิพย์ จุฬาลม ป.6 บ้านวังถ้ำ
1640101483824 เด็กหญิงชโลธร แก้วจรูญ ป.6 บ้านวังถ้ำ
1101801442123 เด็กชายณัฐวุฒิ อาจคำพันธ์ ม.1 บ้านวังถ้ำ
1119902167036 เด็กชายกฤตพัจน์ เครือโต ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900874513 เด็กชายเกรียงไกร จุฬาลม ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900907209 เด็กชายเจตริน จุฬาลม ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900914485 เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุริยะ ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900917409 เด็กชายธนากร ชุมนุมชล ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900936535 เด็กชายธีรภัทร เนตร์วงษ์ ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900941008 เด็กชายชนธิชา จันโฉม ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900896185 เด็กหญิงนันท์นภัส บุญรักษา ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900908086 เด็กหญิงทักษอร สิทธิบูรณ์ ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900925380 เด็กหญิงนันทนา โสภะสาระ ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900925932 เด็กหญิงฐิติมน ทองมีศรี ม.1 บ้านวังถ้ำ
1539900933650 เด็กหญิงปภิญญา ไตรเดช ม.1 บ้านวังถ้ำ
เด็กหญิงมะพิ่ว พม่า ม.1 บ้านวังถ้ำ
1103100842801 เด็กชายเชิดชัย ท้วมจันทร์ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1129800151670 เด็กชายธงไชย เชื้อจีน ม.2 บ้านวังถ้ำ
1129800154628 เด็กชายวิทยา นาคคำ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1530701154024 เด็กชายต้นตระการ หวังเจริญเวทย์ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900879094 เด็กชายพีรวัฒน์ อินทะสอน ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900881269 เด็กชายวรสิทธิ์ แสนเขียว ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900902061 เด็กชายธเนศ คำพรรรณ์ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1640701214646 เด็กชายวุฒิพงศ์ เทศทิม ม.2 บ้านวังถ้ำ
นายอองโกละ พม่า ม.2 บ้านวังถ้ำ
1103703584936 นางสาวนภศร วรสร้อย ม.2 บ้านวังถ้ำ
1110201281004 เด็กหญิงลิน่า สมีดี ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900872570 เด็กหญิงมยุรี คันศร ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900877687 เด็กหญิงอริศรา ขวัญเงิน ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900879531 เด็กหญิงเพชรดา น้อยสถิตย์ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900885752 เด็กหญิงธันยาภรณ์ ชุ่มน้อย ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900888832 เด็กหญิงภัตรดา ตายศ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1539900893003 เด็กหญิงแสงระวี มายวน ม.2 บ้านวังถ้ำ
1749901012696 เด็กหญิงอุษา ดีเพ็ชร์ ม.2 บ้านวังถ้ำ
1102003524956 นายเกรียงศักดิ์ แก้วผา ม.3 บ้านวังถ้ำ
1104000078981 นายนัฐวุฒิ นะทะศิริ ม.3 บ้านวังถ้ำ
1209401052197 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์เล็ก ม.3 บ้านวังถ้ำ
1219900920402 นายณัฐวุฒิ ทองดี ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900823731 นายจักรธร ภูตาพัส ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900839271 นายนาราภัทร จันทร์สวัสดิ์ ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900841020 นายราชัน แก้วผดุง ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900841453 นายพีรภัทร อินใจ ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900864208 เด็กชายปราโมทย์ บุญทิม ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900866278 เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงทิม ม.3 บ้านวังถ้ำ
1199600355689 นางสาววิภา อิสสระ ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900833671 นางสาวนภัสสร เล็กคำด้วง ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900862116 เด็กหญิงพัชราภา ยิ่งรุ่งเรือง ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539900871166 เด็กหญิงธมนวรรณ แซ่จ๋าว ม.3 บ้านวังถ้ำ
นางสาวพุยพุย พม่า ม.3 บ้านวังถ้ำ
1539901213464 เด็กชายชนชาติ แสงสุวรรณ์ อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901213936 เด็กชายกิตติกวิน บุญแหยม อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901239994 เด็กชายนิติพัฒน์ พันธ์ชน อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1929901577586 เด็กชายสุปวีณ ด้วงแก้ว อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1521100100036 เด็กหญิงพัชรา แบบกัน อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901216269 เด็กหญิงประภัสสร เสนาดำ อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901224890 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เชื้อสูงเนิน อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901238262 เด็กหญิงอภิญญา อ่วมบุญมี อ.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901204015 เด็กชายพงษ์พันธุ์ ทุมคำ อ.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901206735 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา พ่วงกล่ำ อ.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901151078 เด็กชายสิรภพ ฟันอ้น อ.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901154531 เด็กชายธวัชชัย นามเหลา อ.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901175716 เด็กชายวีรวัฒน์ หล้ามา อ.3 บ้านห้วยฉลอง
1849300180313 เด็กชายภาคิน พุฒสี อ.3 บ้านห้วยฉลอง
1209601759944 เด็กชายธนเดช วงค์สะอาด ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1530101131724 เด็กชายไพรพนา พนาวัน ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901097081 เด็กชายพีระภัทร หล้าฤทธิ์ ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901117660 เด็กชายธีรโชติ เอี่ยมสกุลนิล ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901120962 เด็กชายนนทกิตต์ เรือนอินทร์ ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1103300298552 เด็กหญิงพิมผกา ขวัญเงิน ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901111203 เด็กหญิงธิดารัตน์ สังกะเพศ ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901123724 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พากุดเลาะ ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901124771 เด็กหญิงปัณฑิตา ใหญ่กระโทก ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901125638 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทะสอน ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1929901383986 เด็กหญิงพระพาย ด้วงแก้ว ป.1 บ้านห้วยฉลอง
1539901079865 เด็กชายณตะวัน มั่นเมือง ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901080090 เด็กชายวีรภัทร อินสอน ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901091105 เด็กชายอติเทพ เรือนอินทร์ ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901106579 เด็กชายอัจศราวุฒิ ฟองกะสา ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901091580 เด็กหญิงภิรินรัตน์ อินทะสอน ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901092705 เด็กหญิงกมลวรรณ เรือนอินทร์ ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901094104 เด็กหญิงวันวิสา รอดทับ ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1539901095968 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วงษ์ศรีอนันต์ ป.2 บ้านห้วยฉลอง
1104301243973 เด็กชายธันวา จ๋อยแบบ ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901051472 เด็กชายจักรกริช พรมกำเนิด ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901075789 เด็กชายฌณาธิปว์กร สิงห์จันทร์ ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1360401303620 เด็กหญิงธิดารัตน์ พากุดเลาะ ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901044191 เด็กหญิงนันธิชา ขวัญเงิน ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901050361 เด็กหญิงจันทกานต์ ต๊ะพรมมิน ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901051995 เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วปาด ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1539901072879 เด็กหญิงพรรณิดา เรือนอินทร์ ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1839902122664 เด็กหญิงพรทิพย์ พัดโพธิ์ ป.3 บ้านห้วยฉลอง
1103200151177 เด็กชายวรธน แก้วปรือ ป.4 บ้านห้วยฉลอง
1129701453911 เด็กชายปฏิภัสร บรรเทา ป.4 บ้านห้วยฉลอง
1348900208841 เด็กชายณัฐพล สังกะเพศ ป.4 บ้านห้วยฉลอง
1539901037895 เด็กชายธวัชชัย ทิพยศ ป.4 บ้านห้วยฉลอง
1539901043747 เด็กหญิงสาวิกา พนาวัน ป.4 บ้านห้วยฉลอง
1218700026481 เด็กชายวรัญญู ศรีจันฮด ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1539900971748 เด็กชายโชคอนันต์ วิเชียรชัย ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1779400042029 เด็กชายธีรเดช เกศรุ่งเรือง ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1159900496482 เด็กหญิงพิมสุภา ขวัญเงิน ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1539900983002 เด็กหญิงรัตนาวดี เชื้อสูงเนิน ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1539901001220 เด็กหญิงเนตรนภา มูลหล้า ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1539901002307 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ หันจันทร์ ป.5 บ้านห้วยฉลอง
1102900108044 เด็กชายปฏฺิวัติ บรรเทา ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1129901975911 เด็กชายกฤษฎา ผิวชอุ่ม ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900933480 เด็กชายอานัน กองแก้ว ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900942624 เด็กชายทะนะพน ใจเมือง ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900949351 เด็กชายพีรดล ฟันอ้น ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900962625 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ลี ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1139400035036 เด็กหญิงณริสสา คำท่าปลา ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900948321 เด็กหญิงภัฎชริดา เรือนอินทร์ ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900969565 เด็กหญิงวันนิดา รัตนกันทา ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1539900975760 เด็กหญิงฉัตรลัดดา ต๊ะพรมมิน ป.6 บ้านห้วยฉลอง
1129701621139 เด็กชายจิรภัทร ตุ่นแก้ว อ.2 วัดอรัญญิการาม
1209702886721 เด็กชายฐิติพงษ์ ศรีโสดาพล อ.2 วัดอรัญญิการาม
1309500003886 เด็กชายเทพรัตน์ จันทร์วิเศษ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901188451 เด็กชายชลากร สุขพันธ์ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901190278 เด็กชายเตชพัฒน์ จันนคร อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901192254 เด็กชายคาถา จันทร์โท อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901195318 เด็กชายธนพนธ์ เอี่ยมอ่อน อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901196403 เด็กชายณัฐวุฒิ ทิมยิ้ม อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901197001 เด็กชายกฎตชญา แป้นทอง อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901198473 เด็กชายสิทธิโชค มาดี อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901206719 เด็กชายชัยนันท์ แซ่ซื้อ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901213944 เด็กชายณฤทธิ์ แก้วเปี้ย อ.2 วัดอรัญญิการาม
7579900084775 เด็กชายธีรพล ลาหุนะ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1199901486464 เด็กหญิงปภาดา คุดคุ้ม อ.2 วัดอรัญญิการาม
1249901085990 เด็กหญิงกรกมล กองตุ้ย อ.2 วัดอรัญญิการาม
1530800123348 เด็กหญิงวศินี สุขม่วง อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901180591 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีเขียว อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901183794 เด็กหญิงเมธาวี จันทะมา อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901187081 เด็กหญิงสุคนทิพย์ ทับจันทร์ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901189997 เด็กหญิงวรรณวิษา ไพรสนธิ์ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901191690 เด็กหญิงบุณยานุช วงค์หล้า อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901196586 เด็กหญิงภคพร เรียนแพง อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901200991 เด็กหญิงจิรวรรณ จันมงคล อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901203892 เด็กหญิงวนิดา บุญทา อ.2 วัดอรัญญิการาม
1539901208606 เด็กหญิงเบญญาภา ป๊อกหลง อ.2 วัดอรัญญิการาม
1549100047400 เด็กหญิงอนัญญา สุทธศิลป์ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1639900590824 เด็กหญิงกนกนิภา ไกรบุตร อ.2 วัดอรัญญิการาม
1869900909306 เด็กหญิงอาคเนย์ วงศ์สุวัฒน์ อ.2 วัดอรัญญิการาม
1530800123241 เด็กชายบวรวิชญ์ สีแก้ว อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901150497 เด็กชายพี่ระภัทร จัตสาร อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901158099 เด็กชายพัชรพล ดีทา อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901161561 เด็กชายไพโรจน์ พรมดี อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901166512 เด็กชายนราพล สีคำทา อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901174884 เด็กชายสุทธา กุลศิริ อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901177450 เด็กชายกฤตนัย เพ็ชรโต อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901178081 เด็กชายฉัตรชัย ผากเบี้ย อ.3 วัดอรัญญิการาม
1139600680431 เด็กหญิงแพรวา อยู่เมือง อ.3 วัดอรัญญิการาม
1530800123232 เด็กหญิงสิรินพร เชื้อต่อมา อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901146571 เด็กหญิงธันยชนก อินทร์เมือง อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901147704 เด็กหญิงโชติกา สุขพันธุ์ อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901150969 เด็กหญิงเพลงซอ เรืองเทพ อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901155758 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ป๊อกหลง อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901157947 เด็กหญิงธนารักษ์ อินเบ้า อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901158013 เด็กหญิงกุลนาถ บุญจันทร์ อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901162070 เด็กหญิงกัญญาพัชร หมื่นลักษณ์ อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901163963 เด็กหญิงกนกพัฒน์ เถาสาคร อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901165982 เด็กหญิงวรรษมน โตสำลี อ.3 วัดอรัญญิการาม
1539901166717 เด็กหญิงบุณยาพร แก้วคำดี อ.3 วัดอรัญญิการาม
1659902700490 เด็กหญิงรัตนาพร ขุนโต อ.3 วัดอรัญญิการาม
1129701570500 เด็กชายวชิรวิทย์ ศิลปสิทธ์ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901119549 เด็กชายทีปังค์ตอ เชื้อต่อมา ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901123694 เด็กชายธนชาติ วงษ์โสภา ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901125131 เด็กชายชุติพนท์ มงคลแก้ว ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901128556 เด็กชายชวกร พวงชัยยะ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901129510 เด็กชายอดิศร เทพโส ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901129951 เด็กชายเกียรติศักดิ์ วันทนา ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901139213 เด็กชายณัฐจักร์ นนท์ไพรวัน ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901139248 เด็กชายศิวกร จุมพลศรี ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901139876 เด็กชายวุฒิชัย ตะสี ป.1 วัดอรัญญิการาม
1209702659236 เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญทา ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901108164 เด็กหญิงณัฐรัมภา ปันคำ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901111998 เด็กหญิงณันธิชา เลี้ยงประเสริฐ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901112986 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สมสอาด ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901113656 เด็กหญิงปิยะวรรณ ตรีบำรุง ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901115284 เด็กหญิงณีรวัลย์ ฟองแก้ว ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901116442 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วอุด ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901117112 เด็กหญิงธันยชนก สีทิม ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901117317 เด็กหญิงวิลาวรรณ ผากเบี้ย ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901118631 เด็กหญิงรวิสรา คล้ายบุตร ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901128335 เด็กหญิงกมลวรรณ คงศิริ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901131832 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา แก้วกระจ่าง ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901133665 เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์ต๊ะ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901138373 เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาคแก้ว ป.1 วัดอรัญญิการาม
1539901142273 เด็กหญิงสงกรานต์ วังวิเศษ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1869900843500 เด็กหญิงระพีพัฒน์ วงศ์สุวัฒน์ ป.1 วัดอรัญญิการาม
1102400255498 เด็กชายรพีพรรณ วันสอน ป.2 วัดอรัญญิการาม
1209601689946 เด็กชายธนภัทร วรรณโย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1409903969222 เด็กชายรัชชานนท์ จอนเครือ ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901081037 เด็กชายพีระกานต์ นุ่มนวล ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901088058 เด็กชายสุชาครีย์ เทพไทย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901093108 เด็กชายวรภพ เฟื่องฟู ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901096140 เด็กชายศุภชัย มั่นดี ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901096301 เด็กชายกฤษณพงค์ มูลแก้ว ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901100236 เด็กชายกฤษฎา ธรรมจารี ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901101551 เด็กชายรติบดี คำหมาย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901103456 เด็กชายธีระเทพ ศรีเมืองสุข ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901106447 เด็กชายปิยพัฒน์ แก้วเกตุ ป.2 วัดอรัญญิการาม
5537700000057 เด็กชายฟัรฮาน รัตน์ทวีป ป.2 วัดอรัญญิการาม
1530800122066 เด็กหญิงณปภัส บัวศรี ป.2 วัดอรัญญิการาม
1530800122074 เด็กหญิงศุภกานต์ อินทร์อยู่ ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901078222 เด็กหญิงอินธิรา ชาวท่าทราย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901079458 เด็กหญิงภาคินี อุตธรรมชัย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901086390 เด็กหญิงกฤษณา พรมดี ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901089984 เด็กหญิงหงสรถ คงคณะ ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901096956 เด็กหญิงเปรมกมล ฉายพริก ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901107184 เด็กหญิงภควดี สุขเกษม ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901108156 เด็กหญิงเมษา สีวิหัสไทย ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901109586 เด็กหญิงกิตติภรณ์ โสประธาน ป.2 วัดอรัญญิการาม
1539901018025 เด็กชายพจน์ปรีชา อักษรไชย ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901044280 เด็กชายพีระภพ คำตา ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901050352 เด็กชายปฐวี ไทยวงษ์ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901050549 เด็กชายจิระเดช วันจิ๋ว ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901061192 เด็กชายภานุวิชญ์ เกี่ยวพันธ์ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901062458 เด็กชายศราวุฒิ แจ้วเสียง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901064698 เด็กชายธนะวิทย์ ยอดมามูล ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901068821 เด็กชายภวิน มูลจันทร์ทรง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901068952 เด็กชายปธิธาน ทีแนว ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901069657 เด็กชายสิทธิภูมิ สอนอิน ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901075878 เด็กชายกิตติชัย คล้ายชนที ป.3 วัดอรัญญิการาม
1579901359116 เด็กชายก้องภพ ภู่เจริญยศ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1101501445364 เด็กหญิงดารารัตน์ พันเปี่ยม ป.3 วัดอรัญญิการาม
1219400048447 เด็กหญิงพรนภัส ภู่เจริญ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901041981 เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์โสภา ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901048404 เด็กหญิงประกายกมล คลังวิเชียร ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901048838 เด็กหญิงพัชรี ภู่คง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901049745 เด็กหญิงอารดา คำหมาย ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901052029 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุนาค ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901065597 เด็กหญิงศิรภัสสร กุลพรม ป.3 วัดอรัญญิการาม
1659902559100 เด็กหญิงณิศาภักดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1709901799572 เด็กหญิงรัมภาพร อากร ป.3 วัดอรัญญิการาม
5537700000031 เด็กหญิงอาลิชา รัตน์ทวีป ป.3 วัดอรัญญิการาม
1100501713074 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองใจเที่ยง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1530800121752 เด็กชายประชารัฐ เกิดเจริญ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901044751 เด็กชายอนิรุจน์ ต้นเงิน ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901046673 เด็กชายเชาวนนท์ แสนบุญศรี ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901047793 เด็กชายสุนทร บุญมัติ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901048731 เด็กชายพสธา สุขรอด ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901050751 เด็กชายอมรชัย แก้วมิ่ง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901054943 เด็กชายรณชัย บุตรเชื้อ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901056351 เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์กลิ่น ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901058434 เด็กชายวรชนก ทะมา ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901062415 เด็กชายธนากร สมสอาด ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901063373 เด็กชายหิรัณย์ อุ่นอก ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901074472 เด็กชายกฤษกรณ์ แก้วกระจ่าง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901076688 เด็กชายอนันตชัย สุขพี้ ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901043925 เด็กหญิงอมรวรรณ แก้วเปี้ย ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901046223 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์สอน ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901047301 เด็กหญิงเมธาวี ปันแก้ว ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901047939 เด็กหญิงนพวรรณ มั่งจีน ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901051553 เด็กหญิงชลิตา ชูเที่ยง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901052339 เด็กหญิงพัชรพร สุขเกษม ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901057471 เด็กหญิงเรือนแก้ว ฟองแก้ว ป.3 วัดอรัญญิการาม
1539901068545 เด็กหญิงกัญญาภัค บุญคง ป.3 วัดอรัญญิการาม
1102004029410 เด็กชายพงศ์ศิริ ศรีวิเศษ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1139600495049 เด็กชายพรเทพ ดวงสา ป.4 วัดอรัญญิการาม
1139900599354 เด็กชายธันวา อยู่ตาล ป.4 วัดอรัญญิการาม
1168300028436 เด็กชายวิสุกศักดิ์ ทิพย์มาลา ป.4 วัดอรัญญิการาม
1479000043934 เด็กชายภานุพร แสงจันทร์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539900908370 เด็กชายภาณุวิชญ์ สุคำเมล์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539900992338 เด็กชายกนกพล มั่นคง ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901009786 เด็กชายกิตติพัน คงคณะ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901012256 เด็กชายณัฐพล มีพันธ์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901014712 เด็กชายธนายุต ทองสุก ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901016642 เด็กชายไพฑูรย์ บุญมัติ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901017011 เด็กชายณัฐวุฒิ นันทะโคตร์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901017665 เด็กชายศศิวัฒน์ ชุนณวงษ์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901024548 เด็กชายศุภกิตติ์ ปัญญาคง ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901029752 เด็กชายณัตธัญ สนิทรักษ์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901035744 เด็กชายสหรัตน์ วรพงษ์ไพบูลย์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901038263 เด็กชายนัฐพล ผากเบี้ย ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901041604 เด็กชายนครินทร์ อินพรม ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901042562 เด็กชายกิตติพงษ์ โสประธาน ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901043143 เด็กชายนพรัตน์ สีคำทา ป.4 วัดอรัญญิการาม
1309903226077 เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำเนื้อเปี่ยม ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901012442 เด็กหญิงอาริยา กุลพรม ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901016626 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลังก้า ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901024386 เด็กหญิงภรณี สีมา ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901028276 เด็กหญิงชนกานต์ สาทิพย์จันทร์ ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901029787 เด็กหญิงณัฐธิชา วังซ้าย ป.4 วัดอรัญญิการาม
1539901032877 เด็กหญิงฐิติกรณ์ เครือฟั่น ป.4 วัดอรัญญิการาม
1659902483812 เด็กหญิงปิยะมาศ สุทธะตั้ง ป.4 วัดอรัญญิการาม
1659902483821 เด็กหญิงปิยะรัตน์ สุทธะตั้ง ป.4 วัดอรัญญิการาม
5537700000049 เด็กหญิงอัมมารา รัตน์ทวีป ป.4 วัดอรัญญิการาม
1103000212920 เด็กชายวนาทร แก้วพูลปกรณ์ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1104200625846 เด็กชายเอกภพ จันมณฑา ป.5 วัดอรัญญิการาม
1104301090492 เด็กชายภัทรพงษ์ เครือฟั่น ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900961254 เด็กชายอภิชาติ ทองเกตุ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900975158 เด็กชายฉัฏฐพงศ์ อ้นอารีย์ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900976278 เด็กชายภานุพงษ์ แก้วสกุล ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900979129 เด็กชายนิรวิทธ์ ปานหนู ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900979161 เด็กชายพลเทพ จันเพิ้ง ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900986222 เด็กชายฐปนวัฒน์ พรมราช ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900991706 เด็กชายวรวัส ฉายพริก ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900992451 เด็กชายรติบดี พรมราช ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900992478 เด็กชายกิตติพันธ์ คงคณะ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900999847 เด็กชายนนทกร กุลพรม ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901001394 เด็กชายณัชพล นวลจอน ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901002145 เด็กชายญัฐวุฒิ คำลำ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901010784 เด็กชายกิตติธัช อินสา ป.5 วัดอรัญญิการาม
1739902338005 เด็กชายจักรรินทร์ เกษแก้ว ป.5 วัดอรัญญิการาม
1100801605935 เด็กหญิงรัตนากร สีทาทิม ป.5 วัดอรัญญิการาม
1129701425542 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สุขเกษม ป.5 วัดอรัญญิการาม
1258800018463 เด็กหญิงรัฐนันท์ ทาไชย ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900964334 เด็กหญิงนธิตา สีมา ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900978548 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ แก้วสุข ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900978866 เด็กหญิงอารญา บางฟั้น ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900980062 เด็กหญิงจุฑามาศ หล้ามี ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900981701 เด็กหญิงธัญจิรา แสงเทียน ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900982286 เด็กหญิงอรณี กำเนิดบง ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900987105 เด็กหญิงสุนิสา ผากเบี้ย ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900987601 เด็กหญิงขวัญฤทัย เล็กแกมเงิน ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900987709 เด็กหญิงจีรนันท์ อินทร์เมือง ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900989876 เด็กหญิงลลิตา อำอะนา ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900990777 เด็กหญิงรัตนาวดี จำปาดะ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900991161 เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงษ์โสภา ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900991919 เด็กหญิงจันนิภา พรมดี ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900995035 เด็กหญิงไปยากร บุญตั้ง ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901002480 เด็กหญิงจิรัชญา ชัยวุฒิ ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901006698 เด็กหญิงพรรณทิพา จัดสาร ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539901006949 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปันเปียง ป.5 วัดอรัญญิการาม
1539900909015 เด็กชายปภินวิทย์ พิมพากรณ์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900936101 เด็กชายศิริยุตต์ มั่งคั่ง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900946425 เด็กชายจักรพรรดิ์ สามแสง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900948215 เด็กชายนิธิกร นาคแก้ว ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900951551 เด็กชายวีรพงศ์ พัวะจุมพล ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900951569 เด็กชายกันทรากร สมสอาด ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900951941 เด็กชายนวพล ทองพันธ์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1640101476003 เด็กชายชานน ชูกะนันท์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1100703874010 เด็กหญิงธารทิพย์ เอี่ยมมา ป.6 วัดอรัญญิการาม
1530800119600 เด็กหญิงพิมพกานต์ แพ่งเกี่ยว ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900929032 เด็กหญิงสุดารัตน์ สีวิหัสไทย ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900951721 เด็กหญิงนพรัตน์ นามวงศ์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900952565 เด็กหญิงชลรดา ชิดชม ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900953430 เด็กหญิงฐนิชา คำลำ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900955742 เด็กหญิงชลธิชา ชื่นเฟื่อง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900956064 เด็กหญิงชรินธร ชาวโพธิ์หลวง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900962200 เด็กหญิงกาญจนา ศรีสูง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900963893 เด็กหญิงเหมือนฝัน คงคณะ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900964351 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขรอด ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900964458 เด็กหญิงศศิมา วัติวงศ์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900964598 เด็กหญิงธาราภรณ์ นุชแย้ม ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900965691 เด็กหญิงจันทมณี คำพึ่ง ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900965969 เด็กหญิงยุพาภรณ์ นวลจอน ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900970008 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตันตระกูล ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900971811 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แก้วคงขำ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539900972817 เด็กหญิงดวงแก้ว สวัสดิรักษา ป.6 วัดอรัญญิการาม
3530100864023 เด็กหญิงจงภัค ปานานนท์ ป.6 วัดอรัญญิการาม
1539901199704 เด็กชายไชยวัฒน์ เพ็ชรเมือง อ.2 วัดดอย
1539901203426 เด็กชายพีระพงษ์ แก้วคงขำ อ.2 วัดดอย
1539901193170 เด็กหญิงชลธิชา ขำทับทิม อ.2 วัดดอย
1539901168817 เด็กชายชลธร บรรลุ อ.3 วัดดอย
1100704352734 เด็กหญิงศิวะรี ทับหัวหนอง อ.3 วัดดอย
1539901154735 เด็กหญิงสุภาวดี บุญประสิทธิ์ อ.3 วัดดอย
1429900770328 เด็กชายณัฐชคุณ คงทอง ป.1 วัดดอย
1539901125182 เด็กชายภากร คล้ายชนที ป.1 วัดดอย
1539901126065 เด็กชายธีระพัฒน์ บัวเทพ ป.1 วัดดอย
1129902281904 เด็กหญิงชลธิชา วรมานะกุล ป.1 วัดดอย
1539901122906 เด็กหญิงสรญา รัตนกันทา ป.1 วัดดอย
1539901127142 เด็กหญิงชลณภัทร ขำทับทิม ป.1 วัดดอย
1439600110560 เด็กชายอภิวัฒน์ สุพันธมาศ ป.2 วัดดอย
1459000046402 เด็กชายภควัต นามแก้ว ป.2 วัดดอย
1539901096271 เด็กชายนรากร กล่ำเชย ป.2 วัดดอย
1539901100252 เด็กชายนคเรศ เกตุสิทธิ์ ป.2 วัดดอย
1539901086381 เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วคงขำ ป.2 วัดดอย
1539901099785 เด็กหญิงภัทรธิดา เครือคำจิ๋ว ป.2 วัดดอย
1539901073522 เด็กชายจักรี บรรลุ ป.3 วัดดอย
1539901037399 เด็กหญิงพฤทธิพร เพ็ชรเมือง ป.3 วัดดอย
1129902151482 เด็กชายน้ำมนต์ วรมานะกุล ป.4 วัดดอย
1539900979609 เด็กชายสุรชัย นาคประเสริฐ ป.4 วัดดอย
1539901012124 เด็กชายเรืองฤทธิ์ เกตุสิทธิ์ ป.4 วัดดอย
1539901037721 เด็กชายเอกชัย ลาวน้อย ป.4 วัดดอย
1129701397344 เด็กหญิงรุ่งนภา เอกจีน ป.4 วัดดอย
1539901003265 เด็กชายอภินันท์ ป๊อกหลง ป.5 วัดดอย
1539900997941 เด็กหญิงชุติมา แสงเทียน ป.5 วัดดอย
1539901002218 เด็กหญิงอริสา สีหะอำไพ ป.5 วัดดอย
1539901006353 เด็กหญิงกรกนก กล่ำเชย ป.5 วัดดอย
1101100285633 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์ คำเมฆ ป.6 วัดดอย
1430301418904 เด็กชายวีรฉัตร จ๋อยคล้าย ป.6 วัดดอย
1539900949971 เด็กชายณพวัฒน์ เจริญอินทร์ ป.6 วัดดอย
1539900949980 เด็กชายณพวุฒิ เจริญอินทร์ ป.6 วัดดอย
1539900951259 เด็กชายพีรพงษ์ อ่วมอ่ำ ป.6 วัดดอย
1539900957893 เด็กชายศิริธร สิงห์สาธร ป.6 วัดดอย
1141400100914 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แค้วใหญ่ ป.6 วัดดอย
1539900961181 เด็กหญิงธนัชพร แทนเทือก ป.6 วัดดอย
1539901207154 เด็กชายอรรณพ ศรีเคน อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901223605 เด็กชายธราเทพ เอี่ยมมา อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901223923 เด็กชายสมนึก แสงเทียน อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901231314 เด็กชายวัชรธร ไพรวรรณ อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1909701231601 เด็กชายณัฐวรรธน์ ธนกิจนันท์กุล อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901211879 เด็กหญิงรุ่งนฐา เอี่ยมสะอาด อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901220193 เด็กหญิงสุพาพร พิมพาเกิด อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901234453 เด็กหญิงณัฏฐพร ไทรบุญจันทร์ อ.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901188184 เด็กชายสิทธิภาคย์ ขำสกุล อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901199097 เด็กชายญาณากร ไชยพิเดช อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1609901164071 เด็กชายนัทธวัฒน์ เบิกสังข์ อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1419902942126 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ พิมพาเกิด อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901183590 เด็กหญิงกมลรัตน์ ยิ้มสามเสน อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901188656 เด็กหญิงวราภรณ์ บุญอิ่ม อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901189598 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใสยิ่ง อ.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901166547 เด็กชายฐานัส ใสนวน อ.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901156690 เด็กหญิงวรชนก สุขจิตร อ.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901161600 เด็กหญิงวิมลรัตน์ มูลทิพย์ อ.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901140645 เด็กชายนัฐภูมิ คำเจริญ ป.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901143008 เด็กชายธงชัย เย็นคต ป.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1908500003278 เด็กชายศักดิ์นฤน สีธิ ป.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901100791 เด็กหญิงวาสนา แค้วใหญ่ ป.1 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901102778 เด็กชายพชร ด้วงเจริญ ป.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901088554 เด็กหญิงวริสรา คลังวิเชียร ป.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901110975 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทับเกษม ป.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901116221 เด็กหญิงกุลนันทน์ บุญอิ่ม ป.2 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1102300137922 เด็กชายวรายุส คลังวิเชียร ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1103704488779 เด็กชายชัยวัฒน์ เริงหิรัญ ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901042538 เด็กชายอุ้มบุญ บุญอิ่ม ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901056563 เด็กชายเหมราช แสนแปลง ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901066640 เด็กชายชนะพล เอี่ยมสอาด ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901069720 เด็กชายสกลเดช แก้วคำสอน ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901075673 เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่เอี่ยม ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901082173 เด็กชายรวมศักดิ์ กุลพรม ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1730201500592 เด็กชายธีรกานต์ สามทองกล่ำ ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901051171 เด็กหญิงเบญจมาพร ลื้อแก้ว ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901059503 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับเกษม ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901068006 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉิมแย้ม ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901078583 เด็กหญิงบุญญานุช ทักท้วง ป.3 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901004865 เด็กหญิงวาดฝัน ด้วงเจริญ ป.4 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901031897 เด็กหญิงณัฐกานต์ ขวัญศรี ป.4 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901037551 เด็กหญิงนวภรณ์ แอบทองหลาง ป.4 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1102003948292 เด็กชายพงศกร บุญการณ์ ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1129701429921 เด็กชายนัฐพล คำเจริญ ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1209702427301 เด็กชายน้ำเพชร ฟองสังข์ ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900981841 เด็กชายจิรายุทธ ทะวงษา ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539901003745 เด็กชายพีรภัทร ฉิมแย้ม ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1759900506717 เด็กชายวรวัฒน์ นาคสุวรรณ ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1409903683451 เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจแก้ว ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900986109 เด็กหญิงอรทัย กุลพรม ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900998638 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำแสน ป.5 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1199901134665 เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญลาบ ป.6 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900901090 เด็กชายนวพล แอบทองหลาง ป.6 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900958016 เด็กชายวรฤทธิ์ อินทร์เมือง ป.6 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1539900953448 เด็กหญิงนันทิกานต์ ใยอินทร์ ป.6 ม่อนดินแดงวิทยาคม
1508700152696 เด็กชายชาญวิทย์ ยั่งยืน อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901182917 เด็กชายรัชพล เพ็งจันทร์ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901186891 เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกพุฒ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901192840 เด็กชายอนุพันธ์พงศ์ บุญทานันท์ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901194931 เด็กชายธนากร ศักทอง อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901195644 เด็กชายเมธาวัจน์ วิสิทธิศาสตร์ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901205470 เด็กชายสุรนันท์ พันกิจ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901205933 เด็กชายณภัทร กอกุล อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1670401320475 เด็กชายวีรากร รุ่งทิม อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539300036827 เด็กหญิงปิ่นมณี เนตรโชติ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901181279 เด็กหญิงณัชญา แก้วนรินทร์ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901189245 เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงอินทร์ อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901191339 เด็กหญิงวิภาดา เพ็งถา อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901200435 เด็กหญิงน้ำอ้อย นาคโต อ.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901152121 เด็กชายศุขชทพสิฐ สุพงษ์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901152520 เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยยศ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901153801 เด็กชายอดิเทพ สุุวรรณเปิ้น อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901169058 เด็กชายอริยวัฒถ์ จงภักดี อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901172229 เด็กชายชนธีร์ พูลบุญ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1629400083532 เด็กชายรัฐศาสตร์ นุ่มอินทร์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1139700112303 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มณีนารถ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901145485 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เณรแก้ว อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901145876 เด็กหญิงรัชนีกร จันโสดา อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901148034 เด็กหญิงกรรณิกา ยั่งยืน อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901154107 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แจ้งงาม อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901154263 เด็กหญิงพิฑฒิดา สุขสวัสดิ์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901156096 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์ ปิติพลปิยาณี อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901157670 เด็กหญิงกมลพร แกว่นกสิการณ์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901162185 เด็กหญิงธีราธร โมลี อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901167420 เด็กหญิงกิตติการณ์ ชัยประคอง อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901174132 เด็กหญิงกัญจน์กมล ปิยะผลไพศาล อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901175147 เด็กหญิงพัณพัศษา ทับอิ่ม อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901176364 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสุข อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901180116 เด็กหญิงกัญยาณี เทโพธิ์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1749901444413 เด็กหญิงเจนจิลา บุญทานันท์ อ.3 พิชัยดาบหัก 1
1100704349733 เด็กชายอุดมศักดิ์ วรรณคล้ำ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1218700048719 เด็กชายจีรวัฒน์ เพ็งจันทร์ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1508600042449 เด็กชายณัฐพงษ์ หน่อคำ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901082874 เด็กชายกันทรากร พรมน้ำอ่าง ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901102816 เด็กชายอนุชา แซ่จิว ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901127878 เด็กชายนิราวัฒน์ เมืองตุ้ม ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901132022 เด็กชายสิทธิชัย สุขเสริม ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901141919 เด็กชายกษิดิศ นวลคำ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901143504 เด็กชายสารัช หันสาริกรณ์ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901144268 เด็กชายณัฐพัชร์ กอกุล ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901145639 เด็กชายปภพ โยธานันท์ ป.1 พิชัยดาบหัก 1
5530101055826 เด็กชายคุณากร ปิ่นมณี ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901095895 เด็กหญิงศศิประภา จันทร์สุก ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901124721 เด็กหญิงสุพรรษา อ้นมี ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901131778 เด็กหญิงกนกวรรณ สุกแดง ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1539901145183 เด็กหญิงณัฐธิดา บังคมธรรม ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1609700301632 เด็กหญิงวริศรา แจ่มใส ป.1 พิชัยดาบหัก 1
1200901581646 เด็กชายศักรินทร์ ปัญญา ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901059414 เด็กชายภาณุวัฒน์ กองกวย ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901063144 เด็กชายธนกฤต พูลพังงา ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901077471 เด็กชายณัฐวัฒน์ อยู่ตาล ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901078966 เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยยศ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901090818 เด็กชายจักรินทร์ สารคุณ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
5530101055818 เด็กชายพงษกร ปิ่นมณี ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1100704231406 เด็กหญิงวณิชชา ประกอบเพ็ชร ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1104301270393 เด็กหญิงอริชา จันบัวลา ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1312001044394 เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์ศรี ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1500701457973 เด็กหญิงณัฐธิชา ติ๊บสม ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1510101588562 เด็กหญิงอิสรีย์ สารี ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1510101601542 เด็กหญิงวริศรา ไชยเวียง ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901082696 เด็กหญิงรุ่งรัตน์ นาคนำ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901084435 เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ธนันชัยสิริกุล ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901084915 เด็กหญิงวรรณภา สุกแดง ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901085032 เด็กหญิงวรดา อินจันต๊ะ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901088929 เด็กหญิงญาณิศา พูลบุญ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901090192 เด็กหญิงปรียาภัทร์ ต๊ะประจำ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901092071 เด็กหญิงพัทธนันท์ ปิติพลปิยาณี ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901095291 เด็กหญิงรัชนก ก๋าแปง ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901096042 เด็กหญิงอมรกานต์ มะลิวรรณ์ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901096662 เด็กหญิงศิริกานดา ผิวหอม ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901102794 เด็กหญิงสุภาพิชญ์ สุปินะ ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1539901108342 เด็กหญิงณัฐธิชา มงคลทอง ป.2 พิชัยดาบหัก 1
1139400051112 เด็กชายพชรพล คำชม ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901045031 เด็กชายวิธวิทย์ วรรณการ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901053173 เด็กชายธนกร บำเรอ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901055630 เด็กชายศรัณย์ แป๊ะกลาง ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901060111 เด็กชายกิตตินันท์ ริดชุม ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901073441 เด็กชายธนพัชน์ สุขสวัสดิ์ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901073875 เด็กชายชนิตพล แสนสิงห์ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901075801 เด็กชายวชิราวุธ เทโพธิ์ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1659902532015 เด็กชายเกริกเกียรติ ทรดล ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1100704169913 เด็กหญิงปรายฝน วรรณคล้ำ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1101801615249 เด็กหญิงมาริษา มิ่งรักษา ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901026095 เด็กหญิงปิยะฉัตร ชาญกลาง ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901038522 เด็กหญิงณัฐชยา ติ๊บสม ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901045189 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสนวิใจ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901047734 เด็กหญิงสุทธธิดา หม่อมปุก ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901053581 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีตื้อ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901054820 เด็กหญิงนิชานันท์ แยงเจริญ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901057195 เด็กหญิงอภิชญา แก้วเกตุ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901062369 เด็กหญิงกันตพร คำพันธ์ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1539901074600 เด็กหญิงพัทธนันท์ ทับอิ่ม ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1567700004751 เด็กหญิงนัทนิสา ไชยเมือง ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1709901813010 เด็กหญิงพิไลรัก ผิวอ่อน ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1849902083677 เด็กหญิงจุรีรัตน์ แสงสุรินทร์ ป.3 พิชัยดาบหัก 1
1149500033876 เด็กชายภาวี บัวปรอท ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1199700171652 เด็กชายโชคกมล หอมดี ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539300030535 เด็กชายน้ำเหนือ ปราบทอง ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901012876 เด็กชายวริทธิ์ ไพรวรรณ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901014259 เด็กชายนิติภูมิ จันเพิ้ง ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901014488 เด็กชายพีรภัทร อุบลโพธิ์ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901020186 เด็กชายวิสิฐศักดิ์ ยั่งยืน ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901021140 เด็กชายจักรวรรดิ์ กองศิลป์ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901023711 เด็กชายอธิปจิรา เส็งล้ำ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901024998 เด็กชายพนากร เชื้อฟั้นสา ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901031293 เด็กชายภูมิพัฒน์ ยะเปี้ย ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901033997 เด็กชายสรรค์ชัย แสนคำ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901037402 เด็กชายธนากร ปิ่นมณี ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1679900727731 เด็กชายอภิเดช หมื่นราม ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901014046 เด็กหญิงน้ำฝน ศรีจันทร์แก้ว ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901021697 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีวงษา ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901024394 เด็กหญิงกฤติยา บุญแป้น ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901026460 เด็กหญิงนฤนาฏ ทองเพียร ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901030475 เด็กหญิงบุญญารัตน์ ศักทอง ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901034039 เด็กหญิงนราทิพย์ เงื่องจันทร์ทอง ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901039022 เด็กหญิงขนิษฐา ระวังภัย ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1539901044409 เด็กหญิงเบญญาภา วงสุวรรณ์ ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1640101500281 เด็กหญิงจิดาภา จันทร์หอม ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1749800463471 เด็กหญิงเนตรนภา ตันเต็ม ป.4 พิชัยดาบหัก 1
1459901245804 เด็กชายอนิรุธ เวียงตอง ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900984271 เด็กชายกฤษณะ ชัยประคอง ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900986419 เด็กชายธนกร แกว่นกสิการณ์ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900986788 เด็กชายนภัสกร วงศ์เนตร ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900989591 เด็กชายกษิดิศ บุญพัก ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900991293 เด็กชายเตวิช เกาหวาย ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901000908 เด็กชายมัชฌิมา เขื่อนนันท์ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901006060 เด็กชายปกรณ์เกียรติ แก้วแสงจันทร์ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901006582 เด็กชายสรายุทธ อินทะโย ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901009115 เด็กชายไกรวิชญ์ เข็มเพ็ชร ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901009824 เด็กชายธนาพัฒน์ ท้วมจันทร์ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1839901995966 เด็กชายนวมินทร์ คำวัน ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1209702371534 เด็กหญิงกาญจนา เพ็งจันทร์ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1510101513805 เด็กหญิงปาริมา สารี ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900993521 เด็กหญิงศศิกานต์ มนตรี ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539900996511 เด็กหญิงชุติมณฑน์ อักษรไชย ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901007490 เด็กหญิงชนกนันท์ กลัดเจริญ ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1539901007571 เด็กหญิงอติกานต์ ป๊อกหลง ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1770401320261 เด็กหญิงลริตา ดวงตาน้อย ป.5 พิชัยดาบหัก 1
1209702343468 เด็กชายณัฐดนัย แบ่งทิศ ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539900954517 เด็กชายอนุชา ศรีเมือง ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539900977282 เด็กชายเจตษฎา สถาพร ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1102003830798 เด็กหญิงศศิกาญจน์ อุนันธชัย ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1339000072081 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนนาม ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539300025957 เด็กหญิงเบญจมาศ เข็มเพ็ชร์ ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539900956323 เด็กหญิงน้ำฝน เกตุทอง ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539900967546 เด็กหญิงณิชกานต์ ดวงมาลา ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1539900976774 เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์มี ป.6 พิชัยดาบหัก 1
5530101055320 เด็กหญิงกชกร ปิ่นมณี ป.6 พิชัยดาบหัก 1
1103000298379 เด็กชายภาคิน รัตนศิริกุลชัย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1209000822099 เด็กชายก้องภพ เชียงทอง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901213863 เด็กชายภูสิทธิวัสส์ เวรูริยะ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901216609 เด็กชายณัฐพสิษฐ์ แสงสุวรรณ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901217966 เด็กชายกิตติศักดิ์ นันตา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901221939 เด็กชายพงศพัศ สามสี อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230016 เด็กชายภูมิพัฒน์ โล่พานิช อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230059 เด็กชายจิรสิน พุ่มจีน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230598 เด็กชายสมณ สังทรัพย์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230784 เด็กชายธรรมธร หมีสา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901232817 เด็กชายอัครวินท์ เดชปักษ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901234992 เด็กชายปัณณธร เชยจันทร์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901236481 เด็กชายทยากร ชินชุมากร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901237568 เด็กชายกรวิชญ์ คำจ้อน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1100501769886 เด็กหญิงกฤตติกา สุนทรสิงห์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1103000298361 เด็กหญิงมิลิน รัตนศิริกุลชัย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214703 เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนชัย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214762 เด็กหญิงจินัฐตา จันทร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901218164 เด็กหญิงภวรัญชน์ บุตรปัน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901218938 เด็กหญิงบุณณดา ประทุม อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901221262 เด็กหญิงณัฎฐณิชา มีใจ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901221360 เด็กหญิงสุพิชชา ภูสงศรี อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901223796 เด็กหญิงพิชชาภา ศรีชู อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901224458 เด็กหญิงปุณณดา จันทร์คำ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901227511 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อนุรักษ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901229239 เด็กหญิงศรสวรรค์ คำมา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901232434 เด็กหญิงธรรมนันท์ รุจิรวัฒนาภรณ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901233309 เด็กหญิงพรชนก มโนวงษ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901241883 เด็กหญิงญาณิน สุขสินธุ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1659902830571 เด็กหญิงชญานันท์ สั่งสอน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1100401718732 เด็กชายพชรพล สอนคง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214011 เด็กชายวัชรพันธ์ พันไพศาล อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214436 เด็กชายเกียรติภูมิ สอนจิ๋ว อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901217494 เด็กชายทรงพล สวาสุ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901218415 เด็กชายสรรพงค์กรณ์ หาญวัฒนาศิริ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901219870 เด็กชายก้องภพ พรหมน้อย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901220673 เด็กชายฉัตรปรินทร์ ฉัตร์พิไลพร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901233597 เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์เส็ง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901237177 เด็กชายนาวิน แสงวิวัฒน์เจริญ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901241549 เด็กชายภานุวิชญ์ เรือนคำ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1609901207315 เด็กชายณัฐภูมินทร์ เทียนประเสริฐ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1659902848497 เด็กชายธีรชัย ซ้อมจันทา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
3461000293239 เด็กชายวีรธาดา สาระวัน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1104100103911 เด็กหญิงปวริศา สุขฟอง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1460700129388 เด็กหญิงจรินดา นันวิไล อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901212417 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองพานิชย์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214941 เด็กหญิงจิรัชญา พูลผล อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901215475 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ทองเถื่อน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901216455 เด็กหญิงกชพร สังขจันทร์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901223869 เด็กหญิงญาณิศา เชียเชื้อ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901227261 เด็กหญิงลัลน์ญดา หล่อวัชรโสภณ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228852 เด็กหญิงพรวรินทร์ โสระสา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228861 เด็กหญิงธัญชนก เทพประเสริฐ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230130 เด็กหญิงศิรปรียา จิตตรง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901232884 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ รอยวิรัตน์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901234283 เด็กหญิงอัญชนก ส้มจันทร์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901238386 เด็กหญิงชนาภัทร มาบัว อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901239340 เด็กหญิงเปรมยุดา โนจิตร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901239641 เด็กหญิงเมญาดา ศักดิ์สิงห์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1570501368209 เด็กหญิงภัทรวดี เรืองกำเนิด อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1101402515984 เด็กชายณัฐวรัชญ์ ฉลองสัพพัญญู อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1209000857241 เด็กชายญาณากร นิลสนธิ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1538900025655 เด็กชายปิญชาน์ ไกรกิจราษฎร์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901215637 เด็กชายปฏิญญา โพธิ์คง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901215955 เด็กชายศุภณัฐ สุมังคะ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901223656 เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ็ชรเอี่ยม อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901231683 เด็กชายพลศรุต ทิจันทร์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901232167 เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีเนาวรัตน์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901235948 เด็กชายสรวิชญ์ โพธิ์สาร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901237886 เด็กชายณฐภัทร บุญมาพัด อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901240771 เด็กชายกัณฐ์นที ทับเกษม อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1650101171768 เด็กชายกรวิทย์ มารสาร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1103705020509 เด็กหญิงปัณณพร หมีชนบท อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901212557 เด็กหญิงพิชญารัศมิ์ ขันทะเสน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901218130 เด็กหญิงณชลนิภา เดชาบุตรรัตน์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901219187 เด็กหญิงฉัตรปวีร์ เชื้อนพคุณ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901220631 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีการะเกตุ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901220711 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองบาง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901221831 เด็กหญิงไปรยา ภู่ระหงษ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901225756 เด็กหญิงธัญพร เพ็งถา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228071 เด็กหญิงสาธิตา ศรีพลากิจ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228429 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เพ็งเปลี่ยน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901231403 เด็กหญิงกนกกร จงสวัสดิ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901232426 เด็กหญิงพรวรินทร์ อินศิริ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901233651 เด็กหญิงรวีญาดา มาประสพ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901234208 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร คงทน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901236677 เด็กหญิงรินรดา ชินวงษ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901240828 เด็กหญิงอุษาวดี โตศรี อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1650101176000 เด็กหญิงชยพร เฮ็งทรัพย์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1679900958252 เด็กหญิงณิชาวีร์ สองเมือง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1103000302121 เด็กชายณัฐพงษ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1139700129311 เด็กชายกัมลาศ ปาลาศ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901213731 เด็กชายกลวัชร ปันลาด อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901214851 เด็กชายภัทรเดช มีเรือง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901216528 เด็กชายธนวรรธน์ มั่นสวาทะไพบูลย์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901222854 เด็กชายปุณยวัชร์ จันทรา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901223567 เด็กชายศุภวิชญ์ ฟูใจ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901226949 เด็กชายดนย์ญฉัตร อัจนานุบาล อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228186 เด็กชายภูวฤทธิ์ เชี่ยวชาญ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228399 เด็กชายธีรศักดิ์ ฉลวยศรีเมือง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901229697 เด็กชายอัครวิญย์ อิ่มอยู่ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901230971 เด็กชายคุณัชญ์ สมพงษ์พิพัฒน์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901239803 เด็กชายปราณนต์ แม้นสวัสดิ์ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1100401728304 เด็กหญิงโชติกา พงษ์ดารา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1529902626525 เด็กหญิงรินรดา บัวผัน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901216943 เด็กหญิงวรรณรดา ขจีจิต อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901217915 เด็กหญิงนิชา ยอดเพ็ชร อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901219276 เด็กหญิงจิดาภา โกฏแสง อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901220487 เด็กหญิงภูริชนาฏ คตสุข อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901220746 เด็กหญิงณฐอร อินมา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901222552 เด็กหญิงณัฐฑ์ณิชา อินมา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901223001 เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสาย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901224806 เด็กหญิงพัชราพร ศิลป์พรมอาจ อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901227961 เด็กหญิงสิริยากร ศรีทราย อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901228968 เด็กหญิงธนพัชญ์ ทองท้วม อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901229883 เด็กหญิงชญาน์นิจ อัคนิถิน อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901231225 เด็กหญิงปัณธิตา เรือนนา อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901231578 เด็กหญิงไอยวริญ ศรีธวัช อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901234836 เด็กหญิงพชรวรรณ สุวรรณชื่น อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1669800454589 เด็กหญิงภคมน หล้าสุด อ.1 อนุบาลอุตรดิตถ์
1129701623701 เด็กชายธนโชติ สงวนธนาเวทย์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1139600705621 เด็กชายคามิน สกุลยามัญ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901184677 เด็กชายชยพล จันทร อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901185452 เด็กชายณฐเศรษฐ เพ็งคำ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901192408 เด็กชาย๊ณัฐกฤษ อ่วมอ่อง อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901202209 เด็กชายธีรเดช สระทองแก้ว อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901203001 เด็กชายติณณภัทร์ ล้ำเลิศ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901203728 เด็กชายพงศ์พณิช กันจู อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901204058 เด็กชายกันต์กวิน สวนสอน อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901204708 เด็กชายศิวัช จำปาไพร อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901207901 เด็กชายสุกฤษฏิ์ เรือนคำ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1579901632696 เด็กชายภาณุศิษฏ์ บุญไทย อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1659902792572 เด็กชายรัชรัล คำจริง อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1139600731893 เด็กหญิงชญาภรณ์ ปิฏะกานนท์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901182194 เด็กชายปัฐวีวรรธน์ พรบัญชานนท์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901182534 เด็กหญิงกุลภัสสร์ ศรีวชิรานนท์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901183077 เด็กหญิงอาภัสรา จันดี อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901184626 เด็กหญิงมนัญชยา ปานสังข์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901188117 เด็กหญิงสุภัสสรา แหยมยินดี อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901189059 เด็กหญิงพัทธมน ขุนเทพ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901191142 เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองสง่า อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901191606 เด็กหญิงปุญญาฑิตา เจนจิตไพบูลย์ อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901193536 เด็กหญิงกชนิพา คงรอด อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901195156 เด็กหญิงปริยากร มั่นเข็มทอง อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901196004 เด็กหญิงลัลล์ลลิล ต๊ะปัญญา อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์
1539901196501 เด็กหญิงนิธยาภรน์ กิ่งพวง อ.2 อนุบาลอุตรดิตถ์